Chia sẻ những tip thiết thực

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9 Sở GD-ĐT Thanh Hóa năm học 2016 – 2017

0

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9

Bổ sung ngay Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9 Sở GD-ĐT Thanh Hóa năm học 2016 – 2017 vào tài liệu ôn tập thi học kỳ của mình các bạn lớp 9 nhé. Đây là bộ Đề thi học kì Tiếng Anh lớp 9 hay mà Tip.edu.vn đã chọn lọc kỹ càng từng đề thi, hệ thống rõ ràng lại phần nội dung, bám sát chương trình học của các bạn. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 9 huyện Tứ Kỳ, Hải Dương năm học 2015 – 2016

Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 9 trường THCS Hoa Lư năm học 2015 -2016 có đáp án

Bộ đề ôn tập học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I

THANH HÓA NĂM HỌC: 2016-2017

Môn: Tiếng Anh 9

A. PRONUNCIATION

Choose one word whose underlined part is pronounced differently from the others.

(Chọn 1 từ mà phần gạch chân có cách phát âm khác so với các từ còn lại)

1. A. comprise B. divive C. primary D. religion

2. A. attended B. started C. persuaded D. learned

3. A. campus B. access C. pagoda D. blanket

4. A. A invention B. question C. information D. protection

5. A. gets B. books C. plays D. stops

B. LANGUAGE FOCUS

Question I. Circle A,B,C or D to complete the following sentences.

(Khoanh tròn đáp án đúng tương ứng với A, B, C, D)

1. Is Kuala Lumpur different ___________ Ha Noi? – The two cities are the same in some ways.

A. with B. at C. from D. of

2. He wishes he ___________ a good student.

A. were B. was C. is D. will be

3. I have met him ___________ over 9 years.

A. for B. ever C. since D. never

4. Today young generation is fond ___________ wearing Jeans.

A. with B. of C. in D. on

5. If the test ___________ well, my parents will take me to Hanoi.

A. do B. does C. is done D. did

6. Susan studied very well, ___________ she could pass the exam easily.

A. if B. so C. but D. or

7. Do you enjoy ___________ people from other countries?

A. meet B. meeting C. to meet D. met

8. This school ___________ here ten years ago.

A. built B. is built C. was built D. has been built

9. My father said he ___________ me a new bike the following week.

A. buys B. would buy C. bought D. will buy

10. They asked me ___________ I liked watching T.V.

A. if B. whether C. that D. Both A&B are correct

Question II. Use the correct form and tense of the verbs in brackets.

(Sử dụng dạng đúng của động từ để hoàn thành các câu sau.)

1. I (know)…………….them for about five years.

2.When I came back home, my father (play)………..soccer.

3. My mother (be)………..a farmer. Everyday, she (work)……….hard from morning till night.

4. They (visit)…………………Da Lat last summer.

5. We (learn)…………………..English since 2008.

6. If she (have)……………….free time,she will go to Sam Son beach.

7. Ba hates (play)…………….soccer.

8. I wish I (have)……………………a good friend.

Question IV Use the correct form of the words in brackets.

1. I’ve just met Ba at the……………………………to AEON Mall.

(enter)

2. Dr Samuel King’s talk was both…………………….. and interesting

(inform)

3. If you want to attend the course, you must pass the written…………………

(examine)

4. Today English is………………… spoken in many countries around the world.

(wide)

C. READING

* Read the passage carefally, then answer the questions below.

(Đọc kỹ đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi phía dưới)

Nam is my friend. He is studying English in London because he needs English for her job. He works for a bank in Hanoi. He learned English at school and university, too. He has forgotten a lot of it. He wants to improve his listening skill. His listening is terrible. This is his biggest problem. People talk very quickly and he can’t understand them. He likes studying English well. He hopes that he can talk to people from all over the world and understand the words of his favorite songs.

Questions:

1. What is Nam doing in London?

…………………………………………………………………………………………

2. Where does he work?

…………………………………………………………………………………………

3. Did he learn English at school and university?

…………………………………………………………………………………………

4.What skills of learning English is he bad at?

………………………………………………………………………………………..

D. WRITING:

Question I Complete the second sentence so that it has the same meaning as the first one.

(Viết lại câu thứ hai sao cho cùng nghĩa với thứ nhất)

1.I’m sorry, I can’t help you

I wish………………………………………………………………………

2. The club has postponed the match.

The match………………………………………………………………….

3.”Do you want time to type your report?” Tom asked Sussan

Tom asked Sussan……………………………………………………………..

4. Nga said ” I’m going to visit my uncle tomorrow”

Nga said…………………………………………………………………….

Question II. Write complete sentences using the suggested words:

(Hoàn thành những câu phía dưới sử dụng từ gợi ý).

1. She/ be/ tired/ so/ go/ home/ yesterday.

…………………………………………………………………………….

2. He/ study/ English/ for/ four years.

…………………………………………………………………………………..

THE END

(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

▪️ TIP.EDU.VN chia sẻ tài liệu môn Toán các lớp 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10, 11, 12 và ôn thi THPT Quốc gia, phục vụ tốt nhất cho các em học sinh, giáo viên và phụ huynh học sinh trong quá trình học tập – giảng dạy.
▪️ TIP.EDU.VN có trách nhiệm cung cấp đến bạn đọc những tài liệu và bài viết tốt nhất, cập nhật thường xuyên, kiểm định chất lượng nội dung kỹ càng trước khi đăng tải.
▪️ Bạn đọc không được sử dụng những tài nguyên trang web với mục đích trục lợi.
▪️ Tất cả các bài viết trên website này đều do chúng tôi biên soạn và tổng hợp. Hãy ghi nguồn website https://tip.edu.vn/ khi copy bài viết.

Rate this post
Leave a comment