Chia sẻ những tip thiết thực

Write a short text about the advantages of using electronic devices in learning

0

Hướng dẫn giải SGK tiếng Anh lớp 10 Unit 8 New ways to learn Skills Writing bao gồm gợi ý đáp án phần bài tập 4 – Writing Unit 8 lớp 10 về tác dụng của việc sử dụng các thiết bị điện tử & 5 đoạn văn tiếng Anh chủ đề Write about the advantages of using electronic devices in learning hay nhất.

Xem thêm: Unit 8 lớp 10 Writing: Lợi ích và tác hại sử dụng thiết bị điện tử MỚI

4. Read the sentences in 2 again. Use them to write a short text about the advantages of using electronic devices in learning. Đọc các câu trong mục 2 lần nữa. Sử dụng chúng để viết một bài văn ngắn về thuận lợi của sử dụng thiết bị điện tử trong việc học.

10 Benefits and Uses of Electronic Gadgets in Learning

 • Improves overall student performance.
 • Enables student-centered learning.
 • Enhances knowledge-retention.
 • Enhances presentation and illustration of lectures.
 • Enhances collaboration, group activities.
 • Can be used for research purposes.
 • Can be used for easier access to materials and easier storage of information.
 • Can be used by students to verify information.
 • Can be used for easier communication.
 • Can be used for virtual classroom or virtual learning.

Hướng dẫn dịch

10 Lợi ích và Sử dụng của các Tiện ích Điện tử trong Học tập

 • Cải thiện hiệu suất tổng thể của học sinh.
 • Cho phép học tập lấy học sinh làm trung tâm.
 • Tăng cường khả năng lưu giữ kiến ​​thức.
 • Tăng cường khả năng thuyết trình và minh họa bài giảng.
 • Tăng cường sự hợp tác, hoạt động nhóm.
 • Có thể được sử dụng cho mục đích nghiên cứu.
 • Có thể được sử dụng để tiếp cận tài liệu dễ dàng hơn và lưu trữ thông tin dễ dàng hơn.
 • Có thể được sử dụng bởi học sinh để xác minh thông tin.
 • Có thể được sử dụng để giao tiếp dễ dàng hơn.
 • Có thể được sử dụng cho lớp học trực tuyến hoặc học tập trực tuyến.

1. Lợi ích của thiết bị điện tử trong học tập bằng tiếng Anh số 1

I strongly support the use of personal electronic devices in learning because we can’t miss its definite advantages.

First of all, they can be used for both research and study purpose. Students can access Internet to download data and store information and textbooks, which save amounts of money for paper books and time. This also means their backpacks are lighter but contain bigger data.

Secondly, modern technology tools improve their study results because of a wide variety of useful learning applications on smartphones, laptop, tablets and other media players such as dictionary, spelling, translation, pronunciation and other apps. These apps are not boring but exciting them with colorful designed-courses, funny methods and attractive contents. Furthermore, students can study any time, anywhere as long as their devices are connected to Internet.

Last but not least, smartphones help students communicate with each other or relax by listening to music and playing games when they are bored or tired of studying. All types of entertainment are now combined in a small portable equipment, which is convenient for the owners to relax anywhere.

In conclusion, personal electronic devices bring more benefits than harm to students. I suggest that teachers allow and encourage the use of these devices in learning both inside and outside of class.

Nội dung dịch

Tôi ủng hộ mạnh mẽ việc sử dụng các thiết bị điện tử cá nhân trong học tập vì chúng ta không thể bỏ lỡ những lợi thế rõ ràng của nó.

Trước hết, chúng có thể được sử dụng cho mục đích nghiên cứu và học tập. Sinh viên có thể truy cập Internet để tải dữ liệu và lưu trữ thông tin và sách giáo khoa, giúp tiết kiệm số tiền cho sách và tiết kiệm thời gian. Điều này cũng có nghĩa là ba lô của họ nhẹ hơn nhưng chứa dữ liệu lớn hơn.

Thứ hai, các công cụ công nghệ hiện đại cải thiện kết quả học tập của họ nhờ vào nhiều ứng dụng học tập hữu ích trên điện thoại thông minh, máy tính xách tay, máy tính bảng và các phương tiện truyền thông khác như từ điển, đánh vần, dịch và các ứng dụng khác. Những ứng dụng này không phải gây nhàm chán mà còn thú vị với các khóa học được thiết kế đầy màu sắc, phương pháp vui nhộn và nội dung hấp dẫn. Hơn nữa, sinh viên có thể học bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào miễn là thiết bị của họ được kết nối với Internet.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, điện thoại thông minh giúp học sinh giao tiếp với nhau hoặc thư giãn bằng cách nghe nhạc và chơi các trò chơi khi họ thấy chán hoặc mệt mỏi vì học. Tất cả các loại giải trí hiện nay được kết hợp trong một thiết bị cầm tay nhỏ, thuận tiện cho các chủ sở hữu thư giãn ở bất cứ đâu.

Tóm lại, các thiết bị điện tử cá nhân mang lại nhiều lợi ích hơn là gây hại cho học sinh. Tôi đề nghị giáo viên cho phép và khuyến khích sử dụng các thiết bị này trong học tập cả trong và ngoài lớp học.

2. Write a paragraph about the advantages of using electronic devices in learning số 2

In the age of technology booming, application of electronic devices in education has become a common sense. However, using electronic devices in schooling can bring about both advantages and disadvantages. In terms of benefits, students study better by using helpful learning apps on smartphones, laptops and other devices. Taking smartphone as an example, with diverse educational applications, students can not only access to wider range of knowledge but also learn it in a more interesting way. Moreover, electronic devices offer students abundant information resources with convenience. All information and textbooks needed for schooling can be easily stored in electronic devices which can save students time and make their backpacks lighter. Another advantage is that electronic devices can help them communicate with each other and relax by listening to music and playing games when they are bored and stressed out. In terms of drawbacks, electronic devices can distract students from their studies as they may use them to play games, text and chat in lesson time. Additionally, students have access to inappropriate information, videos and pictures. Furthermore, Students might take embarrassing pictures of others, share them on the Internet or use them to demand money or force people to do things for them. In short, although the benefits of electronic devices in classroom are undeniable, it is necessary for us to consider and set proper rules over using electronic devices at school.

Bài dịch

Trong thời đại công nghệ bùng nổ, việc ứng dụng các thiết bị điện tử trong giáo dục đã trở thành lẽ thường tình. Tuy nhiên, việc sử dụng các thiết bị điện tử trong học tập có thể mang lại cả những thuận lợi và khó khăn. Về mặt lợi ích, học sinh học tập tốt hơn bằng cách sử dụng các ứng dụng học tập hữu ích trên điện thoại thông minh, máy tính xách tay và các thiết bị khác. Lấy điện thoại thông minh làm ví dụ, với các ứng dụng giáo dục đa dạng, học sinh không chỉ có thể tiếp cận với phạm vi kiến ​​thức rộng hơn mà còn học nó một cách thú vị hơn. Hơn nữa, các thiết bị điện tử cung cấp cho sinh viên nguồn thông tin dồi dào với sự tiện lợi. Tất cả thông tin và sách giáo khoa cần thiết cho việc đi học có thể dễ dàng được lưu trữ trong các thiết bị điện tử, giúp tiết kiệm thời gian và làm cho ba lô của học sinh nhẹ hơn. Một ưu điểm nữa là các thiết bị điện tử có thể giúp họ giao tiếp với nhau và thư giãn bằng cách nghe nhạc và chơi game khi cảm thấy buồn chán và căng thẳng. Về mặt hạn chế, các thiết bị điện tử có thể khiến học sinh mất tập trung vào việc học vì các em có thể sử dụng chúng để chơi game, nhắn tin và trò chuyện trong giờ học. Ngoài ra, học sinh có quyền truy cập vào thông tin, video và hình ảnh không phù hợp. Hơn nữa, Học sinh có thể chụp những bức ảnh đáng xấu hổ của người khác, chia sẻ chúng trên Internet hoặc sử dụng chúng để đòi tiền hoặc buộc mọi người làm việc cho mình. Tóm lại, mặc dù lợi ích của các thiết bị điện tử trong lớp học là không thể phủ nhận, nhưng chúng ta cần cân nhắc và đưa ra những quy tắc phù hợp trong việc sử dụng các thiết bị điện tử ở trường học.

3. Advantages and disadvantages of using electronic devices in learning essay số 3

I do support the use of electronic devices in learning because I see a lot of their advantages.

First of all, electronic devices help students communicate with each other or relax by listening to music and playing games when are bored and tired of studying.

Second, when students use the Internet they study better by using helpful learning apps on smartphones, laptops, tablets and other media players such as dictionary, spelling, translation, pronunciation and other apps.

Last but not least, students can use for research and study, and for storing information and textbooks. This can save time and make students’ backpacks lighter.

In conclusion, electronic devices may bring more good than harm to students. I suggest that teacher allow or encourage their use in the classroom.

Hướng dẫn dịch

Tôi ủng hộ việc sử dụng các thiết bị điện tử trong học tập vì tôi thấy chúng có rất nhiều ưu điểm.

Trước hết, các thiết bị điện tử giúp học sinh giao tiếp với nhau hoặc thư giãn bằng cách nghe nhạc, chơi game khi chán học, mệt mỏi.

Thứ hai, khi sinh viên sử dụng Internet, họ học tập tốt hơn bằng cách sử dụng các ứng dụng học tập hữu ích trên điện thoại thông minh, máy tính xách tay, máy tính bảng và các trình phát đa phương tiện khác như từ điển, chính tả, dịch, phát âm và các ứng dụng khác.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, sinh viên có thể sử dụng để nghiên cứu và học tập, lưu trữ thông tin và sách giáo khoa. Điều này có thể tiết kiệm thời gian và làm cho ba lô của học sinh nhẹ hơn.

Kết luận, các thiết bị điện tử có thể mang lại nhiều lợi ích hơn là gây hại cho học sinh. Tôi đề nghị giáo viên cho phép hoặc khuyến khích việc sử dụng chúng trong lớp học.

4. Write a paragraph about the advantages and disadvantages of using electronic devices in learning số 4

Currently, electronic devices are very popular with every student. Using computer help us learn lessons effectively with explanation, sounds and pictures. They help students communicate with each other or relax by listening to music and playing games when they are bored and tired of studying. Students study better by using helpful learning apps on smartphones, laptops, tablets and other media players (dictionary, spelling, translation, pronunciation and other apps). Electronic devices can be used for research and study, and for storing information and textbooks. This can save time and make students’ backpacks lighter. But in addition to the benefits that electronic devices bring, they also have disadvantages such as: The computer makes our eyes tired. Electronic devices distract students from their studies: students may play games, text, chat and cheat (type the questions and search for answers on the Internet). Students have access to inappropriate information, videos and pictures, spend many hours reading and watching, and forget about their projects or assignments. Students might take embarrassing pictures of others, share them on the Internet or use them to demand money or force people to do things for them.

Bài dịch

Hiện nay, các thiết bị điện tử rất phổ biến với mọi học sinh. Sử dụng máy tính giúp chúng ta học bài học hiệu quả với lời giải thích, âm thanh và hình ảnh. Họ giúp học sinh giao tiếp với nhau hoặc thư giãn bằng cách nghe nhạc và chơi game khi họ chán và mệt mỏi với việc học. Học sinh học tốt hơn bằng cách sử dụng các ứng dụng học tập hữu ích trên điện thoại thông minh, máy tính xách tay, máy tính bảng và các trình phát phương tiện khác (từ điển, chính tả, dịch, phát âm và các ứng dụng khác). Các thiết bị điện tử có thể được sử dụng để nghiên cứu và nghiên cứu, và để lưu trữ thông tin và sách giáo khoa. Điều này có thể tiết kiệm thời gian và làm cho ba lô của học sinh nhẹ hơn. Nhưng ngoài những lợi ích mà thiết bị điện tử mang lại thì chúng còn có những bất lợi như: Máy tính làm cho mắt chúng ta mệt mỏi. Các thiết bị điện tử khiến học sinh mất tập trung vào việc học: học sinh có thể chơi trò chơi, nhắn tin, trò chuyện và gian lận (nhập câu hỏi và tìm kiếm câu trả lời trên Internet). Học sinh có quyền truy cập vào thông tin, video và hình ảnh không phù hợp, dành nhiều giờ để đọc và xem và quên đi các dự án hoặc bài tập của mình. Học sinh có thể chụp ảnh xấu hổ về người khác, chia sẻ chúng trên Internet hoặc sử dụng chúng để đòi tiền hoặc buộc mọi người làm việc cho họ.

5. Advantages and disadvantages of electronic devices in school số 5

It is undeniable that using electronic devices in learning brings many advantages. Firstly, they help students talk with each other easier as well as entertain by listening to music and playing games when we are bored and tired of studying. It’s a way to help us relax effectively. Secondly, students study better by using helpful learning apps on smartphones, laptops, tablets and other media players. This helps us learn faster and more convenient. Last but not least, electronic devices can be used for research and study, and for store information and textbooks. It can save time and makes students’ backpacks lighter. We can also save a lot of information as long as we want and never lose them. In conclusion, electronic devices bring us convenience in learning, so we had better use them appropriately to get the best results.

Hướng dẫn dịch

Không thể phủ nhận rằng việc sử dụng các thiết bị điện tử trong học tập mang lại rất nhiều lợi thế. Thứ nhất, chúng giúp học sinh trò chuyện với nhau dễ dàng hơn cũng như giải trí bằng cách nghe nhạc và chơi game khi chúng ta chán học và mệt mỏi. Đó là cách giúp chúng ta thư giãn hiệu quả. Thứ hai, học sinh học tập tốt hơn bằng cách sử dụng các ứng dụng học tập hữu ích trên điện thoại thông minh, máy tính xách tay, máy tính bảng và các thiết bị nghe nhạc khác. Điều này giúp chúng ta học nhanh hơn và thuận tiện hơn. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, các thiết bị điện tử có thể được sử dụng để nghiên cứu và học tập, lưu trữ thông tin và sách giáo khoa. Nó có thể tiết kiệm thời gian và làm cho ba lô của học sinh nhẹ hơn. Chúng ta cũng có thể lưu nhiều thông tin bao lâu chúng ta muốn và không bao giờ để mất chúng. Tóm lại, các thiết bị điện tử mang lại cho chúng ta sự thuận tiện trong học tập, vì vậy chúng ta nên sử dụng chúng một cách hợp lý để đạt hiệu quả cao nhất.

6. Video Lợi ích của thiết bị điện tử trong học tập bằng tiếng Anh

Trên đây là Writing tiếng Anh lớp 10 Unit 8 New ways to learn. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 10 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 10, Đề thi học kì 1 lớp 10, Đề thi học kì 2 lớp 10, Bài tập Tiếng Anh lớp 10 theo từng Unit trực tuyến,…. được cập nhật liên tục trên Tip.edu.vn.

Để chuẩn bị tốt cho năm học 2021 – 2022 sắp tới, mời quý thầy cô, các bậc phụ huynh và các em học sinh tham gia nhóm Facebook: Tài liệu học tập lớp 10 để tham khảo thêm nhiều tài liệu các môn học khác nhau.

▪️ TIP.EDU.VN chia sẻ tài liệu môn Toán các lớp 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10, 11, 12 và ôn thi THPT Quốc gia, phục vụ tốt nhất cho các em học sinh, giáo viên và phụ huynh học sinh trong quá trình học tập – giảng dạy.
▪️ TIP.EDU.VN có trách nhiệm cung cấp đến bạn đọc những tài liệu và bài viết tốt nhất, cập nhật thường xuyên, kiểm định chất lượng nội dung kỹ càng trước khi đăng tải.
▪️ Bạn đọc không được sử dụng những tài nguyên trang web với mục đích trục lợi.
▪️ Tất cả các bài viết trên website này đều do chúng tôi biên soạn và tổng hợp. Hãy ghi nguồn website https://tip.edu.vn/ khi copy bài viết.

Rate this post
Leave a comment