Chia sẻ những tip thiết thực

Đề luyện thi ioe lớp 6 cấp quốc gia năm 2022

0

Đề thi IOE tiếng Anh lớp 6 cấp Quốc gia có đáp án

Nằm trong bộ đề thi Olympic tiếng Anh lớp 6 năm 2022, Đề thi IOE cấp quốc gia lớp 6 có đáp án bao gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 6 luyện thi IOE khác nhau giúp các em học sinh lớp 6 ôn luyện những kỹ năng tiếng Anh cơ bản và đạt điểm cao trong kì thi IOE cấp quốc gia lớp 6 năm 2021 – 2022.

Fill the blank

1. How are you? – I’m fine _ _ _ _ _ you.

2. Do you like playing footb_ _ _?

3. How _ _ _ _ _ do you go swimming? Twice a week

4. _ _ _ _ _ is this pencil? – It’s Mai

5. I’m _ _ _ _ Hanoi. I’m Vietnamese

6. How _ _ _ is Mike? He’s 10

7. How _ _ _ _ is this shirt? – 20 dollars

8. I usually go to school at half _ _ _ _ six

9. Who are you going w _ _ _? Mrs. Hanh

10. How many doors are _ _ _ _ _? There are 2.

Choose the correct answer.

1. They always … football in the afternoon.

a. Plays b. playing c. play d. to play

2. Would you like some apples? …

a. Yes, I do c. No, I don’t

b. Yes, please d. No, please

3. … are small and dirty

a. The house b. My house c. These houses d. This house

4. I can’t swim … I can dance

a. but b. and c. so d. too

5. Do they have rulers? …

a. Yes, ruler have c. yes, they are

b. Yes, ruler do d. yes, they do

6. They are …

a. a famer b. an engineer c. students d. a teacher

7. Which sentence is correct?

a. Do feel they cold c. Do they cold feel

b. Do they feel cold d. They feel cold do

8. What do you usually do … spring?

a. at b. on c. in d. to

9. … are they? They are James and Jane

a. Who b. whose c. how d. what

10. We … the final exam next Monday

a. Has b. have c. had d. are having

Fill the blank

1. _ OCTOR     6. FR _ M

2. E _ ERY       7. BANAN _

3. TIM _           8. RA _ SE

4. F _ THER    9. WH _ T

5. OL _           10. AUN _

What’s the order?

1. my class. / in / 20 students / are / There

2. is / Hoa’s / What / name ? / family

3. at / a big / hospital. / works / She

4. classmate. / is / my / Mai Anh

5. May / I / come / in?

6. the schoolyard. / are / playing game / We / in

7. your friend? / do you say / What / you meet / when

8. no.5 /on /lives / Stress. / She

9. Kien ?/ are / you / today, / How

10. I / come in ? / May / Excuse / me!

ĐÁP ÁN

Fill the blank

1. How are you? – I’m fine _thank_ you.

2. Do you like playing footb_all_?

3. How _often_ do you go swimming? Twice a week

4. _Whose_ is this pencil? – It’s Mai

5. I’m _from_ Hanoi. I’m Vietnamese

6. How _old_ is Mike? He’s 10

7. How _much_ is this shirt? – 20 dollars

8. I usually go to school at half _past_ six

9. Who are you going w _ith_? Mrs. Hanh

10. How many doors are _there_? There are 2.

Choose the correct answer.

1 – c; 2 – b; 3 – c; 4 – a; 5 – d;

6 – c; 7 – b; 8 – c; 9 – a; 10 – d;

Fill the blank

1. DOCTOR 6. FROM

2. EVERY 7. BANANA

3. TIME 8. RAISE

4. FATHER 9. WHAT

5. OLD 10. AUNT

What’s the order?

1 – There are 20 students in my class.

2 – What is Hoa’s family name?

3 – She works at a big hospital.

4 – My classmate is Mai Anh.

5 – May I come in?

6 – We are playing game in the schoolyard.

7 – What do you say when you meet your friend?

8 – She lives on no.5 Street.

9 – How are you today, Kien?

10 – Excuse me! May I come in?

Trên đây là Tài liệu luyện thi IOE lớp 6 cấp quốc gia năm 2021 – 2022 có đáp án.

▪️ TIP.EDU.VN chia sẻ tài liệu môn Toán các lớp 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10, 11, 12 và ôn thi THPT Quốc gia, phục vụ tốt nhất cho các em học sinh, giáo viên và phụ huynh học sinh trong quá trình học tập – giảng dạy.
▪️ TIP.EDU.VN có trách nhiệm cung cấp đến bạn đọc những tài liệu và bài viết tốt nhất, cập nhật thường xuyên, kiểm định chất lượng nội dung kỹ càng trước khi đăng tải.
▪️ Bạn đọc không được sử dụng những tài nguyên trang web với mục đích trục lợi.
▪️ Tất cả các bài viết trên website này đều do chúng tôi biên soạn và tổng hợp. Hãy ghi nguồn website https://tip.edu.vn/ khi copy bài viết.

Rate this post
Leave a comment