Chia sẻ những tip thiết thực

Biên bản thỏa thuận xác nhận nợ (2 mẫu)

0

Biên bản thỏa thuận xác nhận nợ là biểu mẫu được lập ra nhằm xác nhận nợ dành cho bên chủ nợ và bên bị nợ về khoản nợ của 2 hai bên để đảm bảo an toàn về mặt pháp luật.

Nội dung trong mẫu biên bản thỏa thuận xác nhận nợ cần trình bày đầy đủ thông tin của bên cho vay, bên vay, các điều khoản và nội dung cam kết. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải tại đây.

Biên bản thỏa thuận xác nhận nợ – Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——***——

BIÊN BẢN THỎA THUẬN XÁC NHẬN NỢ

(V/v: ………………………………………………..)

– Căn cứ Bộ luật Dân sự của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam số 33/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;

– Căn cứ vào ý chí của các bên.

Hôm nay, ngày…..tháng…….năm …. , tại địa chỉ………………………………………………

Chúng tôi gồm có:

BÊN A: ………………………………..…………………….…..…………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………….……………………………..

Điện thoại:……………………………..………………………………….………………………..

Email:………………………………….………………………………..……….…………………

BÊN B: ………………………………..………………………………..……………..…………..

Địa chỉ:…………………………………………………………………..…………………..……..

Điện thoại:……………………………..………………………………..………………………….

Email:………………………………….………………………………..…………………………..

Cùng thống nhất ký kết Bản thoản thuận với những điều, khoản sau:

Điều 1. Thỏa thuận xác nhận nợ

Sau khi đối chiếu, 2 Bên xác nhận nợ, đến hết ngày……tháng…….năm……… Công ty ……… còn nợ Bên B tổng số tiền là:…… đ

(Bằng chữ:………………………………….…………..), trong đó:

– Nợ gốc:…………………………………………………………………………………………………..

– Lãi:…………………………………………………………………………………………………………

Điều 2. Cam kết của Bên A

2.1. Bên B……… cam kết sẽ dùng mọi tài sản cá nhân của mình để thanh toán khoản nợ nêu tại Điều 1 Bản thoản thuận này thay cho …….;

2.2. Thanh toán đầy đủ theo ……………. bên thỏa thuận;

2.3. Các quyền và nghĩa vụ khác tại Bản thỏa thuận này và theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cam kết của Bên B

3.1. Cho phép Bên A dùng mọi tài sản cá nhân của Bên A để thanh toán các khoản nợ nêu tại Điều 1 Bản thỏa thuận xác nhận nợ này;

3.2. Xóa bỏ nghĩa vụ trả nợ cho Công ty ………… và toàn bộ các thành viên trong Công ty ………. (ngoại trừ Bên A) và không yêu cầu ai khác ngoài Bên A trả nợ cho mình;

3.3. Tạo điều kiện cho Bên A có thể có vốn để tham gia các hoạt động kinh doanh;

3.4. Các quyền và nghĩa vụ khác theo Bản thỏa thuận này và theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Điều khoản chung

4.1. Bản thoản thuận này có hiệu lực từ ngày ký;

4.2. Bản thoản thuận được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau do mỗi bên giữ 01 bản.

BÊN A
(Ký và ghi rõ họ tên)
BÊN B
(Ký và ghi rõ họ tên)

Biên bản thỏa thuận xác nhận nợ – Mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———o0o———-

GIẤY XÁC NHẬN NỢ

Hôm nay, ngày … tháng … năm… tại……

Chúng tôi gồm:

1. BÊN A:….

CMND:…………………………………………………………………..

Điện thoại:……………………………………………………………

Email:…………………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú:……………………………………………….

Chỗ ở hiện nay:…………………………………………………..

2. BÊN B:.…………………………………………………………

CMND:……………………………………………………………….

Điện thoại:……………………………………………………………

Email:…………………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú:……………………………………………….

Chỗ ở hiện nay:…………………………………………………..

Cùng thống nhất ký kết Bản thoản thuận với những điều, khoản sau:

Điều 1: Thỏa thuận xác nhận nợ:

Qua đối chiếu xác nhận, hai bên thống nhất xác nhận tính đến ngày … tháng… năm… Bên B nợ Bên A tổng số tiền là:………….VNĐ (bằng chữ:…………….), trong đó:

– Nợ gốc:……. VNĐ;

– Lãi: ……. VNĐ.

Điều 2: Cam kết của Bên A:

– Bên A sẽ tạo điều kiện tốt nhất để Bên B có thể hoàn thành nghĩa vụ đã cam kết.

– Xóa bỏ nghĩa vụ trả nợ sau khi Bên A thực hiện xong nghĩa vụ thanh toán như đã cam kết.

Điều 3: Cam kết của Bên B:

– Bên B cam kết thanh toán cả nợ gốc và lãi trước ngày… tháng… năm…

– Nếu Bên B chậm trả theo thỏa thuận thì sẽ chịu trách nhiệm đối với số tiền chậm trả tương ứng với mức lãi suất là …%/ngày.

Điều 4: Điều khoản chung:

– Biên bản này có hiệu lực kể từ thời điểm kí kết.

– Biên bản được sao thành hai bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản.

BÊN A
(Ký và ghi rõ họ tên)
BÊN B
(Ký và ghi rõ họ tên)

Xem thêm nhiều bài viết hay về Mẫu Biểu

▪️ TIP.EDU.VN chia sẻ tài liệu môn Toán các lớp 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10, 11, 12 và ôn thi THPT Quốc gia, phục vụ tốt nhất cho các em học sinh, giáo viên và phụ huynh học sinh trong quá trình học tập – giảng dạy.
▪️ TIP.EDU.VN có trách nhiệm cung cấp đến bạn đọc những tài liệu và bài viết tốt nhất, cập nhật thường xuyên, kiểm định chất lượng nội dung kỹ càng trước khi đăng tải.
▪️ Bạn đọc không được sử dụng những tài nguyên trang web với mục đích trục lợi.
▪️ Tất cả các bài viết trên website này đều do chúng tôi biên soạn và tổng hợp. Hãy ghi nguồn website https://tip.edu.vn/ khi copy bài viết.

Rate this post
Leave a comment