Chia sẻ những tip thiết thực

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 8 Unit 10 Communication

0

Bài kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 8 Unit 10 Communication

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 8 Unit 10 Communication có đáp án do Tip.edu.vn tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các bài tập bám sát chương trình, là tài liệu luyện tập hữu ích giúp học sinh học môn Tiếng Anh lớp 8 tốt hơn.

Xem thêm: Bài tập Tiếng Anh lớp 8 Unit 10 nâng cao: Communication MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 8 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 8

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 8 Unit 10 Communication có đáp án tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 8 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 8 và môn Ngữ văn 8. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 8 Unit 10: Communication

Bản quyền thuộc về Tip nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets

1. My mother wants me (post) ____________ this letter before afternoon.

2. He prefers (have) _____________ children soup rather than (drink) _________ milk.

3. My mother made my brother (tidy) ___________ his room.

Choose the correct answer A, B, C or D

4. Tree leaves ___________ to wrap things.

A. should used

B. should been used

C. should be used

D. should be use

5. We were delighted __________your letter yesterday.

A.to get

B. got

C. getting

D. get

6. I_____________some rice on the floor of the chicken coop.

A.raised

B. grew

C. threw away

D. scattered

7. Sooner or later a satellite ___________by a large piece of rubbish.

A.will destroy

B. will destroyed

C. will be destroyed

D. will been destroyed

8. Japan _____________40% of its waste every year.

A.reuses

B. recycles

C. refill

D. broken

Complete each sentence so it means the same as the sentence above

9. She made herself sick. She had worked very hard.

She had worked so ___________________________________

10. The traffic was bad. However, I arrived on time.

Though ___________________________________________

11. We were late. We missed the first act of the play.

We were so ________________________________________

12. They’re the birds. I fed them this morning.

They’re the birds that _______________________________

Read the passage and fill the blanks.

Technology has advanced to the point where instant communication anywhere in the world is an everyday fact of life. Technology has improved, and has a positive impact on communication as a whole in many (13) __________ . It has increased the reliability of sending messages to others, made it easier to meet new people and keep (14) __________ touch with friends.

Modern communication is handled by wireless signals, undersea cables, satellites and other (15) __________ technology, ensuring the fast delivery of messages and data to any locations. The accessibility of technology also means that you don’t need to be in any special locations like a post office or mail room (16)__________ a message; all you need is a cell phone.

Question 1.A. methods B. means C. forms D. ways

Question 2. A. on B. out C. for D. in

Question 3. A. advanced B. high C. simple D. basic

Question 4. A. send B. to send C. sending D. sends

-The end-

Đáp án đề kiểm tra 15 phút Unit 10 lớp 8 Communication

Complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets

1. My mother wants me (post) _____to post_______ this letter before afternoon.

2. He prefers (have) ____to have_________ children soup rather than (drink) ___(to_) drink______ milk.

3. My mother made my brother (tidy) _____tidy______ his room.

Choose the correct answer A, B, C or D

4. C

5. A

6. D

7. C

8. B

Complete each sentence so it means the same as the sentence above

9. She had worked so hard that she made herself sick.

10. Though the traffic was bad, I arrived on time.

11. We were so late that we missed the first act of play.

12. They’re the birds that I fed this morning.

Read the passage and fill the blanks.

13 – D; 14 – D; 15 – A; 16 – A;

Trên đây Tip.edu.vn đã giới thiệu Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 8 Unit 10 Communication có đáp án . Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 8 hay như Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 8 Unit 9, Bài tập Tiếng Anh lớp 8 Unit 10 nâng cao: Communication…. được cập nhật liên tục trên Tip.edu.vn.

▪️ TIP.EDU.VN chia sẻ tài liệu môn Toán các lớp 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10, 11, 12 và ôn thi THPT Quốc gia, phục vụ tốt nhất cho các em học sinh, giáo viên và phụ huynh học sinh trong quá trình học tập – giảng dạy.
▪️ TIP.EDU.VN có trách nhiệm cung cấp đến bạn đọc những tài liệu và bài viết tốt nhất, cập nhật thường xuyên, kiểm định chất lượng nội dung kỹ càng trước khi đăng tải.
▪️ Bạn đọc không được sử dụng những tài nguyên trang web với mục đích trục lợi.
▪️ Tất cả các bài viết trên website này đều do chúng tôi biên soạn và tổng hợp. Hãy ghi nguồn website https://tip.edu.vn/ khi copy bài viết.

Rate this post
Leave a comment