Chia sẻ những tip thiết thực

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2024 lần 3 môn Toán trường THPT Đội Cấn, Vĩnh Phúc

0

Trang 1/7 035
TRƯỜNG THPT ĐỘI CẤN

KÌ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 3
KHỐI: 12 NĂM HỌC 2023 2024
ĐỀ THI MÔN: TOÁN 12
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
Mã đề thi
035
 
Câu 1. 
Oxyz


AB

0;4; 1A
2; 2; 3B 
A.
: 3 0x y z
. B.
: 3 0x y z
.
C.
: 3 4 0x y z
. D.
: 3 4 0x y z
.
Câu 2. 
20

  
40
  

671088640
con?
A.
48
 B.
12
 C.
8
 D.
24

Câu 3. 
,ab

2
0
3 2 1 d
b
x ax x

A.
32
b ba b
. B.
32
b b a b
. C.
32
b b a b
. D.
2
3 2 1b ab
.
Câu 4. 
3
1
log
a
a

0a
1a

A.
2
3
. B.
3
. C.
3
. D.
3
2
.
Câu 5. 
32
31y x x

C

C

32yx
:
A.
33yx
. B.
3yx
. C.
36yx
. D.
36yx
.
Câu 6. Xét
5
34
4 3 dI x x x

4
43ux
đúng?
A.
5
1
d
12
I u u
. B.
5
1
d
16
I u u
. C.
5
dI u u
. D.
5
1
d
4
I u u
.
Câu 7.  ?
A.
3
x
y



. B.
2
x
y
e



. C.
4
log 2 1yx

. D.
1
2
logyx
.
Câu 8. 
1
57
2
2,5
5
x
x




A.
1x
. B.
2x
. C.
1x
. D.
1x
.
Câu 9. 
2

trên
2

1

A.
5
18
. B.
2
9
. C.
1
9
. D.
5
6
.

Trang 2/7 035
Câu 10. Cho
a
,
b
,
c
các s th
1
. Hình v bên  th
các hàm s
, , log
xx
c
y a y b y x
.

A.
.c b a
B.
.c a b
C.
.abc
D.
.a c b
Câu 11. 
42
32y x x
có bao n
A.
1
. B.
0
. C.
2
. D.
3
.
Câu 12. 
n
u
1
2u 

3q

2
u
là:
A.
2
1u
. B.
2
6u 
. C.
2
6u
. D.
2
18u 
.
Câu 13. sai ?
A.
1
lim 0
n
. B.
lim
n
uc
(
n
uc

C.
lim 0
n
q
1q
. D.
1
lim 0
k
n
*kN
.
Câu 14. 
:
3 2 2 7 0x y z
:
5 4 3 1 0x y z

P

A.
20x y z
. B.
2 2 0x y z
.
C.
2 2 1 0x y z
. D.
2 2 0x y z
.
Câu 15. Tìm  
27
x
?
A.
7
log 2x
. B.
7
2
x
. C.
2
log 7x
. D.
7x
.
Câu 16.   
y f x
liên
       
1;3
      
  
y f x
 
1;3
:
A.
 
3f
. B.
0f
.
C.
2f
. D.
1f
.
Câu 17.  
2
2
4
1
x
y
x
A.
1
. B.
2
. C.
3
. D.
4
.
Câu 18. Trong không gian
Oxyz

2 2 2
2 4 6 9 0x y z x y z

I
bánnh
R

A.
1;2; 3I 
5R
. B.
1; 2;3I
5R
.
C.
1; 2;3I
5R
. D.
1;2; 3I 
5R
.
Câu 19. 
3
log 3 1 2x
:

Trang 3/7 035
A.
3x
. B.
1x
. C.
10
3
x
. D.
3
10
x
.
Câu 20. 
.S ABC

SA ABC
SA a

.S ABC

3
3a

.S ABC
.
A.
23a
. B.
22a
. C.
33a
. D.
2a
.
Câu 21. Trong không gian
Oxyz

: 2 3 3 0P x y z

A.
1;2; 3
. B.
1; 2;3
. C.
1;2; 3
. D.
1;2;3
Câu 22. 
A. C B. C
C. C D. C
Câu 23. 
R
:
A.
3
4VR
. B.
3
4
3
VR
. C.
2
4
3
VR
. D.
3
1
3
VR
.
Câu 24. 
26
22
xx
.
A.
;6
. B.
6;
. C.
0;64
. D.
0;6
.
Câu 25. 
a


A.
2
π2a
. B.
2
π2
4
a
.
C.
2
π2
2
a
.
D.
2
2π2
3
a
.
Câu 26. Tính
( ) cos dFxxxx
 :
A.
sin cos .F x x x x C
B.
sin cos .F x x x x C
C.
sin cos .F x x x x C
D.
sin cos .F x x x x C
Câu 27. 
a
b

2
log
a
ab

A.
2log
a
b
. B.
2 log
a
b
. C.
1 2log
a
b
. D.
2 log
a
b
.
Câu 28. b

nh
11
55
log 3 5 log 1xx
.
A.
3x
. B.
5
3
3
x
. C.
5
1
3
x
. D.
13x 
.
Câu 29. 
fx

K
Fx

fx
trên
K


A.
F x f x
,
xK
. B.
F x f x

,
xK
.
C.
F x f x
,
xK
. D.
f x F x
,
xK
.
Câu 30. 
,Oxyz
cho
23a i j k

a
là:
A.
2; 3; 1 .
B.
1;2; 3 .
C.
2; 1; 3 .
D.
3;2; 1 .
Câu 31. 

M
N


A.
2sin 3 0x
. B.
2cos 3 0x
.
C.
2cos 1 0x
. D.
2sin 1 0x
.
y
x
N
M
O
-1
-1
1
1

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2024 lần 3 môn Toán trường THPT Đội Cấn, Vĩnh Phúc

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2024 lần 3 môn Toán trường THPT Đội Cấn, Vĩnh Phúc được Tip.edu.vn sưu tầm và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo để có thêm tài liệu ôn thi kì thi tốt nghiệp sắp tới. Bài viết được tổng hợp gồm có 50 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút. Đề có đáp án và lời giải chi tiết kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo thêm nhiều đề thi hơn tại mục Thi THPT Quốc gia.

  • Đáp án và đề minh họa 2024 môn Toán
Leave a comment