Chia sẻ những tip thiết thực

Đề luyện thi vào lớp 6 môn tiếng Anh năm 2020 – 2021

0

Đề ôn thi vào lớp 6 năm 2020 môn tiếng Anh

Đề thi môn tiếng Anh tuyển sinh lớp 6 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi vào lớp 6 môn tiếng Anh do Tip.edu.vn sưu tầm và biên tập đáp án. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 6 gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 6 khác nhau giúp các em học sinh lớp 6 cải thiện kỹ năng làm bài hiệu quả.

Xem thêm: Tổng hợp đề thi tiếng Anh vào lớp 6 năm 2020-2021

Circle the words have differently pronunciation:

1/ A. myB. hungryC. cryD. fly
2/ A. thisB. thatC. brotherD. think
3/ A. singB. seafoodC. sugarD. science
4/ A. doorB. foodC. schoolD. good
5/ A. seafoodB. headacheC. meatD. please
6/ A. visitedB. wantedC. playedD. needed
7/ A. hiB. hisC. finishD. six
8/ A. FebruaryB. neverC. sevenD. she
9/ A. tableB. tennisC. timeD. tired
10/ A. hourB. heC. hiD. hungry

Rearrange the words to make right sentences:

1. have /a /I /fever /.

…………………………………….

2. is /you /What / the / with /matter /?

…………………………………………

3. you / what’d / to be / the / like / future / in ?

………………………………

4. which / would / like / visit / you / to / ?

……………………………………………………

5. go / Did / last / to / year / you / Ha Long Bay / ?

…………………………………………………………

6. my / football / with / I / playing / friends / am / now / .

……………………………………………………………

7. Don’t / with / play / knife / !

…………………………………………………………….

8. do / do / you / your / free time / What / in / ?

………………………………………………………………

9. Which / more / expensive / is / , / Hanoi / Vinh / or / city / .

………………………………………………………….

10. Ha Long / more / Bay / beautiful / is / .

……………………………………………………………

Read and answer questions:

My name’s Nam. I live in Ha Noi. I have two friends, Lan and Minh. Lan lives in Da Nang. Minh lives in Can Tho. The weather in our places is not the same. This weekend, it will be cold and dry in Ha Noi, but it will be cool and sunny in Da Nang, and it will be hot and cloudy in Can Tho. The seasons are different, too. There are four seasons in Ha Noi: spring, summer, autumn and winter. But there are only two seasons in Da Nang and Can Tho: the dry season and the rainy season.

0. What’s his name?

a. His name is Nam

b. His name’s Minh

c. Her name is Lan

1. How many seasons are there in Can Tho?

a. 2

b. 3

c. 4

2. What are they?

a. the dry season and the sunny season

b. the dry season and the windy season

c. the dry season and the rainy season

3. What will the weather be like in Hanoi this weekend?

a. cold and dry

b. cool and sunny

c. hot and cloudy

4. What will the weather be like in Da Nang this weekend?

a. cold and dry

b. hot and cloudy

c. cool and sunny

5.What will the weather be like in Can Tho this weekend?

a. cold and dry

b. hot and cloudy

c. cool and sunny

Choose the best answer:

1. What……. the matter with you?

A. are

B. were

C. is

2…………….. are you going tomorrow?

A. What

B. Where

C. Who

3. Did you clean the floor last Sunday? – ….. did

A. Yes, I

B. Yes, he is

C. No, I

4. You should…………… some aspirins.

A. take

B. to take

C. taking

5. What…….. you do tomorrow?

A. is

B. are

C. will

6. What do you usually do……………….. spring?

A. to

B. on

C. in

7. What are you go next week? – I will ………………. on the beach

A. write

B. build

C sunbathe

8. Last Sunday he……… fishing.

A. went

B. goes

C. going

Look at the picture to write right words in the passage:

Đề luyện thi vào lớp 6 môn tiếng Anh năm 2020 - 2021

Circle the differently words:

1. A. went

B. wrote

C. played

D. clean

2. A. museum

B. place

C. shop

D. school

3. A. spring

B. going

C. doing

D. skipping

4. A. fever

B. headache

C. stomachache

D. letter

5. A. cool

B. hot

C. weather

D. cold

6. A. stadium

B. yesterday

C. tomorrow

D. today

7. A. is

B. she

C. they

D. we

8. A. for

B. he

C. in

D. on

9. A. watch

B. listen

C. were

D. read

10. A. went

B. played

C. cooked

D. talked

Use the words to write in the dialogue:

Linda: Where were you (1)………… summer, Peter?

Peter: I (2)……… at the seaside.

Linda: Where did you (3)………..?

Peter: I went to Phu Quoc (4)……………

Linda: What did you do?

Peter: I (5)…………. a boat trip.

Linda: What was the trip (6)…………?

Peter: It was great.

Linda: What’s that?

Peter: It’s a (7)…………. of my trip.

Like; photo; was; go; last; took; island;

ĐÁP ÁN

Circle the words have differently pronunciation:

1 – B; 2 – D; 3 – C; 4 – A; 5 – B; 6 – C; 7 – A; 8 – D; 9 – B; 10 – A

Rearrange the words to make right sentences:

1 – I have a fever.

2 – What is the matter with you?

3 – What’d you like to be in the future?

4 – Which would you like to visit?

5 – Did you go to Ha Long Bay last year?

6 – I am playing football with my friends now.

7 – don’t play with knife.

8 – What do you do in our free time?

9 – Which city is more expensive, Ha Noi or Vinh?

10 – Ha long bay is more beautiful.

Read and answer questions:

1 – a; 2 – c; 3 – a; 4 – c; 5 – b

Choose the best answer:

1 – C; 2 – B; 3 – A; 4 – A; 5 – C; 6 – C; 7 – C; 8 – A

Look at the picture to write right words in the passage:

1 – doctor; 2 – hospital; 3 – seven o’clock; 4 – ten o’clock; 5 – play football; 6 – family

Circle the differently words:

1 – C; 2 – B; 3 – A; 4 – D; 5 – C; 6 – A; 7 – A; 8 – B; 9 – C; 10 – A

Use the words to write in the dialogue:

1 – last; 2 – was; 3 – go; 4 – island; 5 – took; 6 – like; 7 – photo

Đáp án có trong file tải: Đề thi thử vào lớp 6 môn Anh kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu luyện thi tuyển sinh lớp 6 năm 2020 các môn khác như: Thi vào lớp 6 môn Toán, Thi vào lớp 6 môn Tiếng Việt, Thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh, Thi lớp 6 trường Chuyên, …. được cập nhật liên tục trên Tip.edu.vn.

▪️ TIP.EDU.VN chia sẻ tài liệu môn Toán các lớp 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10, 11, 12 và ôn thi THPT Quốc gia, phục vụ tốt nhất cho các em học sinh, giáo viên và phụ huynh học sinh trong quá trình học tập – giảng dạy.
▪️ TIP.EDU.VN có trách nhiệm cung cấp đến bạn đọc những tài liệu và bài viết tốt nhất, cập nhật thường xuyên, kiểm định chất lượng nội dung kỹ càng trước khi đăng tải.
▪️ Bạn đọc không được sử dụng những tài nguyên trang web với mục đích trục lợi.
▪️ Tất cả các bài viết trên website này đều do chúng tôi biên soạn và tổng hợp. Hãy ghi nguồn website https://tip.edu.vn/ khi copy bài viết.

Rate this post
Leave a comment