Chia sẻ những tip thiết thực

Đề thi khảo sát chất lượng Lớp 3 – Trường TH Xuân Hương tỉnh Bắc Giang

0

TRƯỜNG TIỂU HỌC
XUÂN HƯƠNG 1

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 3
NĂM HỌC 2012 – 2013

Thời gian làm bài: 20 phút (không kể thời gian giao đề)

I. Phần trắc nghiệm: (4 điểm)

Câu 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Trong bài tập đọc Cậu bé thông minh, cậu bé đã làm gì để giúp dân làng?
A. Nộp cho nhà vua một gà trống biết đẻ trứng.
B. Lên kinh đô gặp nhà vua và nói rằng gà trống không đẻ được trứng.
C. Tìm cách để nhà vua thấy lệnh của mình là vô lí, không thực hiện được.

Câu 2: Điền vào chỗ trống l hay n ?

a) náo ….ức

b) …eo chèo

c) hạ ….ệnh

d) ….ộp bài.

Câu 3: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Viết các số 235; 532; 367; 358 theo thứ tự từ lớn đến bé là:
A. 235; 358; 367; 532
B. 532; 358; 367; 235 .
C. 532; 367; 358; 235 .

Câu 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) 357 + 221 = 588

b) 858 – 445 = 413

II. Phần tự luận: (6 điểm)

Câu 1: Tìm các sự vật được so sánh trong các câu sau:

a) Trăng tròn như mắt cá.
………………………………………………………………………………………..

b) Tiếng ve đồng loạt cất lên tựa một dàn đồng ca.
………………………………………………………………………………………..

Câu 2: Tìm x:

a) x + 235 = 657

b) x – 326 = 348

Câu 3: Một cửa hàng, ngày thứ nhất bán được 125 lít dầu, ngày thứ hai bán được 135 lít dầu. Hỏi cả hai ngày cửa hàng đó bán được bao nhiêu lít dầu?

Leave a comment