Chia sẻ những tip thiết thực

Mẫu biên bản bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương

0

Biên bản bàn giao học sinh về địa phương là biểu mẫu được nhà trường lập ra nhằm mục đích bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương nơi các em sinh sống.

Biên bản bàn giao học sinh về địa phương nhằm mục đích ghi lại quá trình giao nhận của hai bên, hai bên xác nhận việc giao nhận và nội dung bàn giao liên quan đến việc sinh hoạt hè của học sinh. Tất cả các học sinh các trường Tiểu học, Trung học cơ sở khi về nghỉ hè được bàn giao về địa phương quản lý và sinh hoạt trong dịp hè. Nhà trường đảm bảo không để học sinh sinh hoạt tự do mà không có tổ chức đoàn thể và chính quyền, gia đình quản lý. Vậy sau đây là 2 mẫu biên bản bàn giao học sinh về địa phương, mời các bạn cùng tải tại đây.

Mẫu biên bản bàn giao học sinh về địa phương

  • Biên bản bàn giao học sinh về địa phương – Mẫu 1
  • Biên bản bàn giao học sinh về sinh hoạt hè – Mẫu 2

Biên bản bàn giao học sinh về địa phương – Mẫu 1

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN…….…
TRƯỜNG TIỂU HỌC ………….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
—————–

………, ngày….tháng….năm……..

BIÊN BẢN BÀN GIAO HỌC SINH

THAM GIA SINH HOAT HÈ TẠI ĐỊA PHƯƠNG

NĂM HỌC 20…-20…

– Thực hiện công văn số ….. ngày … tháng … năm 20…. về việc tổ chức bàn giao học sinh tham gia sinh hoạt hè tại các địa phương năm 20….

– Căn cứ theo kế hoạch và nhiệm vụ năm học 20…-20…… của trường………………………..

– Trường………………. tiến hành tổng kết năm học và bàn giao học sinh về địa phương tham gia sinh hoạt hè năm 20….. Thay mặt cho Chi đoàn trường tôi xin bàn giao số học sinh về tham gia sinh hoạt hè với tổng số …….. HS ( có danh sách kèm theo). Cụ thể như sau:

Căn cứ theo kế hoạch và nhiệm vụ năm học 20……- 20…… Đến nay đã kết thúc năm học Liên đội trường………. tiến hành bàn giao toàn bộ số học sinh có hộ khẩu thường trú trên địa bàn thị trấn ……………. cho chính quyền địa phương.

Tổng số học sinh bàn giao là: ……… em (Có phiếu giới thiệu sinh hoạt hè cho từng học sinh kèm theo) kể từ ngày …./…./ …đến hết ngày …/…

Khối

Số học sinh

1
2
3
4
5
Tổng cộng

BÊN NHẬN BÀN GIAO
(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN BÀN GIAO
(Ký và ghi rõ họ tên)

Biên bản bàn giao học sinh về sinh hoạt hè – Mẫu 2

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN…….…
TRƯỜNG TIỂU HỌC ………….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
—————–

………, ngày….tháng….năm……..

BIÊN BẢN BÀN GIAO HỌC SINH

Hôm nay vào hồi …. giờ …… phút ngày …. tháng …. năm ….. tại trường …………………………..

1. Ông ( bà) ……………………………………… – ……………………………………….

2. Ông (bà) ……………………………………… – ……………………………………….

3. Ông (bà) ……………………………….…….. -……………………………………….

Căn cứ theo kế hoạch và nhiệm vụ năm học ………. Đến nay đã kết thúc năm học Liên đội trường tiểu học …….. tiến hành bàn giao toàn bộ số học sinh có hộ khẩu thường trú trên địa bàn thị trấn …………… cho chính quyền địa phương.

Tổng số học sinh bàn giao là: ……….. em (Có phiếu giới thiệu sinh hoạt hè cho từng học sinh kèm theo) kể từ ngày ………… đến hết ngày ……………

Ban chấp hành Chi đoàn địa phương có trách nhiệm tổ chức cho các em sinh hoạt hè tại địa phương theo quy định và có đánh giá nhận xét cuối đợt sinh hoạt gửi lên nhà trường.

Biên bản đã được nhất trí thông qua và kết thúc vào hồi …. giờ ….. phút cùng ngày. Biên bản được lập thành 2 bản có giá trị như nhau mỗi bên lưu một bản.

BÊN NHẬN BÀN GIAO
(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN BÀN GIAO
(Ký và ghi rõ họ tên)

Xem thêm nhiều bài viết hay về Mẫu Biểu

Leave a comment