Chia sẻ những tip thiết thực

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn tiếng Anh năm 2020 – 2021

0

Đề thi tiếng Anh lớp 5 cuối học kì 2 có đáp án

Đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 5 năm 2020 – 2021 dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 5 có đáp án do Tip.edu.vn sưu tầm và đăng tải. Đề thi cuối kì 2 lớp 5 môn tiếng Anh có đáp án được biên tâp bám sát chương trình SGK tiếng Anh lớp 5 Unit 11 – 20 giúp các em ôn tập Từ vựng – Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm.

Read and match. 

A B
1. What’s winter like in Vietnam? a. I think it’s big and beautiful.
2. Where is the supermarket? b. He’d like to visit Da Lat.
3. Which place would Long like to visit? c. It’s usually cold and snowy.
4. How much rice do you eat everyday? d. It’s next to the cinema.
5. What do you think of Thu Le zoo? e. I eat two bowls of rice.

Underline the mistake and correct it. 

1. I would like to be a writing.

2. What do you think on Snow White?

3. What is the weather be like next weekend?

4. I think Hanoi is more big than Bac Ninh.

5. What do she do in her free time?

Write questions for underlined parts. 

1. I drinks two bottles of milk every day.

________________________________

2. I would like to visit Quy Nhon.

________________________________

3. The weather will be hot and sunny on Sunday.

________________________________

4. He thinks Da Lat is beautiful.

________________________________

5. I would you like to eat oranges now.

________________________________

Choose the correct answer to complete the passage.

Yesterday………. (1) a terribly cold day but Jim…… (2) out without warm clothes, so he…… (3) a bad fever. His mother took him to the doctor. The doctor gave him…………… (4) aspirins and said ” You should……. (5) warm clothes and you shouldn’t go out. I think you will get better soon. “

1. A. was B. were C. is D. are

2. A. go B. going C. went D. goes

3. A. has B. have C. had D. having

4. A. an B. a C. any D. some

5. A. wear B. wore C. wearing D. to wear

ĐÁP ÁN

Read and match.

1 – c; 2 – d; 3 – b; 4 – e; 5 – a;

Underline the mistake and correct it.

1 – writing thành writer;

2 – on thành about;

3 – is thành will;

4 – more big thành bigger;

5 – What do thành What does;

Write questions for underlined parts.

1 – How many bottles of milk do you drink every day?

2 – Which place would you like to visit?

3 – What will the weather be like on Sunday?

4 – What does he think about Da Lat?

5 – What would you like to eat now?

Choose the correct answer to complete the passage.

1 – A; 2 – C; 3 – C; 4 – D; 5 – A;

Trên đây là Đề thi tiếng Anh cuối kì 2 lớp 5 có đáp án. Ngoài ra, Tip.edu.vn đã cập nhật rất nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 5 cả năm khác như: Giải bài tập Tiếng Anh lớp 5 trọn bộ, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 online, …. Mời bạn đọc tham khảo, download phục vụ việc học tập, giảng dạy.

▪️ TIP.EDU.VN chia sẻ tài liệu môn Toán các lớp 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10, 11, 12 và ôn thi THPT Quốc gia, phục vụ tốt nhất cho các em học sinh, giáo viên và phụ huynh học sinh trong quá trình học tập – giảng dạy.
▪️ TIP.EDU.VN có trách nhiệm cung cấp đến bạn đọc những tài liệu và bài viết tốt nhất, cập nhật thường xuyên, kiểm định chất lượng nội dung kỹ càng trước khi đăng tải.
▪️ Bạn đọc không được sử dụng những tài nguyên trang web với mục đích trục lợi.
▪️ Tất cả các bài viết trên website này đều do chúng tôi biên soạn và tổng hợp. Hãy ghi nguồn website https://tip.edu.vn/ khi copy bài viết.

Rate this post
Leave a comment