Chia sẻ những tip thiết thực

Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 4 35 vòng

0

Luyện thi IOE lớp 4 vòng 1 – 35 có đáp án

35 Đề luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 4 có đáp án bao gồm các bài tập Luyện thi vòng 1 đến vòng 35 được VnDoc sưu tầm tổng hợp giúp các em học sinh ôn tập, củng cố, hệ thống lại các kiến thức chuẩn bị cho các vòng thi IOE các cấp đạt kết quả cao. Sau đây mời các em cùng các thầy cô, quý phụ huynh tham khảo và tải về bản đầy đủ.

IOE – Thi Tiếng Anh trên mạng

Bộ đề luyện thi Olympic Tiếng Anh lớp 4

I. Luyện thi IOE lớp 4 vòng 1 có đáp án

Bài 1: Choose the correct answer

1. What ……..his name?

a. is b. are c. this d. bye

2. May I ………..out?

a. open b. go c. come d. say

3. What colour is this? – It’s………book.

a. a green b. green c. pencil d. ruler

4. I’m in ……….4 A.

a. grade b. class c. classes d. grades

5. They …………from France.

a. is b. am c. is d. are

6. Where …………you from? –I’m from Laos.

a. is b. are c. am d. do

7. ……….is Tom from ? – England.

a. What b. When c. Where d. How

8. Is ………..school big?

a. you b. your c. yous d. yours

9. Tom is my ……….., too.

a. he b. she c. friend d. be

10. Your book …………..small.

a. it b. is c. it’s d. are

Bài 2: Fill in the blank

1. Good mo _ _ ing, Peter.

2. I like orange jui _ e.

3. This _ _ a ruler.

4. Where is Minh from ? – _ _ is from Paris.

5._ esk

6 .f _ ower

7. _ m

8. b _ _ k

9. This is my r _ om.

10. chi _ ken

Bài 3: Matching

1. Notebook 2. book 3. question 4. kite 5. pen

6. sofa 7. teacher 8. window 9. house 10. orange

a. giáo viên b. cửa sổ c. con diều d. quyển sách e. cây bút

f. ngôi nhà g. quyển tập h. trái cam i. ghế đệm j. câu hỏi

1……….2………..3……….4……….5………..6……….7………8………9……..10……….

ĐÁP ÁN

Bài 1: Choose the correct answer

1 – a; 2 – b; 3 – a; 4 – b; 5 – d;

6 – b; 7 – c; 8 – b; 9 – c; 10 – b;

Bài 2: Fill in the blank

1. Good morning, Peter.

2. I like orange juice.

3. This is a ruler.

4. Where is Minh from ? – He is from Paris.

5. Desk

6 .flower

7. am

8. book

9. This is my room.

10. chicken

Bài 3: Matching

1 – g; 2 – d; 3 – j; 4 – c; 5 – e; 6 – i; 7 – a; 8 – b; 9 – f; 10 – h;

II. Đề thi IOE lớp 4 vòng 2 có đáp án

Bài 1: Matching

1. friend 2. violin 3. butterfly 4. plane 5. cow

6. fish 7. mother 8. ice cream 9. family 10. star

a. ngôi sao b. bạn c. đàn vi ô lông d. bò cái e. mẹ

f. cá g. kem h. gia đình i. bướm j. máy bay

1……….2………..3……….4……….5………..6……….7………8………9……..10……….

Bài 2: Reorder the words to make sentences

1. How old is she?
________________________________________________________________

2. is name His Long.
________________________________________________________________

3. Miss is my teacher. Lien
________________________________________________________________

4. This an is apple
________________________________________________________________

5. many There are rooms in the house.
________________________________________________________________

6. is your old sister ? How
________________________________________________________________

7. How you now ? are
________________________________________________________________

8. teacher mother a My is
________________________________________________________________

9. My Nga. name is
________________________________________________________________

10. Nice to you, meet Tommy.
________________________________________________________________

Bài 3: Fill in the blank

1. I’m seven years o _ _ .

2. H _ _ name is Mary.

3. Your scho_ _ is big.

4. St _ _ d up, please.

5. This _ _ my teacher.

6. How _ _ e you ?

7. I’m fine, th _ _ _ you.

8. I’m se _ en years old.

9. Where are you f _ _ _ ?

10. What s _ bject do you like?

ĐÁP ÁN

Bài 1: Matching

1 – b; 2 – c; 3 – i; 4 – j; 5 – d; 6 – f; 7 – e; 8 – g; 9 – h; 10 – a;

Bài 2: Reorder the words to make sentences

1 – How old is she?

2 – His name is Long.

3 – Miss Lien is my teacher.

4 – This is an apple.

5 – There are many rooms in the house.

6 – How old is your sister?

7 – How are you now?

8 – My mother is a teacher.

9 – My name is Nga.

10 – Nice to meet you, Tommy.

Bài 3: Fill in the blank

1. I’m seven years old .

2. Her name is Mary.

3. Your school is big.

4. Stand up, please.

5. This is my teacher.

6. How are you ?

7. I’m fine, thank you.

8. I’m seven years old.

9. Where are you from ?

10. What subject do you like?

III. Đề IOE tiếng Anh lớp 4 vòng 3 có đáp án

Bài 1: Choose the correct answer

1.This gift is ……you.

a. on b. in c. for d. at

2. A: Tony, Where are you ……….? B: I’m from America.

a. at b. from c. on d. to

3. ……….birthday to you!

a. Nice b. Fine c. Happy d. Happily

4. Are they students ? Yes, ……………..

a. they are b. they do c. are they d. are their

Bài 2: Matching

1. write 2. Teddy bear 3. lion 4. chicken 5. house

6. girl 7. drink 8. yo-yo 9. lamp 10. ice cream

a. con gái b. uống c. sư tử d. đèn bàn e. gà

f. gấu g. con lăn h. kem i. viết j. ngôi nhà

1……….2……….3……….4……….5……….6…………7………..8……..9………10……….

Bài 3: Fill in the blank

1. numb_ r

2. mornin _

3. augu _ t

4. Vie _ nam

5. M _ rch

6. This is my sch _ _ l library.

7. Mary is hap _ y because today is her bithday.

8. Good bye. See you tomorr _ w.

9. Her _ s my bedroom.

10. cak _

ĐÁP ÁN

Bài 1: Choose the correct answer

1 – c; 2 – b; 3 – c; 4 – a;

Bài 2: Matching

1 – i; 2 – f; 3 – c; 4 – e; 5 – j; 6 – a; 7 – b; 8 – g; 9 – d; 10 – h;

Bài 3: Fill in the blank

1. number

2. morning

3. august

4. Vietnam

5. March

6. This is my school library.

7. Mary is happy because today is her birthday.

8. Good bye. See you tomorrow.

9. Here is my bedroom.

10. cake

IV. Đề thi thử IOE lớp 4 vòng 4 có đáp án

Bài 1: Choose the correct answer

1. There ………..two boys in my class.

a. is b. many c. are d. isn’t

2. My brother is ………… worker.

a. an b. an’s c. a d. a’s

3. What ………is it ? It’s white.

a. colours b. colour c. colour’s d. colourn’t

4. I ……….watching TV.

a. is b. are c. am d. aren’t

5. This……….my friend, Nga.

a. am b. is c. are d. name

6. Let’s ………..hello to the teacher.

a. go b. say c. know d. to

7. How………..desks are there in your classroom?

a. any b. many’s c. any’s d. many

8. August is the eighth …………the year.

a. by b. on c. of d. from

9. Give……….a pen, please.

a. my b. me c. my’s d. I

10. Look at the ………, please.

a. say b. tell c. board d. board’s

Bài 2: Fill in the blank

1. How old _ _ your sister? She is eleven years old.

2._ _ _ are you ? I’m eleven years old.

3. Thank you very much, Lan Anh.

You _ _ _ welcome.

4. My school is _ _ _ big. It’s small.

Bài 3: Matching

1. dance 2. pencil box 3. drink 4. kite 5. candle

6. soft drink 7. greet 8. sit 9. butterfly 10. eat

a. chào b. nước uống có ga c. hộp bút chì d. uống e. ăn

f. khiêu vũ g. ngồi h. con diề u i. nến j. bướm

1……….2………3……….4……….5………6……….7……….8……….9………10………

ĐÁP ÁN

Bài 1: Choose the correct answer

1 – c; 2 – c; 3 – b; 4 – c; 5 – b;

6 – b; 7 – d; 8 – c; 9 – b; 10 – c;

Bài 2: Fill in the blank

1. How old is your sister? She is eleven years old.

2. How old  are you ? I’m eleven years old.

3. Thank you very much, Lan Anh.

You are welcome.

4. My school is not big. It’s small.

Bài 3: Matching

1 – f; 2 – c; 3 – d; 4 – h; 5 – i; 6 – b; 7 – a; 8 – g; 9 – j; 10 – e;

Trên đây là 35 Đề luyện thi IOE lớp 4 có đáp án.

▪️ TIP.EDU.VN chia sẻ tài liệu môn Toán các lớp 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10, 11, 12 và ôn thi THPT Quốc gia, phục vụ tốt nhất cho các em học sinh, giáo viên và phụ huynh học sinh trong quá trình học tập – giảng dạy.
▪️ TIP.EDU.VN có trách nhiệm cung cấp đến bạn đọc những tài liệu và bài viết tốt nhất, cập nhật thường xuyên, kiểm định chất lượng nội dung kỹ càng trước khi đăng tải.
▪️ Bạn đọc không được sử dụng những tài nguyên trang web với mục đích trục lợi.
▪️ Tất cả các bài viết trên website này đều do chúng tôi biên soạn và tổng hợp. Hãy ghi nguồn website https://tip.edu.vn/ khi copy bài viết.

Rate this post
Leave a comment