Chia sẻ những tip thiết thực

Bài tập i-Learn Smart Start 5 Theme 1 School

0

Bài tập Smart Start grade 5 Theme 1 School

Bài tập tiếng Anh lớp 5 i-Learn Smart Start Theme 1 có đáp án dưới đây nằm trong bộ bài tập tiếng Anh Smart Start grade 5 theo từng unit năm 2022 – 2023 do Tip.edu.vn đăng tải. Bài tập them 1 School lớp 5 có đáp án bao gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh 5 khác nhau giúp các em ôn tập tại nhà hiệu quả.

Put the words in the correct order:

1) What /you/ did/ in/ do/ the / summer ?

………………………………………………………….

2) /learned/ My/ sister / how / to / cook./

………………………………………………………….

3) are / Peter/ What / and/ doing? / Toby /

………………………………………………………….

4) He / playing / is/ his / with/ friends./

………………………………………………………….

5) Do/ want / to / you /play / basketball?/

2) /learned/ My/ sister / how / to / cook./

………My sister learned how to cook.……….

3) are / Peter/ What / and/ doing? / Toby /

………What are Peter and Toby doing?……….

4) He / playing / is/ his / with/ friends./

…………He is playing with his friends.…………….

5) Do/ want / to / you /play / basketball?/

………Do you want to play basketball?………….

6) going/I’m/ class. /to /martial arts /

………I’m going to martial arts class.………….

Circle the odd one out

1 – d; 2 – b; 3 – c; 4 – a; 5 – d;

Find the mistakes and correct them.

1) What did you do in the summer? I go camping with my family.

………go sửa thành went………..

2) Where are you going? I’m going to his martial arts class.

……………his sửa thành my……………………..

3) What does your brother do in the summer ? He learned how to swim.

……………does sửa thành did……………..

4) What are they doing? They’re play

……………play sửa thành are playing…………..

5) Do you want to jumping rope? No, thanks.

……………jumping sửa thành jump……………

Trên đây là Bài tập theme 1 Smart start grade 5 có đáp án.

Leave a comment