Chia sẻ những tip thiết thực

Đề thi giữa học kì 2 tiếng Anh lớp 5 năm 2019 – 2020

0

Đề thi giữa kì 2 lớp 5 môn tiếng Anh có đáp án

Nằm trong bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 5 năm 2019 – 2020, đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 giữa kì 2 có đáp án dưới đây do Tip.edu.vn sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh giữa học kì 2 lớp 5 có đáp án tổng hợp những dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 5 khác nhau giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Task 1. Odd one out:

1. A. engineer B. teacher C. farm D. doctor
2. A. stomachache B. headache C. fever D. school
3. A. bike B. motorbike C. plane D. comic
4. A. write B. read C. song D. sleep
5. A. apple B. fox C. elephant D. lion

Task 2. Reorder the words to make sentences

1. / sharp/ play/ that/ with/ Don’t/ knife/

_________________________________________________________

2. do/ brother/ What/ free/ in/ his/ does/ your/ time?

_________________________________________________________

3. fell/ on/ the/ asleep/ The/ hare/ road/ ./

_________________________________________________________

4. at// next/ Turn/ right/ the/ corner

_________________________________________________________

5. Phu Quoc/ I/ to// went

_________________________________________________________

Task 3. Match

How to stay healthy?

1. Wash your hands

a. your teeth twice a day

2. Eat

b. a shower everyday

3. Brush

c. healthy food

4. Not drink

d. alcohol and beer

5. Take

e. morning exercise regularly

6. Keep your nails

f. before having meals

7. Do

g. short and clean

Task 4. Choose the correct answer.

1. Don’t ride your _____ so fast!

A. car

B. matches

C. bike

D. stairs

2. You shouldn’t play with the knife because it’s _______.

A. small

B. sharp

C. tall

D. deep

3. What is she doing? – She _______ with matches.

A. are playing

B. was playing

C. is playing

D. am playing

4. What’s the ______ with you, Tony? – I’ve got a fever.

A. problem

B. matter

C. happiness

D. luck

5. What do you do in your free time? – I surf _______.

A. the Internet

B. comics

C. homework

D. flowers

6. John is riding his bike _______ the park.

A. on

B. at

C. above

D. in

ĐÁP ÁN

Task 1. Odd one out:

1 – C; 2 – D; 3 – D; 4 – C; 5 – A;

Task 2. Reorder the words to make sentences

1 – Don’t play with that sharp knife.

2 – What does your brother do in his free time?

3 – The hare fell asleep on the road.

4 – Turn right at the next corner.

5 – I went to Phu Quoc.

Task 3. Match

1 – f; 2 – c; 3 – a; 4 – d; 5 – b; 6 – g; 7 – e;

Task 4. Choose the correct answer.

1 – C; 2 – B; 3 – C; 4 – B; 5 – A; 6 – D;

Trên đây là Bài kiểm tra tiếng Anh lớp 5 giữa học kì 2 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 cả năm khác như: Giải bài tập Tiếng Anh lớp 5 trọn bộ, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 online, ….được cập nhật liên tục trên Tip.edu.vn.

▪️ TIP.EDU.VN chia sẻ tài liệu môn Toán các lớp 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10, 11, 12 và ôn thi THPT Quốc gia, phục vụ tốt nhất cho các em học sinh, giáo viên và phụ huynh học sinh trong quá trình học tập – giảng dạy.
▪️ TIP.EDU.VN có trách nhiệm cung cấp đến bạn đọc những tài liệu và bài viết tốt nhất, cập nhật thường xuyên, kiểm định chất lượng nội dung kỹ càng trước khi đăng tải.
▪️ Bạn đọc không được sử dụng những tài nguyên trang web với mục đích trục lợi.
▪️ Tất cả các bài viết trên website này đều do chúng tôi biên soạn và tổng hợp. Hãy ghi nguồn website https://tip.edu.vn/ khi copy bài viết.

Rate this post
Leave a comment