Chia sẻ những tip thiết thực

Đề cương tiếng Anh lớp 4 học kỳ 1 năm 2020 – 2021

Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh có đáp án

Đề cương ôn thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 4 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 4 năm 2020 – 2021 do Tip.edu.vn sưu tầm và đăng tải. Đề cương tiếng Anh lớp 4 kì 1 có đáp án tổng hợp những kỹ năng tiếng Anh cơ bản và đạt điểm cao trong kì thi sắp tới.

Bản quyền thuộc về Tip.edu.vnnghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại.

I. Sắp xếp từ tạo thành câu đúng.

1. I / an / have/ apple. /

…………………………………………………………

2. her / doesn’t / salad. / have / She /

…………………………………………………………

3. I / go / at / nine / o’clock / in/ evening. / to/ bed/ the/

…………………………………………………………

4. How / many / tables / in / class? / are/ there/ your/

…………………………………………………………

5. We / don’t / classes / on / have / Saturday / Sunday./ or/

……………………………………………………

II. Odd one out

1. Vietnamese

Chinese

French

Japanese

2. Swim

April

Skip

Skate

3. March

May

Fifth

July

4. Morning

Nationality

Afternoon

Evening

III. Choose the odd one out.

1. A. morning B. Vietnamese C. afternoon D. evening
2. A. cook B. listen C. play D. were
3. A. tomorrow B. Sunday C. yesterday D. today
4. A. Monday B. Tuesday C. birthday D. Friday
5. A. painted B. went C. was D. did

IV. Reorder the words to make sentences

1. today? / What / the / is / date

………………………………………………………………………………………………….

2. you / Can / play / guitar? / the

………………………………………………………………………………………………..

3. is / birthday? / When / your

………………………………………………………………………………………………..

4. December. / It’s / second / the / of

………………………………………………………………………………………………….

V. Look and read. Write YES or NO.

Alex is a pupil at Sunflower Primary School. It is a big school in London. His school is in Sutton Street. There are many classrooms. They are beautiful. There is a library, a music room and a computer room. He loves his school.

1. His name is Alex …………………………………….

2. His school is small …………………………………….

3. His school is in Ha Noi …………………………………….

4. He loves his school …………………………………….

VI. Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi.

At our school we have 2 big school yards. This is my school yard. It is for the 1st, 2nd, 3rd grade students. The 4th and 5th grade students play in a different school yard. There are squares on the school yard where we can play games. The students can play with a ball and run around. We can also talk to our friends. We love our school.

1. How many school yards are there?

__________________.

2 What shapes are on the school yard?

They’re ______________________

3 What can they play with?

They can play with a ________

4 Who can they talk to?

They can talk to their ________.

5 Do they love their school?

Yes, ___________

VII. Match the answers to the questions.

Line A

Line B

1. What’s this?

2. How many flowers are there?

3. How’s the weather?

4. Where is the kite?

5.Can you do a puzzle?

a) No , I can not.

b) It’s on the desk.

c) It’s a bicycle.

d) There are three flowers.

e) It’s snowy.

VIII. Read and match.

A B
1. Are they reading comic books? A. He is in class 4A.
2. Where are you from? B. No, they aren’t.
3. What class is Tom in? C. It is the eighth of November.
4. What is the date today? D. He can draw the picture.
5. What can he do? E. I am from Vietnam.

IX. Odd one out.

1. A. Monday B. Sunday C. Friday D. yesterday
2. A. When B. How C. They D. What
3. A. School B. English C. Science D. Music

4. A. elephants

B. pictures C. tigers D. monkeys

X. Rearrange the words to compete the sentences

1/milk? / you / Do / some / want

____________________________________

2/ new / This / book ./ is / my

 

3/ out? / I / go / May

____________________________________

4/ an / This / is / eraser.

____________________________________

XI. Put words in correct order.

1.is / long / a / It / jump rope.

…………………………………………………………………

2.under / is / the / It / tree.

…………………………………………………………………

3.five / are / dolls / There .

………………………………………………………………….

4.catch / ball / Can / a / you /?

…………………………………………………………………..

5.the / is / Where / car / ?

……………………………………………………………………

XII. Complete the passage:

happy, England, friend, music club

This is my new……1………. Her name is Linda. She is from …………2……. She can sing many Vietnamese songs. In her free time, she goes to …………3…… She is ………4…………there.

XIII. Choose the best answer

1. Where are you …….?

A. from

B. on

C. in

2. What do you do on Sundays? – I ……………

A. visits

B. go swimming

C. plays football

3. What ………………are you? – I’m Vietnamese.

A. nationality

B. weather

C. name

4. When is your………………? – It’s in May.

A. book

B. birthday

C. nationality

5. ………………………. . See you later

A. Good morning

B. Good evening

C. Goodbye.

6. Where are they from? – They’re from………………..

A. American

B. English

C. England.

7. What can you do? – I can …………..

A. swim

B. swimming

C. swiming

8. ……………………? – It’s Monday

A. What the day today?

B. What day is it today?

C. What the date today?

XIV. Read and answer the questions.

This is my new friend. His name is Peter. He is from America. He is a pupil at Hanoi International School. His hobby is playing football and reading books. He can sing many Vietnamese songs. In his free time, he often goes to the music club. He is happy there.

1. Where is Peter from?

…………………………………………………………………………………………………………….

2. What is his hobby?

…………………………………………………………………………………………………………….

3. Can he sing Vietnamese songs?

…………………………………………………………………………………………………………….

4. What does he do in his free time?

…………………………………………………………………………………………………………….

Đáp án có trong file tải: Bài tập tiếng Anh Unit 1 – 10 lớp 4 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online, Đề thi học kì 2 lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, … được cập nhật liên tục trên Tip.edu.vn.

▪️ TIP.EDU.VN chia sẻ tài liệu môn Toán các lớp 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10, 11, 12 và ôn thi THPT Quốc gia, phục vụ tốt nhất cho các em học sinh, giáo viên và phụ huynh học sinh trong quá trình học tập – giảng dạy.
▪️ TIP.EDU.VN có trách nhiệm cung cấp đến bạn đọc những tài liệu và bài viết tốt nhất, cập nhật thường xuyên, kiểm định chất lượng nội dung kỹ càng trước khi đăng tải.
▪️ Bạn đọc không được sử dụng những tài nguyên trang web với mục đích trục lợi.
▪️ Tất cả các bài viết trên website này đều do chúng tôi biên soạn và tổng hợp. Hãy ghi nguồn website https://tip.edu.vn/ khi copy bài viết.

Rate this post