Chia sẻ những tip thiết thực

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 5 môn Tiếng Anh năm 2020-2021 – Đề 1

Đề khảo sát chất lượng môn Anh vào lớp 5

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 5 môn Tiếng Anh năm 2020 – Đề 1 được Tip.edu.vnbiên soạn bao gồm bài tập ôn hè luyện thi khảo sát đầu năm môn Tiếng Anh lớp 5 dành cho các em học sinh lớp 5 luyện tập, cùng cố lại kiến thức, nhằm chuẩn bị nền tảng vững chắc, chuẩn bị kiến thức cho năm học mới.

Xem thêm: Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 5 môn Tiếng Anh – Đề 2 NEW

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận ôn tập Tiếng Anh lớp 5 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 5 củng cố kiến thức. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 5 và môn Tiếng Việt 5. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 5 môn Tiếng Anh – Đề 1

Bản quyền thuộc về Tip.edu.vnnghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest

1. A. ship

B. hill

C. kite

D. chip

2. A. cheap

B. great

C. peace

D. meat

3. A. thing

B. thank

C. think

D. that

Exercise 2: Choose the odd one out

1. A. enjoy

B. sandals

C. shoes

D. sweeter

2. A. crocodile

B. elephant

C. parrot

D. beautiful

3. A. delicious

B. expensive

C. salty

D. tasty

Exercise 3: Choose the best answer (A, B, C or D)

1. I am ______ at home tonight.

A. going

B. going to

C. go to stay

D. going to stay

2. _____ are you going to New York with? – My mother

A. Who

B. Where

C. When

D. What

3. How about _________ to the pop concert tonight?

A. to go

B. go

C. going

D. we go

4. What is this? – It is __________.

A. red jackets

B. red jacket

C. an red jacket

D. a red jacket

5. A sweet shop sells ________.

A. books

B. coffee

C. sweets

D. medicine

6. ___________ to go to the supermarket? – Yes, I’ d like to.

A. Would you like

B. Do you like

C. Can we go

D. You would like

7. What ______ does the play start? -At 7.00

A. time

B. moment

C. place

D. hour

8. My parents and I _____ going to have a holiday in Ha Long Bay next month

A. am

B. is

C. are

D. do

9. Who is _______, Kate or Jenny?

A. taller

B. more taller

C. the more taller

D. the most tall

10. Are you thirsty? – __________

A. Yes, I do

B. No, I am

C. Yes, I am

D. See you later

Exercise 4: Correct one mistake in each of the following sentences

1. She is a doctor. She work in a hospital.

_______________________________

2. They are have lunch at school now.

_______________________________

3. She wants go to the bakery because she wants some cakes.

_______________________________

Exercise 5: Give the correct form of the verbs in brackets

1. They ____________ (not live) on the 9th floor. They __________ (live) on 10th floor.

2. Why she _______ (want) ________ (go) to the pharmacy? – Because she _______ (want) _______ (buy) some medicine.

3. The monkeys ______ (be) naughty.

Exercise 6: Read the following text and answer the following questions

Julie is going to pick apples with her sister, Maria. They are going to the apple orchard near their house. They need to pick twelve apples. Their mother is going to use the apples to make a big apple pie. At the orchard, Julie picks seven apples, Maria picks five apples. They have a great day together.

1. Who is Julie going to pick apples with?

______________________________

2. How many apples do they need to pick?

______________________________

3. Who is going to use the apples to make a big apple pie?

______________________________

4. How many apples does Julie pick?

______________________________

5. How many apples does Maria pick?

______________________________

Exercise 7: Reorder these words to make a meaningful sentence

1. My/ to/ the/ mom/ and/ buys/ many/ goes/ market/ flowers/ Tet/ before/ ./

______________________________

2. How/ the/ much/ is/ elephant/ T-shirt/ ?/

______________________________

3. The/ having/ love/ together/ lunch/ children/ ./

______________________________

-The end-

Đáp án đề thi KSCL đầu năm lớp 5 môn Tiếng Anh

Exercise 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest

1. C

2. B

3. D

Exercise 2: Choose the odd one out

1. A

2. D

3. B

Exercise 3: Choose the best answer (A, B, C or D)

1. D

2. A

3. C

4. D

5. C

6. A

7. A

8. C

9. A

10. C

Exercise 4: Correct one mistake in each of the following sentences

1. work => works

2. have => having

3. go => to go

Exercise 5: Give the correct form of the verbs in brackets

1. They ____don’t live___ (not live) on the 9th floor. They _____live_____ (live) on 10th floor.

2. Why does she __want_____ (want) __to go______ (go) to the pharmacy? – Because she __wants_____ (want) __to buy_____ (buy) some medicine.

3. The monkeys ___are___ (be) naughty.

Exercise 6: Read the following text and answer the following questions

1. She is going to pick apples with her sister, Maria.

2. There are twelve.

3. Their mother is going to use apples to make a big apple pie.

4. There are seven.

5. There are five.

Exercise 7: Reorder these words to make a meaningful sentence

1. My mom goes to the market and buys flowers before Tet.

2. How much is the elephant T-shirt?

3. The children love having lunch together.

Trên đây Tip.edu.vn đã giới thiệu Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 5 môn Tiếng Anh năm 2020 – Đề 1. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 5 hay như Ôn hè lớp 4 lên lớp 5 môn Anh – Đề 13, Ôn hè lớp 4 lên lớp 5 môn Anh – Đề 14… được cập nhật liên tục trên Tip.edu.vn.

▪️ TIP.EDU.VN chia sẻ tài liệu môn Toán các lớp 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10, 11, 12 và ôn thi THPT Quốc gia, phục vụ tốt nhất cho các em học sinh, giáo viên và phụ huynh học sinh trong quá trình học tập – giảng dạy.
▪️ TIP.EDU.VN có trách nhiệm cung cấp đến bạn đọc những tài liệu và bài viết tốt nhất, cập nhật thường xuyên, kiểm định chất lượng nội dung kỹ càng trước khi đăng tải.
▪️ Bạn đọc không được sử dụng những tài nguyên trang web với mục đích trục lợi.
▪️ Tất cả các bài viết trên website này đều do chúng tôi biên soạn và tổng hợp. Hãy ghi nguồn website https://tip.edu.vn/ khi copy bài viết.

Rate this post