Chia sẻ những tip thiết thực

Đề thi tiếng Anh lớp 5 cuối học kì 2 năm 2020 – Đề 5

Ôn tập kiểm tra cuối kì 2 tiếng Anh lớp 5

Đề thi tiếng Anh lớp 5 cuối học kì 2 năm 2020 – Đề 5 do Tip.edu.vn tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong đề thi học kì 2 lớp 5 đi kèm đáp án.

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 5 học kì 2 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 5 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 5 và môn Tiếng Việt 5. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Đề thi tiếng Anh lớp 5 cuối học kì 2 năm 2020 – Đề 5

Bản quyền thuộc về Tip.edu.vnnghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I. Find the word which has a different sound in the underlined part

1. A. minibus B. uncle C. summer D. usually
2. A. finally B. winter C. spring D. bring
3. A. beach B. pea C. idea D. tea

II. Find the odd one out:

1. A. get up B. go to school C. have dinner D. thirty-three
2. A. blouse B. shoes C. jeans D. zoo

III. Choose the best answer A, B, C or D:

1. I want to be a singer _____ I like music

A. so

B. because

C. that

D. about

2. He was born _____ Sep 12th 1990

A. from

B. at

C. on

D. in

3. You shouldn’t go to school. I think you’ll get _______ soon

A. fever

B. teacher

C. cough

D. better

4. She _____ a banana

A. wants

B. want

C. to want

D. wantes

5. What is it? It is ________

A. eraser

B. an eraser

C. erasers

D. a eraser

6. Are you free _____ the evening? Yes, I am

A. in

B. on

C. at

D. to

7. She is going to ____ to music tonight.

A. listen

B. listening

C. play

D. playing

8. “What is the matter with you?” also means ________________

A. What is wrong with you?

B. What is the wrong with you?

C. What is problem to you?

D. What is the problem to you?

9. _____ do you feel? – I feel very tired

A. What

B. Why

C. How

D. What

10. They _____ swimming last Sunday.

A. go

B. going

C. went

D. goes

IV. Complete the sentence with the words in the box:

would visit think holiday where

1. What do you _____ of Hue Imperial city?

2. _______ you like to visit Cuc Phuong National Park?

3. My family will have a ______ in Ho Chi Minh city?

4. _____ is the post office, please?

5. Which place would you like to _____, Mot Cot Pagoda or Mieu Ba Pagoda?

V. Look at the picture and reorder letters to make a correct word

Đề thi tiếng Anh lớp 5 cuối học kì 2 năm 20201. GOAPAD

Đề thi tiếng Anh lớp 5 cuối học kì 2 năm 2020

2. YSMTRO

Đề thi tiếng Anh lớp 5 cuối học kì 2 năm 20203. RSCUCI

Đề thi tiếng Anh lớp 5 cuối học kì 2

4. SEUTTA

 

 

Đề thi tiếng Anh lớp 5 cuối học kì 2

 

5. BIRGDE

 

 

Đề thi tiếng Anh lớp 5 cuối học kì 2

6. EVTGETBLEA

VI. Read the passage and decide T (true) or F (false)

Next Sunday is a holiday. I’m going to somewhere with my family. My father likes to go to Vung Tau. He thinks the weather is cool and it’s good for our health, but my mother doesn’t want to go anywhere. She wants to stay at home. My sister wants to visit Da Lat but my brother likes to go to Dam Sen Park.

  T/ F
1. Next Sunday is a holiday  
2. His father likes to visit Vung Tau  
3. His mother likes to stay at home  
4. My sister wants to go to Dam Sen Park  
5. My brother wants to visit Da Lat  

VII. Reorder the words to have correct sentences:

1. park./ and/ riding/ her/ Mai/ in/ the/ friends/ are/ bikes

2. can/ How/ get/ to/ I/ the/ museum/ ?

3. places/ Which/ in/ you/ would/ to/ like/ visit/ Quang Ngai/ ?

-The end-

Đáp án đề thi tiếng Anh lớp 5 cuối học kì 2 – Đề 5

I. Find the word which has a different sound in the underlined part

1. D

2. A

3. C

II. Find the odd one out:

1. D

2. D

III. Choose the best answer A, B, C or D:

1. B

2. C

3. D

4. A

5. B

6. A

7. A

8. A

9. C

10. C

IV. Complete the sentence with the words in the box:

1. Think

2. Would

3. Holiday

4. Where

5. Visit

V. Look at the picture and reorder letters to make a correct word

1. PAGODA

2. STORMY

3. CIRCUS

4. STATUE

5. BRIDGE

6. VEGETABLE

VI. Read the passage and decide T (true) or F (false)

1. T

2. T

3. T

4. F

5. F

VII. Reorder the words to have correct sentences:

1. Mai and her friends are riding bikes in the park

2. How can I get to the museum?

3. Which places do you want to visit in Quang Ngai?

Trên đây Tip.edu.vn đã giới thiệu Đề thi tiếng Anh lớp 5 cuối học kì 2 năm 2020 – Đề 5. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 5 hay như Đề thi tiếng Anh lớp 5 cuối học kì 2 năm 2020 – Đề 4, Tổng hợp đề thi lớp 5 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh ….. được cập nhật liên tục trên Tip.edu.vn.

▪️ TIP.EDU.VN chia sẻ tài liệu môn Toán các lớp 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10, 11, 12 và ôn thi THPT Quốc gia, phục vụ tốt nhất cho các em học sinh, giáo viên và phụ huynh học sinh trong quá trình học tập – giảng dạy.
▪️ TIP.EDU.VN có trách nhiệm cung cấp đến bạn đọc những tài liệu và bài viết tốt nhất, cập nhật thường xuyên, kiểm định chất lượng nội dung kỹ càng trước khi đăng tải.
▪️ Bạn đọc không được sử dụng những tài nguyên trang web với mục đích trục lợi.
▪️ Tất cả các bài viết trên website này đều do chúng tôi biên soạn và tổng hợp. Hãy ghi nguồn website https://tip.edu.vn/ khi copy bài viết.

Rate this post