Chia sẻ những tip thiết thực

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 5 môn Tiếng Anh năm 2020-2021 – Đề 2

Đề khảo sát chất lượng môn Anh vào lớp 5

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 5 môn Tiếng Anh năm 2020 – Đề 2 được Tip.edu.vnbiên soạn bao gồm bài tập ôn hè luyện thi khảo sát đầu năm môn Tiếng Anh lớp 5 dành cho các em học sinh lớp 5 luyện tập, cùng cố lại kiến thức, nhằm chuẩn bị nền tảng vững chắc, chuẩn bị kiến thức cho năm học mới.

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận ôn tập Tiếng Anh lớp 5 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 5 củng cố kiến thức. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 5 và môn Tiếng Việt 5. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 5 môn Tiếng Anh – Đề 2

Bản quyền thuộc về Tip.edu.vnnghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest

1. A. this

B. that

C. thursday

D. these

2. A. teacher

B. break

C. meat

D. read

3. A. food

B. look

C. book

D. cook

Exercise 2: Choose the odd one out

1. A. lucky money

B. thick

C. thin

D. slim

2. A. bigger

B. older

C. smaller

D. bread

3. A. lemonade

B. orange juice

C. fish

D. water

Exercise 3: Choose the best answer A, B, C or D

1. It is _______ the first of June.

A. on

B. with

C. in

D. for

2. My grandpa is a farmer. He works _______.

A. in a field

B. over a field

C. the field

D. in field

3. ___________? – Yes, please. I love milk.

A. Would you like any milk?

B. Would you like some milk?

C. Would you milk?

D. Do you like milk?

4. _____ go to the zoo. I want to see animals

A. Why do

B. Let

C. Why

D. Let’s

5. There is a bakery _____ my home.

A. next

B. to

C. on

D. near

6. Hurry up. Tom ______ outside.

A. waits

B. has

C. is waiting

D. waiting

Exercise 4: Give the correct form of the verbs in brackets

1. The monkeys (be) naughty.

_____________________________________

2. What your brother (do) at the moment?

_____________________________________

3. I enjoy (sit) in the sun.

_____________________________________

Exercise 5: Read the following text and answer the following questions

Julie is going to pick apples with her sister, Maria. They are going to the apple orchard near their house. They need to pick twelve apples. Their mother is going to use the apples to make a big apple pie. At the orchard, Julie picks seven apples, Maria picks five apples. They have a great day together.

1. Who is Julie going to pick apples with?

______________________________________

2. How many apples do they need to pick?

______________________________________

3. Who is going to use the apples to make a big apple pie?

______________________________________

4. How many apples does Julie pick?

______________________________________

5. How many apples does Maria pick?

______________________________________

Exercise 6: Make questions for the underlined parts

1. His favorite food is chips.

______________________________________

2. He works in the car factory.

______________________________________

3. Yes, I’d like to. I want to some orange juice?

______________________________________

Exercise 7: Reorder these words to have correct sentences

1. How/ the/ much/ is/ elephant/ T-shirt?

______________________________________

2. The/ having/ love/ together/ lunch/ children/./

______________________________________

3. animal/ What/ you/ do/ like?

______________________________________

-The end-

Đáp án đề thi KSCL đầu năm lớp 5 môn Tiếng Anh

Exercise 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest

1. C

2. B

3. A

Exercise 2: Choose the odd one out

1. A

2. D

3. C

Exercise 3: Choose the best answer A, B, C or D

1. A

2. A

3. B

4. D

5. D

6. C

Exercise 4: Give the correct form of the verbs in brackets

1.The monkeys are naughty.

2. What is your brother doing at the moment?

3.I enjoy sitting in the sun.

Exercise 5: Read the following text and answer the following questions

1. She is going to pick apples with her sister, Maria

2. There are twelve

3. Their mother is going to use apples to make a big apple pie

4. There are seven

5. There are five

Exercise 6: Make questions for the underlined parts

1. What is his favorite food?

2. Where does he work?

3. Would you like some drink?

Exercise 7: Reorder these words to have correct sentences

1. How much is the elephant T-shirt?

2. The children love having lunch together.

3. What animal do you like?

Trên đây Tip.edu.vn đã giới thiệu Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 5 môn Tiếng Anh năm 2020 – Đề 2 . Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 5 hay như Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 5 môn Tiếng Anh năm 2020-2021 – Đề 1, Ôn hè lớp 4 lên lớp 5 môn Anh – Đề 14 … được cập nhật liên tục trên Tip.edu.vn.

▪️ TIP.EDU.VN chia sẻ tài liệu môn Toán các lớp 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10, 11, 12 và ôn thi THPT Quốc gia, phục vụ tốt nhất cho các em học sinh, giáo viên và phụ huynh học sinh trong quá trình học tập – giảng dạy.
▪️ TIP.EDU.VN có trách nhiệm cung cấp đến bạn đọc những tài liệu và bài viết tốt nhất, cập nhật thường xuyên, kiểm định chất lượng nội dung kỹ càng trước khi đăng tải.
▪️ Bạn đọc không được sử dụng những tài nguyên trang web với mục đích trục lợi.
▪️ Tất cả các bài viết trên website này đều do chúng tôi biên soạn và tổng hợp. Hãy ghi nguồn website https://tip.edu.vn/ khi copy bài viết.

Rate this post