Chia sẻ những tip thiết thực

Tiếng Anh lớp 8 unit 4 Skills 2

0

Nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 8 chương trình mới theo từng Unit, Soạn giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 8 mới Unit 4 Skills 2 do Tip.edu.vn tổng hợp và đăng tải. Soạn Skills 2 Unit 4 SGK tiếng Anh lớp 8 tập 1 Our customs and traditions hướng dẫn giải bài tập 1 – 6 SGK trang 45 tiếng Anh lớp 8 mới gợi ý cho các em học sinh chuẩn bị bài tập ở nhà hiệu quả.

Xem thêm: Soạn Tiếng Anh 8 Unit 4 Our customs and traditions đầy đủ nhất

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

– Listen to get specific information about a traditional dance of an ethnic group in Viet Nam.

3. Listen again and tick ( √ ) true (T) or false (F). Nghe lại và √ đúng hoặc sai.

Bài nghe

Đáp án

1 – T; 2 – F; 3 – F; 4 – T; 5 – T;

Nội dung bài nghe

Today I’m going to tell you about the xoe dance, a traditional dance of the Thai ethnic group in VietNam. Thai people have followed this spiritual tradition for generations.

The xoe dance expresses people’s working life and wishes for a happy and wealthy life. It is performed in both public and private gatherings such as celebrations, festivals or family reunions.

The xoe dance has more than 30 forms based on the first six ancient forms. The most popular form is the xoe vong or ‘circle dance’ because it expresses social unity. People, young or old alike, join hands to make a circle around the fire and dance to the music. Besides the circle dance, there are dances with conical hats, paper fans or scarves.

Old people say they shouldn’t break with this tradition because it reflects Thai culture and lifestyle. As a Thai folk song goes, without the xoe dance, the rice won’t grow and people won’t get married.

Hướng dẫn dịch

Hôm nay tôi sẽ kể cho bạn nghe về điệu múa xòe, điệu nhảy truyền thống của dân tộc Thái tại Việt Nam. Người Thái đã theo truyền thống tâm linh này qua nhiều thế hệ.

Các điệu múa xòe thể hiện cuộc sống và mong muốn làm việc của mọi người cho một cuộc sống hạnh phúc và giàu có. Nó được thực hiện trong cả các cuộc tụ tập công cộng và tư nhân như lễ kỷ niệm, lễ hội hoặc đoàn tụ gia đình.

Múa xòe có hơn 30 hình thức dựa trên sáu hình thức cổ xưa. Các hình thức phổ biến nhất là xòe vòng hoặc ‘nhảy vòng tròn’ vì nó thể hiện sự bình đẳng xã hội. Mọi người, trẻ hay già, cùng chung tay tạo vòng tròn quanh ngọn lửa và nhảy theo âm nhạc. Bên cạnh các vòng tròn , có những điệu múa với nón hình nón, người hâm mộ giấy hoặc chiếc khăn.

Người già nói rằng họ không nên phá vỡ truyền thống này bởi vì nó phản ánh văn hóa Thái và lối sống. Như một bài hát dân gian Thái Lan, không có điệu múa xòe, cây lúa sẽ không phát triển và mọi người sẽ không kết hôn.

Writing

4. Work in pairs. Read about a traditional Japanese dance. Make complete sentences, using the information given. Làm việc theo cặp. Đọc về một điệu múa truyền thống của Nhật Bản. Viết câu hoàn chỉnh dựa vào thông tin cho sẵn.

Gợi ý

Obon dance is a traditional Japanese dance. The Obon dance used to express Japanese people’s honor their ancestors. The Obon dance is usually performed during the Obon festival. The Obon festival takes place in mid-August in many regions of Japan and in mid-July in other regions. There are variety Obon forms in different regions. The most typical form is circle dance. People make a circle around a yagura, which is a high wooden stage; some dancers move clockwise, and some counter-clockwise. This is one of the most important traditions. A lot of people come back to reunite with their families during the Obon festival.

Hướng dẫn dịch

Điệu múa Obon là một điệu múa truyền thống Nhật Bản. Người ta có sự tôn kính đôi với tổ tiên của họ. Lễ hội Obon diễn ra vào giữa tháng 8 ở nhiều nơi trên nước Nhật và vào giữa tháng 7 ở những khu vực khác. Có nhiều hình thức múa ở những khu vực khác nhau. Hình thức tiêu biểu nhất là múa vòng tròn. Người ta làm thành một vòng tròn quanli một yagura, một sân khấu cao bằng gỗ; vài vũ công di chuyển theo kim đồng hồ và vài người di chuyển ngược chiều kim đồng hồ. Đây là những truyền thống quan trọng nhất. Nhiều người trở về đoàn tụ với gia đình họ trong suốt lễ hội Obon.

5. Imagine that you are joining a writing contest about customs and traditions and have chosen to write about the Obon dance. Now write a description of this dance. Begin with the following sentence. Tưởng tượng rằng em đang tham gia cuộc thi viết về phong tục và truyền thống và chọn viết về điệu múa Obon. Bây giờ hãy viết một đoạn miêu tả về điệu múa này. Bắt đầu bằng câu sau đây.

Gợi ý

There is a tradition in Japan that people perform the Obon dance during the Obon festival. The festival happens in mid-August in many regions of Japan. Forms of Obon dance depend on their regions. In order to perform it, people make a circle around a yagura, a high wooden stage; some dancers move clockwise, and some counter-clockwise. I really like this traditional dance.

6. When you have finished, swap your work with a partner. Did they add anything different? Can you spot any mistakes in their work? Share your ideas. Khi đã hoàn thành, trao đổi bài của mình với một bạn khác. Bạn ấy có thêm gì khác vào nữa không? Em có thể tìm ra lỗi nào trong bài của bạn ấy không? Hãy chia sẻ ý kiến của mình.

Các em tự trao đổi bài cho nhau, tìm lỗi và tự nhận xét nhé.

Trên đây là Soạn tiếng Anh 8 Unit 4 Our customs and traditions Skills 2. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 8 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh 8, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 8, Đề thi học kì 1 lớp 8, Đề thi học kì 2 lớp 8,…. được cập nhật liên tục trên Tip.edu.vn.

Bên cạnh việc tương tác với Tip qua fanpage Tip.edu.vn, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 8 cũng như tiếng Anh lớp 6 – 7 – 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Leave a comment