Chia sẻ những tip thiết thực

Báo cáo tổng kết tình hình kinh doanh cuối năm (2 Mẫu)

0

Báo cáo cuối năm của doanh nghiệp là mẫu biểu được lập vào dịp cuối năm nhằm tiến hành tổng kết, đánh giá tình hình kinh doanh sản xuất trong 1 năm qua của doanh nghiệp mình.

Báo cáo tổng kết cuối năm của công ty thường do Ban Giám đốc doanh nghiệp lập ra để trình bày trước Đại hội cổ đông, Hội nghị người lao động… theo định kỳ. Nội dung trong mẫu báo cáo cần trình bày rõ các nội dung như tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, phương hướng chỉ tiêu nhiệm vụ trong năm tới. Vậy sau đây là mẫu báo cáo và cách viết mời các bạn cùng tham khảo tại đây.

Báo cáo tổng kết năm của công ty – Mẫu 1

CÔNG TY……… CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
….ngày …… tháng…… năm 20…

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 20…
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG – NHIỆM VỤ NĂM 20…

I . TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 20…..:

1. Đặc điểm tình hình:

Công ty…………………………………………

Bước vào thực hiện kế hoạch năm 20….. trong khi hoàn cảnh kinh tế thế giới còn suy thoái, giá dầu, giá vàng tăng đến mức kỷ lục, đồng đôla liên tục giảm giá. Nền kinh tế nước ta cũng có nhiều biến động, sự tăng trưởng kinh tế đạt tỷ lệ cao, song lạm phát cũng tăng liên tục cộng với chính sách thắt chặt tiền tệ của Chính phủ nhằm giảm lạm phát dẫn đến việc đầu tư xây dựng cơ bản ngày càng hạn chế. Tất cả các yếu tố này đã tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Song với sự nỗ lực chung của Ban Giám đốc cùng toàn thể công nhân lao động của Công ty, sự quan tâm, hỗ trợ thường xuyên của Quận ủy, UBND …. sự hỗ trợ mạnh mẽ của các Ban ngành đoàn thể quận, cùng với việc củng cố và giữ mối quan hệ mật thiết với những khách hàng thân thiết, truyền thống đã giúp cho Công ty chúng ta tận dụng được những thuận lợi, khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 20…..

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Tổng kết kết quả đã đạt được trong năm 20….., Ban Giám đốc Công ty và toàn thể người lao động phấn đấu vượt định mức các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 20….. mà Công ty đề ra, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm để xây dựng mục tiêu phấn đấu cho năm 20….., cụ thể như sau:

+ Kết quả sản xuất kinh doanh:

– Doanh thu đạt:……………….đồng ( tăng ….% so với kế hoạch).

– Lợi nhuận đạt:……………….đồng ( tăng ….% so với kế hoạch).

– Lợi nhuận sau thuế và trích quỹ đạt:………………..đồng ( tăng ….% so với kế hoạch).

Kết quả nêu trên tạo ra vị thế của Công ty trên thị trường, tiếp tục khẳng định được uy tín và thương hiệu.

Mặc dù các kết quả trên là đáng khích lệ và tự hào. Nhưng để Công ty tiếp tục phát triển vững chắc, chúng ta cần phải tập trung và phấn đấu hơn nữa trong khâu tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực có tay nghế, quản lý chất lượng cao.

II. PHƯƠNG HƯỚNG CHỈ TIÊU NHIỆM VỤ NĂM 20…..:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 20…..:

STT CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 20…..
1 Tổng doanh thu ……………………………………….đ
2 Tổng chi phí ……………………………………….đ
3 Lợi nhuận
trước thuế
……………………………………….đ

Để thực hiện được các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, cần có sự chỉ đạo trong mọi hoạt động của Công ty một cách đồng bộ, đồng thời tập trung vào các công tác trọng tâm sau đây:

2. Công tác tổ chức lao động:

Tập trung xây dựng và sớm thực hiện các chính sách thu hút lao động có hàm lượng chất xám cao, bổ sung vào các vị trí còn thiếu và yếu tại Công ty.

Tiếp tục hoàn thiện việc tổ chức, tuyển dụng nhân sự lao động đủ khả năng đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty.

Khai thác hết tiềm năng của toàn thể công nhân lao động, có kế hoạch sử dụng hiệu quả những người đã hoàn thành xong chương trình đại học.

Tổ chức thường xuyên thi tay nghề, nâng bậc thợ, nâng lương cho người lao động.

Đồng thời tiếp tục hoàn thiện bộ máy điều hành Công ty, ban hành các quyết định, quy chế, quy định…, đề ra hàng loạt biện pháp đồng bộ cụ thể như: tiếp tục sắp xếp lại bộ máy tổ chức và nhân sự tại một số phòng ban, phân xưởng, xây dựng quy định chấm điểm thi đua hàng tháng, các biện pháp nhằm hạn chế tranh chấp lao động và ngừng việc tập thể của công nhân lao động.

3. Công tác kỹ thuật:

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm, giảm thiểu tối đa các sản phẩm hư hại, lãng phí, tiết kiệm điện nước…Kiểm tra chặt chẽ chất lượng sản phẩm đầu vào và đầu ra.

Rà soát lại toàn bộ định mức công, phù hợp với công nghệ và tay nghề người lao động, nhằm phát huy hết khả năng của người lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

III. KẾT LUẬN:

Năm 20….. đã qua, chúng ta đã đạt được những thành tựu và kết quả nhất định. Nhưng cũng còn rất nhiều vấn đề đặt ra và giải quyết cho mỗi người lao động trong Công ty. Đó là làm sao để sự phát triển đi lên của chúng ta luôn luôn vững chắc, năm sau hiệu quả cao hơn năm trước về mọi phương diện, đời sống của người lao động ngày càng tăng thu nhập ổn định chăm lo cho bản thân và gia đình.

Trên đây là báo cáo tổng kết các hoạt động cơ bản của Công ty năm 20….. và phương hướng nhiệm vụ năm 20…..

Xin chân thành cám ơn quý vị đại biểu cùng toàn thể công nhân lao động của Công ty đã tham dự Hội nghị người lao động năm 20….. hôm nay,

Tôi mong rằng chúng ta cùng nhau quyết tâm, đoàn kết gắn bó, nỗ lực nhiều hơn nữa giúp cho Công ty chúng ta hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 20….

Chúc toàn thể quý vị nhiều sức khoẻ, hạnh phúc và thành công.

GIÁM ĐỐC
(Ký tên và đóng dấu)

Báo cáo cuối năm của doanh nghiệp – Mẫu 2

CÔNG TY……… CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
….ngày …… tháng…… năm 20…

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH

1. Thông tin doanh nghiệp

– Tên doanh nghiệp:………………………………………………………………..

– Điện thoại:…………………….. ; Fax:…………………………. ; Email:…………………

– Địa điểm đầu tư xây dựng nhà máy:………………………………….

– Năm đi vào hoạt động của nhà máy:………………………………….

– Diện tích nhà máy (m2):………………………………….

– Tổng vốn đăng ký đầu tư (tỷ đồng):………………………………….

– Công suất thiết kế nhà máy (sản phẩm/năm):………………………………….

– Thị trường nhập khẩu nguyên liệu (nêu tên các nước nhập khẩu chính):……………………………..

– Tỷ lệ sử dụng nguồn nguyên liệu nhập khẩu (%): …………………………………..

– Thị trường nội địa thu mua nguyên liệu chính (nêu tên các tỉnh thu mua chính):

– Thị trường xuất khẩu sản phẩm (nêu tên các nước xuất khẩu chính):

– Thị trường nội địa tiêu thụ sản phẩm (nêu tên các tỉnh tiêu thụ chính):

2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

a) Sản lượng sản xuất sản phẩm và sản lượng tiêu thụ sản phẩm

Chỉ tiêu ĐVT Thực hiện năm …. Thực hiện năm …. Kế hoạch năm ….. Ghi chú
Sản lượng sản xuất các sản phẩm chủ yếu
Sản lượng tiêu thụ sản phẩm
– Tiêu thụ trong nước
– Xuất khẩu

b) Kết quả kinh doanh

Chỉ tiêu ĐVT Thực hiện năm …. Thực hiện năm …. Kế hoạch năm …. Ghi chú
Doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Nộp ngân sách

c. Tình hình lao động

Chỉ tiêu ĐVT Năm
…….. ……. Kế hoạch …….
– Tổng số lao động Người
Trong. đó: + Lao động nữ Người
+ Cán bộ quản lý Người
+ Công nhân Người
– Thu nhập bình quân đầu người Triệu đồng/ người/tháng

4. Kế hoạch đầu tư mở rộng sản xuất trong thời gian 05 năm tới

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

5. Thuận lợi, khó khăn, vướng mắc

Nguyên, phụ liệu:

Lao động:

Công nghệ, máy móc thiết bị:

– Tài chính, tín dụng:

– Hạ tầng kỹ thuật (điện, nước, giao thông):

6. Đề xuất, kiến nghị:

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

Ngày …… tháng …… năm …….

Giám đốc
(Ký tên, đóng dấu)

Cách viết báo cáo tổng kết cuối năm

I. Phần đầu báo cáo

 • Ghi đầy đủ quốc hiệu, tiêu ngữ; địa điểm, thời điểm viết báo cáo.
 • Tên tổng công ty, tên công ty.
 • Tên báo cáo.

II. Nội dung chính báo cáo

Phần 1: Tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

* Nêu tóm tắt đặc điểm tình hình của công ty:

 • Tình hình kinh tế thế giới: biến động giá vàng, giá dầu, dịch bệnh, suy thoái kinh tế.
 • Tình hình trong nước: lạm phát, thắt chặt tiền tệ.
 • Tình hình công ty: sự nỗ lực của Ban Giám đốc, tập thể công nhân viên, người lao động, sự quan tâm của chính quyền địa phương, các ban ngành, đoàn thể.

* Tổng kết kết quả hoạt động kinh doanh:

– Các chỉ tiêu năm trước đề ra có đạt được hay không đạt, tăng hay giảm bao nhiêu tiền, bao nhiêu %:

 • Thống kê doanh thu (số tiền, tăng hay giảm bao nhiêu % so với kế hoạch).
 • Thống kê lợi nhuận (số tiền, tăng hay giảm bao nhiêu % so với kế hoạch).
 • Thống kê lợi nhuận sau thuế và trích quỹ (số tiền, tăng hay giảm bao nhiêu % so với kế hoạch).
 • Các kết quả khác: giá trị đầu tư, nộp ngân sách Nhà nước, chia cổ tức

Phần 2: Đề ra phương hướng, nhiệm vụ, các chỉ tiêu của doanh nghiệp trong năm tới

* Dự báo bối cảnh: doanh nghiệp đưa ra một vài dự báo về thị trường kinh doanh chung, thị trường kinh doanh liên quan đến ngành nghề của đơn vị mình, chỉ ra một vài thuận lợi cũng như khó khăn có thể phải đối mặt trong năm tới.

* Chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh: doanh nghiệp đưa ra những phương phương cũng như chỉ tiêu cụ thể trong kinh doanh.

 • Kế hoạch sản xuất kinh doanh: đưa ra chỉ tiêu cụ thể cần đạt về giá trị đầu tư, tổng doanh thu, tổng chi phí, lợi nhuận trước thuế, nộp ngân sách Nhà nước cũng như chia cổ tức trong doanh nghiệp.
 • Kế hoạch trong công tác tổ chức lao động: thu hút lao động chất lượng cao, có tay nghề; tổ chức đào tạo, nâng cao tay nghề cho người lao động.
 • Kế hoạch công tác đầu tư: nêu tiến trình đầu tư, triển khai, hoàn thành các dự án cụ thể mà doanh nghiệp tham gia.

– Kế hoạch khác có liên quan đến doanh nghiệp:

 • Công tác kỹ thuật: tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm, máy móc, giảm thiểu lãng phí điện nước trong quá trình vận hành, kiểm định chặt chẽ chất lượng đầu ra của sản phẩm.
 • Kế hoạch xây lắp.

* Đưa ra các giải pháp cụ thể để thực hiện hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong công tác đầu tư, công tác kinh doanh, công tác thi công xây lắp, công tác quản trị, công tác tài chính.

III. Phần cuối cùng

 • Đưa ra kết luận về những thành tựu doanh nghiệp đạt được trong năm cũng như những vướng mắc cần giải quyết trong thời gian tới.
 • Người trình bày báo cáo gửi lời cảm ơn đến đại biểu dự hội nghị và toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động trong doanh nghiệp đồng thời bày tỏ mong muốn toàn doanh nghiệp đoàn kết hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm tới.
 • Người đứng đầu doanh nghiệp ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu lên báo cáo.

Xem thêm nhiều bài viết hay về Mẫu Biểu

▪️ TIP.EDU.VN chia sẻ tài liệu môn Toán các lớp 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10, 11, 12 và ôn thi THPT Quốc gia, phục vụ tốt nhất cho các em học sinh, giáo viên và phụ huynh học sinh trong quá trình học tập – giảng dạy.
▪️ TIP.EDU.VN có trách nhiệm cung cấp đến bạn đọc những tài liệu và bài viết tốt nhất, cập nhật thường xuyên, kiểm định chất lượng nội dung kỹ càng trước khi đăng tải.
▪️ Bạn đọc không được sử dụng những tài nguyên trang web với mục đích trục lợi.
▪️ Tất cả các bài viết trên website này đều do chúng tôi biên soạn và tổng hợp. Hãy ghi nguồn website https://tip.edu.vn/ khi copy bài viết.

Rate this post
Leave a comment