Chia sẻ những tip thiết thực

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3 trường Tiểu học Ngọc Đường, Hà Giang năm học 2015 – 2016

0

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2016

Trong bài viết này, Tip.edu.vnxin giới thiệu Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3 trường Tiểu học Ngọc Đường, Hà Giang năm học 2015 – 2016 với nhiều dạng bài tập hay. Sau đây mời các em cùng thử sức nhé!

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3 trường Tiểu Học Thị Trấn Ân Thi, Hưng Yên năm học 2015 – 2016

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3 trường Tiểu học Tăng Doãn Văn, Bình Định năm học 2015 – 2016

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3 trường Tiểu học Đoàn Thị Nghiệp, Tiền Giang năm học 2015 – 2016

PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ

TRƯỜNG TH NGỌC ĐƯỜNG

———————

BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂM

NĂM HỌC 2015 – 2016

MÔN: Tiếng Anh- LỚP 3

Thời gian: 40 phút (Không kể thời gian giao đề)

PART 1. LISTENING (20 minutes) – PHẦN 1. NGHE (20 phút)

Question 1. Listen and number. Nghe và đánh số (1pt)

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3

Question 2: Listen and write T (true) or F (False). Nghe và viết T (đúng) F (sai)(1pt)

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3

Question 3: Listen and draw the lines. Nghe và nối (1pt)

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3

Question 4: Listen and tick (v). Nghe và đánh dấu (1pt)

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3

Question 5: Listen and complete. (1 pt)

Example: 0. – What’s your name?

– My name’s Linda.

A: What’s your name?

B: My name’s (1) _______________.

A: How old are you?

B: I’m (2) _______ years old.

A: How many cats do you have ?

B: I have one (3) __________.

A: How about your toys?

B: I have two (4) __________.

PART II. READING AND WRITING (15 minutes)

PHẦN II. ĐỌC VÀ VIẾT (15phút)

Question 6: Look and read. Write Yes or No in the box as example. Nhìn và đọc. Viết Yes hoặc No vào ô trống. (1pt)

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3

Question 7: Look and read. Put a tick (v) or a cross (x) in the box. (1pt) Nhìn và đọc. Đánh dấu v hoặc x vào ô trống.

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3

Question 8: Look at the pictures. Look at the letters. Write the words. (1pt) Nhìn tranh và các chữ cái. Sắp xếp lại thành từ có nghĩa.

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3

Question 9: Look at the pictures, choose the words in the box and complete.(1pt) Quan sát tranh. Tìm từ phù hợp trong khung để hoàn thành câu.

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3

My three He has ship

(0) My brother (1)___________ some toys. (2)__________has one (3) __________. He has (4)________________ robots and two balls.

PART III. SPEAKING (5 minutes) (1pt) – PHẦN III. NÓI (5 phút)

1. Interview. (phỏng vấn)

2. Listen and repeat. (Nghe và nhắc lại)

3. Point ,ask and answer. (Chỉ, hỏi và trả lời)

4. Listen and comment. (Nghe và nhận xét)

-The end-

Leave a comment