Chia sẻ những tip thiết thực

Đề thi tiếng Anh lớp 5 cuối học kì 2 năm 2020 – Đề 1

Ôn tập kiểm tra cuối kì 2 tiếng Anh lớp 5

Đề thi tiếng Anh lớp 5 cuối học kì 2 năm 2020 – Đề 1 do Tip.edu.vn tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong đề thi học kì 2 lớp 5 đi kèm đáp án.

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 5 học kì 2 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 5 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 5 và môn Tiếng Việt 5. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Đề thi tiếng Anh lớp 5 cuối học kì 2 năm 2020 – Đề 1

Bản quyền thuộc về Tip.edu.vnnghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I. Choose odd one out:

1. A. Monday B. Thursday C. Friday D. weekend
2. A. Subject B. English C. Maths D. Music

II. Find the word which has a different sound in the underlined part

1. A. end B. help C. set D. before
2. A. about B. outside C. cousin D. countless
3. A. photo B. hold C. fork D. slow

III. Fill in the blank with suitable words:

1. What are you ____________? I’m _________ a book

2. Don’t play with a ________. You may cut yourself

3. He shouldn’t climb the tree because he may ______ and break his leg

4. Why _____ I play with the matches? Because you may get a burn

5. They are ____ the apple tree. They may fall

IV. Choose the best answer A, B, C or D

1. We are very ____________ . We don’t want any more food or drink

A. cold

B. hot

C. full

D. hungry

2. What are you going _____ tomorrow?

A. doing

B. to do

C. did

D. do

3. In the end, the prince married the _____, and they lived happily ever after

A. king

B. queen

C. prince

D. princess

4. “I’ve got a toothache” – “Let me have a _____”

A. look

B. see

C. take

D. rest

5. ____ do you feel? – I feel very thirsty

A. Who

B. Why

C. Which

D. How

6. What is your favorite drink? – ___________

A. Chicken

B. Orange

C. Lettuce

D. Soda

7. Last Sunday, we _____ in the sun, we enjoyed a lot.

A. Had great fun

B. Have great fun

C. Have funs

D. Had great funs

8. My mother is a teacher. She works in a _____

A. Office

B. School

C. Hospital

D. Post office

V. Circle the mistake in each sentence

1. How much (A) bananas (B) do (C) you eat (D) every day?

2. She eats (A) three cups (B) of rice (C) each (D) meal

3. My mother often (A) go (B) to the cinema (C) at weekends (D)

4. What (A) does he (B) has (C) for breakfast (D)?

5. He shouldn’t (A) drinks (B) a lot (D) of cold water (D)

VI. Write in full sentences from the given words:

1. How many/ classmate/ there/ your class?

2. I/ learn/ English grammar/ reading carefully/ grammar rules

3. Could you/ show me/ way the near/ station, please?

4. What color/ your/ new house?

VII. Answer the questions:

1. What did you do last night?

2. What’s the weather like today?

3. How far is it from your house to school?

The end-

Đáp án đề thi tiếng Anh lớp 5 cuối học kì 2 – Đề 1

I. Choose odd one out:

1. D

2. A

II. Find the word which has a different sound in the underlined part

1. D

2. C

3. C

III. Fill in the blank with suitable words:

1. doing -reading

2. knife

3. fall

4. shouldn’t

5. climbing

IV. Choose the best answer A, B, C or D

1. C

2. B

3. D

4. A

5. D

6. D

7. A

8. B

V. Circle the mistake in each sentence

1. A

2. B

3. B

4. C

5. B

VI. Write in full sentences from the given words:

1. How many classmates are there in your class?

2. I learn English grammar by reading carefully the grammar rules

3. Could you show me the way to the nearest station, please?

4. What color is your new house?

VII. Answer the questions:

1. I visited my grandparents

2. It’s sunny

3. It’s about two kilometers

Trên đây Tip.edu.vn đã giới thiệu Đề thi tiếng Anh lớp 5 cuối học kì 2 năm 2020 – Đề 1. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 5 hay như Tổng hợp đề thi lớp 5 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh, Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 ….. được cập nhật liên tục trên Tip.edu.vn.

▪️ TIP.EDU.VN chia sẻ tài liệu môn Toán các lớp 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10, 11, 12 và ôn thi THPT Quốc gia, phục vụ tốt nhất cho các em học sinh, giáo viên và phụ huynh học sinh trong quá trình học tập – giảng dạy.
▪️ TIP.EDU.VN có trách nhiệm cung cấp đến bạn đọc những tài liệu và bài viết tốt nhất, cập nhật thường xuyên, kiểm định chất lượng nội dung kỹ càng trước khi đăng tải.
▪️ Bạn đọc không được sử dụng những tài nguyên trang web với mục đích trục lợi.
▪️ Tất cả các bài viết trên website này đều do chúng tôi biên soạn và tổng hợp. Hãy ghi nguồn website https://tip.edu.vn/ khi copy bài viết.

Rate this post