Chia sẻ những tip thiết thực

Hãy phân biệt cây 2 lá mầm và cây 1 lá mầm – trang 137

0

Hãy phân biệt cây 2 lá mầm và cây 1 lá mầm – trang 137

Quan sát kỹ H42.1
Căn cứ vào các đặc điểm của lá, rễ, hoa mà em biết có thể nhận biết được từ hình vẽ, hãy phân biệt cây 2 lá mầm và cây 1 lá mầm theo mẫu sau

Đặc điểm

Cây Hai lá mầm

Cây một lá mầm

Kiểu rễ

Rễ cọc

Rễ chùm

Kiểu gân lá

Hình mạng

Song song

Số cánh hoa

Lẻ

Chẵn

Leave a comment