Chia sẻ những tip thiết thực

Đơn xin chuyển trường THPT

0

Đơn xin chuyển trường THPT là biểu mẫu được cá nhân lập ra để gửi tới Ban giám hiệu trường đang học, trường xin chuyển tới, trình bày nguyện vọng muốn xin chuyển trường vì một số lý do nào đó.

Đơn xin chuyển trường cấp 3 cần cung cấp thông tin cá nhân, quá trình học tập và rèn luyện của học sinh, cũng như nguyện vọng muốn chuyển trường. Đơn xin chuyển trường được dùng trong các trường hợp học sinh cần phải chuyển địa điểm học tập do gia đình chuyển địa điểm sinh sống hoặc vì một số lý do khác. Vậy sau đây là 2 mẫu đơn xin chuyển trường THPT trong tỉnh và ngoài tỉnh mời các bạn cùng tải tại đây.

Đơn xin chuyển trường Cấp 3 mới nhất

  • Đơn xin chuyển trường THPT trong tỉnh
  • Đơn xin chuyển trường THPT khác tỉnh

Đơn xin chuyển trường THPT trong tỉnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(Học sinh THPT chuyển đi, đến trong tỉnh)

Kính gửi:

– Sở Giáo dục và Đào tạo ………………………

– Hiệu trưởng Trường (đi)…………………….

– Hiệu trưởng Trường (đến)…………………

Phụ huynh của học sinh …………… Sinh ngày:.………….. Tôi tên là: …………..…

Đang học lớp …………………….. Năm học: 20…..-20….. tại trường …………………..

Thuộc huyện …………………………………………… Tỉnh …………………………………

Nay xin chuyển đến học lớp ……………….. Năm học: 20…..- 20….. tại trường ……….

Thuộc huyện …………………………………. Tỉnh ……………………………

Lý do: ………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Rất mong sự chấp thuận Quý Trường.

Tôi xin chân thành biết ơn./.

……, ngày ….. tháng …… năm 20….

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ý kiến tiếp nhận của trường chuyển đến6

…………………………………

…………………………………

Ý kiến của trường chuyển đi7

…………………………………

…………………………………

Đơn xin chuyển trường THPT khác tỉnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———–o0o———–

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(Học sinh THPT chuyển đi, đến ngoài tỉnh)

Kính gửi:

– Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh (đi)…………..

– Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh (đến)………..

– Hiệu trưởng trường (đi)………………………

– Hiệu trưởng trường (đến)……………………

Tôi tên là: …………………………. phụ huynh của học sinh …………………..

Sinh ngày …../…../………. đang học lớp ………. năm học: 20…..-20….. tại trường ……………………………… thuộc huyện …………………..tỉnh ……………………..

Nay xin chuyển đến học lớp ………. năm học: 20…..-20….. tại trường …………..thuộc huyện tỉnh ……………….

Lý do: …………………………………………………………

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

Rất mong sự chấp thuận Quý Trường và Sở GD&ĐT.

……….., ngày ….. tháng ….. năm 20…..

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ý kiến tiếp nhận của trường (đến)

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

Xem thêm nhiều bài viết hay về Mẫu Biểu

Leave a comment