Chia sẻ những tip thiết thực
Browsing Category

Lớp 7

Exclamation with What – Câu cảm với What

Exclamation with What – Câu cảm với WhatExclamation with What (Câu cảm với What) 1/. With count Nouns (Với danh từ đếm được)What + a/an + Adjective + Noun (số ít)! What + Adjective + Noun (Số nhiều)!Ex: What a beautiful Christmas tree! (Cây…

Language focus 1 trang 38 SGK Tiếng Anh 7

Language focus 1 trang 38 SGK Tiếng Anh 71. Simple present tense (Thì hiện tại đơn) Complete the passages using the verbs in brackets: (Hoàn thành đoạn văn bởi sử dụng các động từ trong ngoặc kép:) a. Ba ____ (be) my friend. He ____ (live) …

Adverbs of Frequence – Phó từ năng diễn

Adverbs of Frequence – Phó từ năng diễnAdverbs of Frequence (Revision) Phó từ năng diễn (Ôn tập) Các phó từ năng diễn dùng đề trả lời câu hỏi How often…? (Thường bao lâu… một lần?) gồm 2 loại: 1/ Adverbs of definite frequency (Phổ từ năng…