Chia sẻ những tip thiết thực

Đề kiểm tra giữa kì 2 môn tiếng Anh lớp 12 có đáp án số 2

Đề kiểm tra giữa kì 2 tiếng Anh 12 có đáp án

Nằm trong bộ đề thi tiếng Anh 12 giữa kì 2 năm 2021 – 2022, Đề thi giữa kì 2 Anh 12 có đáp án tổng hợp nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 12 khác nhau giúp các em học sinh lớp 12 nâng cao những kỹ năng tiếng Anh cơ bản.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest in each of the following questions.

1. A. power B. swallow C. slowly D. below

2. A. school B. chemist C. synchronized D. church

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions.

1. A. penalty B. possible C. medical D. extinction

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

1. Don’t make too much noise. You ________ the baby up.

A. may B. may not C. needn’t D. must

2. The book is so interesting that I can’t _______.

A. look it up B. take it off C. put it down D. pick it up

3. Many plants and ________ species are now in danger of extinction.

A. danger B. dangerously C. endangered D. endanger

4. Thanks to the progress of science and technology, our lives have become _______.

A. more and more good B. better and better C. the more good D. the better

5. These flowers ________ in a warm sunny place.

A. should be kept B. keep C. be kept D. should be keep

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

1. As I get older, I want to travel less.

A. I’m getting older and older, so I don’t want to travel more.

B. The more I get old, the less I want to travel.

C. I don’t want to travel because of my old age.

D. The older I get, the less I want to travel.

2. Applicants must return this form by 21st March.

A. This form must been returned by applicants by 21st March.

B. This form by 21st March must be returned by applicants.

C. This form must return by 21st march by applicants.

D. This form must be returned by applicants by 21st March.

Supply the correct form of the word in the bracket.

1. Sometimes it is (difficultly) _______________ to find suitable books for our children.

ĐÁP ÁN

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest in each of the following questions.

1 – A; 2 – D;

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions.

1 – D;

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

1 – A; 2 – C; 3 – C; 4 – B; 5 – A;

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

1 – D; 2 – D;

Supply the correct form of the word in the bracket.

1 – Sometimes it is (difficultly) ______difficult____ to find suitable books for our children.

Trên đây là Đề kiểm tra tiếng Anh 12 giữa học kì 2 có đáp án.

▪️ TIP.EDU.VN chia sẻ tài liệu môn Toán các lớp 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10, 11, 12 và ôn thi THPT Quốc gia, phục vụ tốt nhất cho các em học sinh, giáo viên và phụ huynh học sinh trong quá trình học tập – giảng dạy.
▪️ TIP.EDU.VN có trách nhiệm cung cấp đến bạn đọc những tài liệu và bài viết tốt nhất, cập nhật thường xuyên, kiểm định chất lượng nội dung kỹ càng trước khi đăng tải.
▪️ Bạn đọc không được sử dụng những tài nguyên trang web với mục đích trục lợi.
▪️ Tất cả các bài viết trên website này đều do chúng tôi biên soạn và tổng hợp. Hãy ghi nguồn website https://tip.edu.vn/ khi copy bài viết.

Rate this post