Chia sẻ những tip thiết thực

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2020 – 2021 số 2

Đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 4 có đáp án

Đề kiểm tra học kì 1 tiếng Anh lớp 4 chương trình mới học kì 1 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 4 năm 2020 – 2021 do Tip.edu.vn sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 học kì 1 có đáp án được biên tập bám sát chương trình SGK tiếng Anh lớp 4 mới giúp các em ôn tập Từ vựng – Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm.

Bản quyền thuộc về Tip.edu.vnnghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại.

Read and match.

1. What did you do yesterday? A. I was in the library.
2. Where is your school? B. He is reading comic.
3. What subjects do you have today? C. It is on Duy Tan street.
4. Where were you yesterday? D. I visited my grandmother.
5. What is he doing? E. English and PE.

Read and choose the correct answer. 

1. What (is/ are) Lan and Duy doing?

2. Who/ What did you do last night? – I (go/ went) to the cinema with my sister. 

3. What do/ does she like doing? – She likes playing the piano. 

4. Where’s your house? – It is (at/ on) 56 Duy Tan street. 

5. He is (read/ reading) story.

Read, choose and write. 

reading / are / girls / boy / football

This is the break time at school. The pupils are doing many activities. Some boys are playing the (1)__________. Some (2)________ are playing hide-and-seek. They (3) _______ very funny. Linda is (4)__________ comic book. A (5)__________ is singing. 

Read the text above and answer the question. 

1. What are the boys doing?

2. Are the girls playing football?

3. What is Linda doing?

4. Who is singing?

Put the words in order. 

1. her/ Where/ school/ is/ ?/

2. What/ he/ like/ does/ reading/ ?/

3. yesterday/ school/ I / library/ in/ was/ the/ ./

4. painting/ Are/ girls/ puppets/ the/ ?/

5. on/ I/ Fridays/ Tuesdays/ have/ and/ English/ ./

ĐÁP ÁN

Read and match.

1 – D; 2 – C; 3 – E; 4 – A; 5 – B;

Read and choose the correct answer.

1 – are; 2 – What – went; 3 – does; 4 – at; 5 – reading;

Read, choose and write.

1 – football; 2 – girls; 3 – are; 4 – reading; 5 – boy;

Read the text above and answer the question.

1 – They are playing the football.

2 – No, they aren’t.

3 – She is reading comic book.

4 – A boy is singing.

Put the words in order.

1 – Where is her school?

2 – What does he like reading?

3 – I was in the school library yesterday.

4 – Are the girls painting puppets?

5 – I have English on Tuesday and Fridays.

Trên đây là Đề kiểm tra học kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online, Đề thi học kì 2 lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, … được cập nhật liên tục trên Tip.edu.vn.

▪️ TIP.EDU.VN chia sẻ tài liệu môn Toán các lớp 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10, 11, 12 và ôn thi THPT Quốc gia, phục vụ tốt nhất cho các em học sinh, giáo viên và phụ huynh học sinh trong quá trình học tập – giảng dạy.
▪️ TIP.EDU.VN có trách nhiệm cung cấp đến bạn đọc những tài liệu và bài viết tốt nhất, cập nhật thường xuyên, kiểm định chất lượng nội dung kỹ càng trước khi đăng tải.
▪️ Bạn đọc không được sử dụng những tài nguyên trang web với mục đích trục lợi.
▪️ Tất cả các bài viết trên website này đều do chúng tôi biên soạn và tổng hợp. Hãy ghi nguồn website https://tip.edu.vn/ khi copy bài viết.

Rate this post