Chia sẻ những tip thiết thực

Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kì 1 năm 2020 – 2021

3 Đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 4 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 1 lớp 4 môn Anh năm 2021 – 2022 do Tip.edu.vn sưu tầm và đăng tải. 3 Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 4 có đáp án tổng hợp những kiến thức Từ vựng – Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm Unit 1 – 10 lớp 4 hiệu quả.

Bản quyền thuộc về Tip.edu.vnnghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại.

Xem thêm: 7 Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 4 có file nghe năm 2021

1. Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Anh năm 2021 có đáp án

I. Choose the odd one out.

1. A. morning B. Vietnamese C. afternoon D. evening
2. A. cook B. listen C. play D. were
3. A. tomorrow B. Sunday C. yesterday D. today
4. A. Monday B. Tuesday C. birthday D. Friday
5. A. painted B. went C. was D. did

II. Choose the correct answer. 

1. What do you like doing?

A. I want to drink milk.

B. I don’t like running.

C. I like playing chess.

2. What subjects does Lien have on Thursday?

A. She has Maths and English on Monday.

B. She has English and Art.

C. She likes English.

3. Where was Minh yesterday?

A. He went to his grandparent’s.

B. He will go the cinema.

C. He is in the library.

4. What nationality are Linda and Mina?

A. They are Vietnam.

B. They are English.

C. They are England.

5. When do you have English?

A. I don’t have English on Monday.

B. I like English very much.

C. I have English on Tuesday and Friday.

III. Read and match. 

A B
1. Are they reading comic books? A. He is in class 4A.
2. Where are you from? B. No, they aren’t.
3. What class is Tom in? C. It is the eighth of November.
4. What is the date today? D. He can draw the picture.
5. What can he do? E. I am from Vietnam.

IV. Put the words in order. 

1. is/ your/ When/ birthday?

_________________________

2. They/ beach/ and/ danced/ sang/ the/ on/ .

_________________________

3. Linda/ Maths/ Monday/ Wednesday/ has/ on/ and/ ./

_________________________

4. Linh/ the/ homework/ does/ in/ his/ evening/ ./

_________________________

5. can/ Phong/ guitar/ the/ play/ ./

_________________________

ĐÁP ÁN

I. Choose the odd one out.

1 – B; 2 – D; 3 – B; 4 – C; 5 – A;

II. Choose the correct answer.

1 – C; 2 – B; 3 – A; 4 – B; 5 – C;

III. Read and match.

1 – B; 2 – E; 3 – A; 4 – C; 5 – D;

IV. Put the words in order.

1 – When is your birthday?

2 – They sang and danced on the beach.

3 – Linda has Maths on Monday and Wednesday.

4 – Linh does his homework in the evening.

5 – Phong can play the guitar.

2. Đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 4 năm 2021 có đáp án

I. Reorder the word. 

1. is/ Linda/ from/ Australia/ ./

……………………………………………………..

2. is/ Lien/ Where/ from/ ?

……………………………………………………

3. in/ school/ My/ is/ Hanoi/ ./ primary

……………………………………………………

4. Hung/ your/ birthday,/ When/ is/?

…………………………………………………….

5. school/ where/ your/ is/ ?/

…………………………………………………….

Choose the word from the box and complete the dialogue

day ; Art ; favourite ; Tuesday ;

Mai: What (1)………… is it today, Nam?

Nam: It’s (2)…………………………….

Mai: What lesson have you got today?

Nam: I’ve got Maths, Science, English and (3)……………………

Mai: What is your (4)………………………… subject?

Nam: Maths and English.

Choose the correct answer. 

1……………………? – I am in class 4B.

a. Where is your school?

b. Where do you live?

c. Where is your class?

d. What class are you in?

2. ………. do you like doing?

a. when

b. what

c. where

d. how

3. Toni doesn’t like _______ kites

a. kite

b. doing

c. flying

d. playing

4.What is her____________? – She like cooking

a. favourite

b. free

c. hobby

d. doing

5.Tuan’s hobby ___________riding a bike

a. are

b. do

c. is

d. does

6. They are _____________a nice picture in the classroom

a. paint

b. painting

c. paints

d. painted

7.What did you ______yesterday morning?

a. do

b. doing

c. did

d. does

8. My mother can ________ the piano very well.

a. plays

b. play

c. playing

d. played

9. I _____a paper puppet with my friends.

a. am making

b. makes

c. maked

d. made

10.Mai_____late this morning.

a. gets up

b. got up

c. getting up

d. get up

ĐÁP ÁN

I. Reorder the word.

1. is/ Linda/ from/ Australia/ ./

……Linda is from Australia…………..

2. is/ Lien/ Where/ from/ ?

………Where is Lien from?……………

3. in/ school/ My/ is/ Hanoi/ ./ primary

……………My primary school is in Hanoi…………

4. Hung/ your/ birthday,/ When/ is/?

…………When is your birthday, Hung?………….

5. school/ where/ your/ is/ ?/

………Where is your school?……………….

Choose the word from the box and complete the dialogue

day ; Art ; favourite ; Tuesday ;

Mai: What (1)…..day……. is it today, Nam?

Nam: It’s (2)……… Tuesday………

Mai: What lesson have you got today?

Nam: I’ve got Maths, Science, English and (3)…….Art……..

Mai: What is your (4)………favourite……. subject?

Nam: Maths and English.

Choose the correct answer.

1 – d; 2 – b; 3 – c; 4 – c; 5 – c;

6 – b; 7 – a; 8 – b; 9 – a; 10 – a;

3. Đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 4 có đáp án – Đề số 3

Put the words in the correct order to write requests.

1. You/ Can/ please/ the/ turn off/ TV?

………………………………………………………………

2. Can/ dictionary/ the/ open/ you?

………………………………………………………………

3. You/ turn on/ the/ Can/ ceiling fan?

………………………………………………………………

4. Play football/ do/ after/ you/ school?

………………………………………………………………

5. swimming/ do/ Tuesday/ we/ go/ on?

………………………………………………………

Choose the correct answer. 

1. Linda is (paint/ painting/ paints/ painted) a nice picture in the art room.

2. What did you (do/ doing/ did/ does) yesterday?

3. The teacher (is/aren’t/are/am) reading a dictation for the class.

4. Mai (gets up/got up/getting up/get up) late this morning.

5. He is (American/ England/ France/ America).

Choose the odd one out. 

1.A. Maths B. IT C. favourite D. Science

2. A. green B. black C. yellow D. colour

3. A. have B. has C. do D. swing

4. A. morning B. swimming C. cooking D. dancing

5. A. Thursday B. Monday C. yesterday D. Sunday

ĐÁP ÁN

Put the words in the correct order to write requests.

1. You/ Can/ please/ the/ turn off/ TV?

……Can you turn off the TV?………

2. Can/ dictionary/ the/ open/ you?

………Can you open the dictionary?………………

3. You/ turn on/ the/ Can/ ceiling fan?

……Can you turn on the ceiling fan?…………

4. Play football/ do/ after/ you/ school?

………Do you play football after school?…………

5. swimming/ do/ Tuesday/ we/ go/ on?

………Do we go swimming on Tuesday?…………

Choose the correct answer.

1. Linda is (paint/ painting/ paints/ painted) a nice picture in the art room.

2. What did you (do/ doing/ did/ does) yesterday?

3. The teacher (is/ aren’t/ are/ am) reading a dictation for the class.

4. Mai (gets up/ got up/ getting up/ get up) late this morning.

5. He is (American/ England/ France/ America).

Choose the odd one out.

1 – C; 2 – D; 3 – B; 4 – A; 5 – C;

Download Đề thi & Đáp án tại: 3 Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kỳ 1 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online, Đề thi học kì 2 lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, … được cập nhật liên tục trên Tip.edu.vn.

▪️ TIP.EDU.VN chia sẻ tài liệu môn Toán các lớp 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10, 11, 12 và ôn thi THPT Quốc gia, phục vụ tốt nhất cho các em học sinh, giáo viên và phụ huynh học sinh trong quá trình học tập – giảng dạy.
▪️ TIP.EDU.VN có trách nhiệm cung cấp đến bạn đọc những tài liệu và bài viết tốt nhất, cập nhật thường xuyên, kiểm định chất lượng nội dung kỹ càng trước khi đăng tải.
▪️ Bạn đọc không được sử dụng những tài nguyên trang web với mục đích trục lợi.
▪️ Tất cả các bài viết trên website này đều do chúng tôi biên soạn và tổng hợp. Hãy ghi nguồn website https://tip.edu.vn/ khi copy bài viết.

Rate this post