Chia sẻ những tip thiết thực

Đề thi học kì II lớp 3 trường THCS Long Mai 1 năm 2013 – 2014

0

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh dưới đây là Đề thi học kì II môn tiếng Anh lớp 3 Trường tiểu học Long Mai 1 tỉnh Quảng Ngãi năm học 2013 – 2014 có sẵn gợi ý đáp án để các em tham khảo. Mời các em tải đề thi học kì 2 này về và luyện tập.

Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 năm học 2014 – 2015 trường Tiểu học Bạch Đằng, Hải Phòng

Tổng hợp đề ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm học 2014 – 2015

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 3

Họ và tên:……………………….

Lớp:………………………………

BÀI KIỂM TRA CUỐI KỲ II

Môn: Tiếng Anh
Thời gian: 35 phút

Điểm

Lời nhận xét của giáo viên

Câu I: Sắp xếp các từ thành câu đúng (2 điểm):

1. windy / It’s / today

———————————————–

2. nine / I / years/ am/ old

———————————————–

3. have / dog / I / a

———————————————–

4. is / school / this / my

———————————————–

Câu II: Khoanh tròn từ không cùng nhóm nghĩa (3 điểm):

1. sunny dog windy cloudy

2. six seven school ten

3 cat fish bird pet

4. bedroom she bathroom kitchen

5. she that he I

6. book pen TV ruler

Câu III. Khoanh tròn đáp án đúng (3 điểm):

1………am ten
a. she b. I c. he

2……………….is the weather today?
a. What b. Where c. How

3. I have a………………
a. cat b. cats c.cates

4. How old ……………….you?
a. is b. are c. am

5. …………….rainy in Ha Noi today
a. They’re b. I’m c. It’s

6. …………is your name?
a. What b. When c. Where

Câu IV: Đọc đoạn văn, điền thông tin vào bảng (2 điểm):

Hello, this is the weather forecast. It’s rainy in Ha Noi today. But in Hue,the weather is very fine, it’s windy softly. It’s cloudy in Da Nang today. There are many clouds. It’s sunny in Ho Chi Minh city. There are no clouds.

Leave a comment