Chia sẻ những tip thiết thực

Quan điểm phân tích, đánh giá

0

Quan điểm phân tích, đánh giá được tip.edu.vn sưu tầm và tổng hợp nhằm giúp các bạn nắm bắt kiến thức lý thuyết môn Kinh tế thương mại đại cương để hoàn thành học phần của mình một cách hiệu quả.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết.

Bài: Quan điểm phân tích, đánh giá

  • Quan điểm biện chứng
  • Quan điểm hệ thống
  • Quan điểm lịch sử
  • Quan điểm dựa theo các tiêu chuẩn

Quan điểm biện chứng

Các quan hệ trao đổi hàng hóa, dịch vụ vừa tuân thủ những quy luật, nguyên tắc chung của kinh tế thị trường và hội nhập, vừa thể hiện tính đặc thù. Phân tích, đánh giá hiệu quả thương mại phải đặt trong mối quan hệ biện chứng với các yếu tố môi trường như chính trị, kinh tế, luật pháp trong nước và quốc tế, các tác nhân của thị trường như chính phủ, cơ quan thuế và các hệ thống kinh tế khác như các ngành sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ… Tính biện chứng phải thể hiện trong việc sử dụng các chỉ tiêu phân tích, phương pháp phân tích, đánh giá hiệu quả thương mại.

Quan điểm hệ thống

Khi phân tích, đánh giá hiệu quả thương mại, nếu chỉ dựa vào những phân tích từng bộ phận hoặc phân tích tổng quát đều dẫn đến những hạn chế hoặc làm mất đi ý nghĩa vốn có của nó. Do vậy, phân tích và đánh giá hiệu quả thương mại phải đảm bảo khả năng bao quát toàn bộ hệ thống thương mại của quốc gia, bao gồm hệ thống thương mại nội địa và xuất nhập khẩu, hệ thống thương mại của thành phần kinh tế nhà nước và ngoài nhà nước. Phải dựa vào hệ thống chỉ tiêu bao gồm chỉ tiêu tổng quát, chỉ tiêu bộ phận, chỉ tiêu phản ánh lợi ích kinh tế và xã hội do thương mại tạo ra.

Quan điểm lịch sử

Hiệu quả thương mại được xem xét ở nhiều góc độ khác nhau như các cơ quan chính phủ, các doanh nghiệp và trên nhiều phương diện như về kinh tế, xã hội. Cơ chế quản lý cũng như các điều kiện môi trường của thương mại lại rất khác nhau qua các thời kỳ. Do vậy, bên cạnh các quan điểm trên, phải phân tích, đánh giá hiệu quả thương mại phù hợp với điều kiện lịch sử, gắn nó với bối cảnh và trạng thái phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, với đặc điểm của môi trường kinh doanh cụ thể trong từng thời kỳ.

Quan điểm dựa theo các tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn hiệu quả là chuẩn mực cho phép cụ thể hóa chỉ tiêu để phân tích, đánh giá hiệu quả thương mại trên cả tầm vi mô và vĩ mô. Tiêu chuẩn hiệu quả thương mại phải thống nhất với tiêu chuẩn chung về hiệu quả của nền kinh tế và có quan hệ chặt chẽ với mục tiêu. Nó vừa thể hiện trình độ sử dụng các nguồn lực trong thương mại để đạt các mục tiêu về kinh tế, về xã hội, vừa phải thể hiện khả năng tối đa hóa lợi ích và tối thiểu hoá chi phí sử dụng các nguồn lực đó. Do vậy, khi đánh giá hiệu quả thương mại phải dựa vào các tiêu chuẩn đã xác lập trong từng thời kỳ cụ thể.

—————————————

Chúng tôi đã giới thiệu nội dung bài Quan điểm phân tích, đánh giá về đặc điểm của các quan điểm biện chứng, quan điểm hệ thống, quan điểm dựa theo các tiêu chuẩn…

Trên đây, tip.edu.vn đã giới thiệu tới các bạn lý thuyết bài Quan điểm phân tích, đánh giá. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm một số tài liệu thuộc các chuyên ngành khác trong Cao đẳng – Đại học cũng như Cao học để phục vụ quá trình nghiên cứu hiệu quả hơn.

Leave a comment