Chia sẻ những tip thiết thực

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3 trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, Đồng Nai

0

Trong bài viết này, Tip.edu.vnxin giới thiệu bộ 2 đề thi cuối học kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, Đồng Nai có kèm file nghe và đáp án cụ thể được biên soạn theo Giáo trình Family and Friends 3 giúp các em học sinh lớp 3 ôn tập hiệu quả. Sau đây mời các em cùng tham khảo nhé!

⇔ Xem thêm bộ đề thi cuối năm lớp 3 môn Tiếng Anh mới: Bộ đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 NEW

Nội dung Đề thi Tiếng Anh học kì 2 lớp 3 năm 2019 – 2020

PART 1: LISTENING

Question 1: Listen and tick (P). (1pt)

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh

Question 2. Listen and number (1pt)

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh

Question 3. Listen and draw lines (1pt)

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh

Question 4. Listen and write (1pt)

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh

PART II. READING AND WRITING

Question 5. Look and read. Put a tick (√ ) or cross (X) in the box. (1pt)

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh

Question 6. Match A with B. (1pt)

A

B

1. How many toys do you have?

a. Yes, I do.

2. Do you have any toys?

b. It’s in central Viet Nam.

3. Who’s that?

c. I have three kites and a ball.

4. Where’s Hue?

d. It’s my sister.

Question 7. Look at the pictures. Look at the letters. Write the words (1pt)

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh

Question 8. Write the answer about you. (1 point)

1. Do you have any toys? …………………………………………………………………………….

2. What are you doing? I am ………………………………………………………………………….

PART III. SPEAKING (2pts)

1. Listen and repeat. 2. Point, ask and answer. 3. Listen and comment. 4. Interview

Đáp án đề tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm 2019 – 2020

Question 1: Listen and tick (V). There is one example. (1pt)

1. A; 2. B; 3. A; 4. B;

Question 2. Listen and number (1 pt)

A – 4;  B – 2; C – 1; D – 3′

Question 3. Listen and draw lines (1 pt)

1. C; 2. D; 3. A; 4. B;

Question 4. Listen and write (1pt)

1. dog; 2. cats; 3. birds; 4. goldfish;

Question 5. Look and read. Put a tick (V) or cross (X) in the box. (1pt).

1.V; 2. V; 3. V; 4. X;

Question 6: Match A with B. (1 pt)

1. C; 2. A; 3.D; 4. B;

Question 7. Look at the pictures. Look at the letters. Write the words (1pt)

1. sunny; 2. doll; 3. kite; 4. snowy;

Question 8. Write the answer about you.(1 pt)

1. Yes, I do. 2. I’m singing/…

Nội dung đề kiểm tra tiếng Anh học kì 2 lớp 3 số 2

PART 1: LISTENING (20 minutes)

Question 1. Listen and number. (1 pt)

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3

Question 2. Listen and write T (True) or F (False) as examples (1pt).

1. The boy is Oli.

T

2. The family is at the school.

F

3. The family is at the park.

4. It’s is Oli’s kite.

5. The kite is in the net.

6. Oli’s sister is happy now.

Question 3 Listen and draw the lines.(1pt).

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3

Question 4. Listen and tick. (1 pt)

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3

Question 5. Listen and complete. (1pt)

1. Max: I like these __________ , Mum.

Mum: Oh Max. They’re __________. All your trousers are orange.

2. Dad: Where’s the ball? Is it under the ___________?

Tim: No, it isn’t.

3. Rosy: Are Dad and Billy in the ___________________?

Mum: No, they aren’t.

4. Rosy: Look! Now I’ve got ten sandwiches and six_______. Please share my lunch.

PART II. READING AND WRITING (15 minutes)

Question 6. Look and read. Put a tick (V) or cross (X) in the box. (1pt).

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3

Question 7. Look and read. Write Yes or No (1pt).

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3

Question 8. Look at the pictures. Look at the letters. Write the words .(1 pt)

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3

Question 9. Choose a word from the box and write it next to numbers from 1-4. (1 pt)

My lunch box

Hello. My name’s Hoa. I’m a pupil. This is my (0) ____lunch box____. Let’s look inside. I’ve got two (1) _____________ . One is an egg sandwich. Another sandwich is (2) ______________. I’ve got a (3)__________. It’s orange juice. I’ve got an (4) ______________________and figs and grapes. I haven’t got a biscuit today.

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3

PART III SPEAKING (1pt) (5′)

Question 10.

1. Listen and repeat 2. Point, ask and answer

3. Listen and comment 4. Interview

Đáp án đề kiểm tra học kì 2 tiếng Anh lớp 3 số 2

PART 1: LISTENING (20 minutes)

Question 1. Listen and number. (1 pt)

1. B; 2. D; 3. A; 4. E; 5. C;

Question 2. Listen and write T (True) or F (False) as examples (1pt).

3. T; 4. F; 5. F; 6. T;

Question 3 Listen and draw the lines.There is an example. (1pt).

1. B; 2. A; 4. D; 5.C

Question 4. Listen and tick. (1 pt)

1 – B;  2 – A; 3 – B; 4 – A;

Question 5. Listen and complete. (1pt)

1. Max: I like these trousers , Mum.

Mum: Oh Max. They’re orange. All your trousers are orange.

2. Dad: Where’s the ball? Is it under the seesaw? Tim: No, it isn’t.

3. Rosy: Are Dad and Billy in the living room? Mum: No, they aren’t.

4. Rosy: Look! Now I’ve got ten sandwiches and six drinks. Please share my lunch.

PART II. READING AND WRITING (15 minutes)

Question 6. Look and read. Put a tick (V) or cross (X) in the box. (1pt).

3. V; 4. X; 5. V; 6. X;

Question 7. Look and read. Write Yes or No (1pt).

1. Yes; 2. No; 3. No; 4. Yes;

Question 8. Look at the pictures. Look at the letters. Write the words .(1 pt)

1. Socks; 2. Lunch box; 3. Garden; 4. Grandpa;

Question 9. Choose a word from the box and write it next to numbers from 1-4. (1pt)

My lunch box

Hello. My name’s Hoa. I’m a pupil. This is my (0) ____lunch box____. Let’s look inside. I’ve
got two (1) sandwiches. One is an egg sandwich. Another sandwich is (2) jam. I’ve got a (3)drink. It’s orange juice. I’ve got an (4) apple and figs and grapes. I haven’t got a biscuit today.

Đáp án có trong file tải, mời bạn đọc tải trọn bộ nội dung đề thi và đáp án tại đây: Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3 trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, Đồng Nai. Ngoài ra, Tip.edu.vn đã đăng tải rất nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 3 cả năm khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 3 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online, Đề thi học kì 2 lớp 3, Đề thi học kì 1 lớp 3, … Mời thầy cô, quý phụ huynh tham khảo, download tài liệu.

Leave a comment