Chia sẻ những tip thiết thực

Đề thi thử THPT Quốc gia 2024 môn Toán lần 2 liên trường THPT Nghệ An

Trang 1/6 – Mã đề 101
SỞ GD&ĐT NGHỆ AN
LIÊN TRƯỜNG THPT
KÌ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024
Môn: Toán, Lớp 12
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 06 trang)
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)
Mã đề thi
101
Họ và tên:………………………………………………………….SBD:…………………
Câu 1. Tập nghiệm của bất phương trình
2
3 27
x
A.
3
;
2

+∞

. B.
. C.
3
;
2

+∞


. D.
3
;
2

−∞

.
Câu 2. Cho hàm số
( )
42
3
fx x x= +
. Khẳng định nào dưới đây đúng?
A.
( )
53
dfx x x x C=++
. B.
( )
3
d4 6fx x x xC= ++
.
C.
( )
53
1
d
5
fx x x x C= ++
. D.
( )
4
3
d
4
x
fx x x C= ++
.
Câu 3. Nếu
(
)
3
0
d4fx x
=
thì
( )
3
0
1
3d
4
fx x

+


bằng
A.
4
. B.
12
. C.
10
. D.
13
.
Câu 4. Cho cấp số nhân
(
)
n
u
vi
1
1
2
u =
và công bội
4q =
. Giá tr của
2
u
bằng
A.
9
2
. B.
8
. C.
1
8
. D.
2
.
Câu 5. Cho khối trụ có chiều cao
6h
=
và bán kính đáy
4r =
. Thể tích của khối trụ bằng
A.
16
π
. B.
96
π
. C.
56
π
. D.
48
π
.
Câu 6. Cho hàm số bậc ba
( )
y fx=
có đồ thị là đường cong trong hình vẽ.
Số nghiệm thực của phương trình
( )
5 60fx−=
A.
0
. B.
2
. C.
3
. D.
1
.
Câu 7. Hàm số nào dưới đây đồng biến trên
?
A.
3
x
y =
. B.
( )
0,3
x
y =
. C.
1
2
x
y

=


. D.
1
3
x
y

=


.
Câu 8. Cho số phức
52zi
=
. Phần ảo của số phức
z
bằng
A.
2
B.
2i
. C.
2
. D.
2i
.
Câu 9. Cho khối hộp
.ABCD A B C D
′′
, biết khối lăng trụ
.ABC A B C
′′
thể tích
V
thì khối hộp
.ABCD A B C D
′′
có thể tích bằng
A.
2
V
. B.
3V
. C.
2V
. D.
V
.

Trang 2/6 – Mã đề 101
Câu 10. Cho khối chóp có diện tích đáy
2
10Ba
=
và chiều cao
2
ha
=
. Thể tích của khối chóp đã cho bằng
A.
3
20
a
. B.
3
20
3
a
. C.
2
20
3
a
. D.
3
10
a
.
Câu 11. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số
43
21
x
y
x
=
+
có phương trình là
A.
3y =
. B.
2y
=
. C.
2x =
. D.
3x =
.
Câu 12. Điểm
M
trong hình bên là điểm biểu diễn của số phức
z
.
Phần thực của số phức
z
A.
2
. B.
1
. C.
2i
. D.
2
.
Câu 13. Với các số thực dương
,ab
bất kì. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A.
( )
ln ln .ln
ab a b
=
. B.
ln ln ln
a
ba
b

=


. C.
( )
ln ln lnab a b= +
. D.
ln
ln
ln
aa
bb

=


.
Câu 14. Cho hàm số
( )
( )
1
2
2
41fx x x= −+
. Giá trị của hàm số đã cho tại điểm
1x =
bằng
A.
1
. B.
6
. C.
2
. D.
4
.
Câu 15. Cho hàm số
( )
y fx=
có bảng biến thiên như sau:
Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
( )
1;+∞
. B.
( )
0;1
. C.
(
)
1;0
. D.
( )
;0
−∞
.
Câu 16. Trong không gian
Oxyz
, cho mặt cầu
( ) ( ) ( ) ( )
2 22
:1 2 34Sx y z
++ +− =
. Tọa độ tâm mặt cầu
( )
S
A.
(
)
1; 2; 3I −−
. B.
( )
1; 2;3I
. C.
( )
1;2; 3I −−
. D.
( )
1;2;3I
.
Câu 17. Đạo hàm của hàm số
( )
5
3logy x= +
A.
1
ln 5
y
=
. B.
( )
1
3 ln 5
y
x
=
+
. C.
1
3
y
x
=
+
. D.
3
ln 2
x
y
+
=
.
Câu 18. Lớp 12A có 35 học sinh. Có bao nhiêu cách chọn 3 học sinh tùy ý của lớp 12A để tham gia 1 trò chơi?
A.
6545
. B.
39270
. C.
3
35
. D.
102
.
Câu 19. Cho hình nón có bán kính đáy
3r =
và độ dài đường sinh
6l =
. Diện tích xung quanh của hình nón đã
cho bằng
A.
9
π
. B.
6
π
. C.
36
π
D.
18
π
.
Câu 20. Trong không gian
Oxyz ,
cho hai vectơ
( )
2; 1;3x =
( )
4;2; 5y =

. Tọa độ của vectơ
3a xy= +

A.
( )
10; 1;4a =
. B.
( )
6;1; 2a =
. C.
( )
10;1; 4a =
. D.
( )
14;5; 12a =
.

Trang 3/6 – Mã đề 101
Câu 21. Cho hai số phức
1
23zi=
2
15zi
= +
. Phần thực của số phức
12
zz
bằng
A.
1
. B.
3
. C.
8
. D.
1
.
Câu 22. Tập nghiệm của bất phương trình
( )
33
log 2 log 2x
A.
[
)
1;+∞
. B.
(
]
;1
−∞
. C.
(
]
0;1
. D.
( )
1;+∞
.
Câu 23. Cho hình chóp
.
S ABCD
đáy hình vuông cạnh
a
,
( )
SA ABCD
,
SA a=
. Góc giữa mặt phẳng
( )
SBC
và mặt phẳng
( )
SCD
bằng
A.
30°
. B.
45°
. C.
60°
. D.
90°
.
Câu 24. Nếu
( )
1
2
d3fx x
=
( )
4
2
d6
ft t
=
thì
( )
4
1
dufu
bằng
A.
9
I =
. B.
9I =
. C.
3I =
. D.
3
I =
.
Câu 25. Cho hàm số
( )
y fx=
có bảng biến thiên như sau
Điểm cực đại của hàm số đã cho là
A.
3.x
=
B.
2.x
=
C.
2.x =
D.
1.x
=
Câu 26. Trong không gian
Oxyz
, cho mặt phẳng
( ) ( )
//P Oyz
. Mặt phẳng
( )
P
có một vectơ pháp tuyến là
A.
( )
1;0;1n
=
. B.
( )
0;1;0
n =
. C.
( )
0;0;1n =
. D.
( )
1;0;0n =
.
Câu 27. Trong không gian
Oxyz
, cho điểm
( )
1;2; 1A
mặt phẳng
( )
:2 2 3 0P x yz+ −+=
. Đường thẳng đi
qua
A
và vuông góc với
(
)
P
có phương trình là
A.
12
22
1
xt
yt
zt
= +
= +
=
. B.
12
22
1
xt
yt
zt
= +
= +
=−+
. C.
32
42
2
xt
yt
zt
= +
= +
=−−
. D.
2
22
1
xt
yt
zt
= +
= +
=−−
.
Câu 28. Cho khối chóp đều
.S ABC
có thể tích bằng
3
4a
cạnh đáy bằng
2a
. Gọi
M
là trung điểm của cạnh
SA
, khoảng cách từ điểm
M
đến mặt phẳng
( )
ABC
bằng
A.
33a
. B.
23a
. C.
3a
. D.
43a
.
Câu 29. Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình vẽ?
A.
3
4yx x=−+
. B.
3
4yx x=
. C.
42
2yx x=−+
. D.
42
2yx x=
.
Câu 30. Cho hàm số bậc ba
( )
y fx=
bảng biến thiên như hình vẽ:

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia 2024 môn Toán lần 2 liên trường THPT Nghệ An

Đề thi thử THPT Quốc gia 2024 môn Toán lần 2 liên trường THPT Nghệ An được Tip.edu.vn sưu tầm và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp gồm có 50 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút. Đề có đáp án và lời giải chi tiết kèm theo. Mời các bạn cùng theo dõi để có thêm tài liệu ôn thi THPT Quốc gia nhé.

  • Đáp án và đề minh họa 2024 môn Toán

▪️ TIP.EDU.VN chia sẻ tài liệu môn Toán các lớp 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10, 11, 12 và ôn thi THPT Quốc gia, phục vụ tốt nhất cho các em học sinh, giáo viên và phụ huynh học sinh trong quá trình học tập – giảng dạy.
▪️ TIP.EDU.VN có trách nhiệm cung cấp đến bạn đọc những tài liệu và bài viết tốt nhất, cập nhật thường xuyên, kiểm định chất lượng nội dung kỹ càng trước khi đăng tải.
▪️ Bạn đọc không được sử dụng những tài nguyên trang web với mục đích trục lợi.
▪️ Tất cả các bài viết trên website này đều do chúng tôi biên soạn và tổng hợp. Hãy ghi nguồn website https://tip.edu.vn/ khi copy bài viết.

Rate this post