Chia sẻ những tip thiết thực

Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 12 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm học 2015 – 2016

0

Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 12

Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 12 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm học 2015 – 2016 là đề kiểm tra học kì I môn Sinh lớp 12 được Tip.edu.vn sưu tầm và đăng tải. Đề thi môn Sinh có đáp án đi kèm, hi vọng sẽ giúp các bạn củng cố kiến thức, ôn thi học kì I, luyện thi THPT Quốc gia môn Sinh hiệu quả.

Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 12 trường THPT Ngọc Tảo, Hà Nội năm học 2015 – 2016

Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 12 trường THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc năm học 2015 – 2016

TRƯỜNG THPT PHAN NGỌC HIỂN

Mã đề thi 132

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2015-2016
MÔN SINH HỌC, KHỐI 12
Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1. Giai đoạn hoạt hóa axit amin của quá trình dịch mã diễn ra :

A. Màng nhân         B. Tế bào chất         C. Nhân          D. Nhân con.

Câu 2. Hai tiểu phần lớn và bé kết hợp để hình thành riboxom khi:

A. Các tiểu phần ra khỏi nhân đến tế bào chất       B. Hoàn tất việc tổng hợp protein

C. tARN mang axit amin đến mARN              D. Bắt đầu quá trình tổng hợp protein.

Câu 3. Ở sinh vật nhân sơ, điều hoà hoạt động của gen diễn ra chủ yếu ở giai đoạn

A. sau dịch mã.        B. dịch mã.            C. phiên mã.       D. trước phiên mã.

Câu 4. Gen có chiều dài 2550Avà có 1900 liên kết hyđrô. Gen bị đột biến thêm 1 cặp A-T. Số lượng từng loại nuclêôtit môi trường cung cấp cho gen đột biến tự sao 4 lần là:

A. A =T = 5265 và G = X = 6000         B. A =T = 5265 và G = X = 6015

C. A =T = 5250 và G = X = 6000         D. A =T = 5250 và G = X = 6015

Câu 5. Một gen bình thường có tổng số liên kết hidro là 2025 và có hiệu số G với loại khác bằng 20%. Sau quá trình nhân đôi 3 lần các gen con tạo ra chứa 1800A và 4201G. Dạng đột biến xảy ra:

A. Thay 1 cặp A-T bằng 1 Cặp G-X         B. Thay 1 cặp G-X bằng 1 cặp A-T

C. Mất 1 cặp A-T                      D. Thêm 1 cặp G-X

Câu 6. Quá trình phát sinh đột biến gen xảy ra theo trình tự nào sau đây?

A. Tác nhân gây đột biến gây sai sót trên ADN → Tiền đột biến → Enzim sửa chữa → Đột biến.

B. Tác nhân gây đột biến gây sai sót trên ADN → Enzim sửa chữa → Tiền đột biến → Đột biến.

C. Tác nhân gây đột biến gây sai sót trên ADN → Tiền đột biến → Enzim không sửa chữa → Đột biến.

D. Tác nhân gây đột biến gây sai sót trên ADN → Enzim không sửa chữa → Tiền đột biến → Đột biến.

Câu 7. Cho các bệnh ,tật và hội chứng di truyền sau đây ở người:

(1) Hội chứng mèo kiêu       (2) Bệnh ung thư máu         (3) Claiphentơ

(4) Hội chứng đao           (5) Hội chứng tocno           (6) Hồng cầu lưỡi liềm.

Bệnh tật và hội chứng di truyền có thể gặp cả nam lẫn nữ:

A. (3), (4), (5), (6)         B. (1), (2), (4), (6)         C. (2), (3), (4), (6)         D. (1), (2), (5), (6)

Câu 8. Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao là trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp. Cho giao phấn hai cây tứ bội thân cao với nhau thu được F1 gồm 122 cây thân cao và 40 cây thân thấp. Biết quá trình giảm phân diễn ra bình thường. Sơ đồ lai nào sau đây phù hợp với kết quả lai trên?

A. AAAa x Aaaa.           B. Aaaa x Aaaa.

C. AAaa X Aaaa.           D. AAaa X AAaa.

Câu 9. Chọn phương án đúng. Mã di truyền có những đặc điểm nào sau đây?

  1. Mã di truyền mỗi loài có đặc điểm riêng biệt và đặc trưng;
  2. Mã di truyền có tính liên tục;
  3. Trên mARN, mã di truyền được đọc theo chiều 5/ – 3/;
  4. Mã di truyền có tính dư thừa;
  5. Mã di truyền có tính đặc hiệu;
  6. Mã di truyền có tính phổ biến;
  7. Mã di truyền có tính độc lập.

A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7        B. 1, 2, 3, 4, 5, 6       C. 2, 3, 4, 5, 6       D. 2, 3, 4, 5, 6, 7

Câu 10. Ở một loài thực vật, alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Trong một phép lai giữa cây hoa đỏ thuần chủng với cây hoa đỏ có kiểu Bb, ở đời con thu được phần lớn các cây có hoa đỏ và một vài cây hoa trắng. Biết rằng sự biểu hiện màu sắc hoa không phụ thuộc vào điều kiện môi trường, không xảy ra đột biến gen và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể. Các cây hoa trắng này có thể là đột biến nào sau đây?

A. Thể một.          B. Thể ba.         C. Thể tam bội.           D. Thể tứ bội.

Câu 11. Phép lai AaBb x AaBb. Nếu các gen phân li độc lập và trội hoàn toàn.

(1) Con lai có 16 tổ hợp;           (2) Con lai có 9 kiểu gen;

(3) Con lai có 2 kiểu hình;          (4) Tạo 4 loại giao tử bằng nhau;

(5) Con lai có 10 kiểu gen;          (6) Con lai tạo 4 kiểu hình;

Kết quả nào sau đây đúng?

A. (1); (3) ;(4); (6)          B. (1); (2); (5); (6)        C. (1); (2) ;(3); (6)        D. (1); (2); (4); (6)

Câu 12. Có các phép lai sau:

(1) AaBb x aaBB       (2) AABb x Aabb       (3) aaBb x aabb

(4) AAbb x aaBB       (5) AABb x AAbb       (6) aaBB aaBb

Bố mẹ có kiểu gen như thế nào để F1 có tỉ lệ kiểu hình 1:1. Biết các gen trội hoàn toàn?

A. (1); (3); (5); (6)        B. (1); (2); (3); (5)       C. (1); (2); (4); (5)       D. (1); (3); (4); (6)

Câu 13. Ở bắp có 3 gen tác động qua lại hình thành chiều cao thân cây. Mỗi alen trội làm cho cây lùn đi 20 cm. Đem lai cây thấp nhất với cây cao nhất (210cm). Ở F2 chiều cao của cây là 170cm tương ứng với kiểu gen là:

A. AaBBDD           B. AaBbDD            C. AABBDD          D. AaBbdd.

Câu 14. Ở lúa, A quy định hạt gạo đục trội hoàn toàn so với a quy định hạt gạo trong; B quy định chín sớm trội hoàn toàn so b quy định chín muộn. Cho cây dị hợp về hai cặp gen nói trên tự thụ phấn, đời con có 4 loại kiểu hình, trong đó cây cho hạt gạo trong, chín muộn chiếm tỉ lệ 4%. Kết luận nào sau đây không đúng?

A. Đã có hoán vị gen với tần số 40%      B. Ở đời con cây mang 2 tính trạng trội chiếm tỉ lệ 54%

C. Cây bố mẹ có kiểu gen Đề thi học kỳ 1 môn Sinh lớp 12.          D. Ở đời con cây mang hạt gạo đục, chín muộn chiếm tỉ lệ 21%.

Câu 15. Trong quần thể của một loài lưỡng bội, xét một gen có hai alen là A và a. Cho biết không xảy ra đột biến và quá trình ngẫu phối xảy ra tự do. Theo lí thuyết, trong các phép lai giữa hai cá thể

(1) AA x Aa        (2) Aa x aa       (3) XAXA x XaY       (4) XaXa x XAY

Có bao nhiêu phép lai cho đời con có tỉ lệ phân li kiểu gen 1:1?

A. 1               B. 2           C. 3             D. 4

Câu 16. Biết rằng mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Cho các phép lai sau: Đề thi học kỳ 1 môn Sinh lớp 12. Có bao nhiêu phép lai cho đời con có tỉ lệ kiểu gen giống tỉ lệ kiểu hình?

A. 1              B. 3             C. 2            D. 4

Câu 17. Trường hợp giảm phân và thụ tinh bình thường, mỗi gen quy định một tính trạng và alen trội và trội hoàn hoàn. Tính theo lí thuyết phép lai AaBbDdHh x AaBbDdHh sẽ cho kiểu hình mang 2 tính trạng trội và 2 tính trạng lặn ở đời con chiếm tỉ lệ ?

A. 27/256          B. 9/64           C. 27/128        D. 9/128

Câu 18. Ở ruồi giấm, xét hai cặp gen nằm trên cùng một cặp nhiễm sắc thể thường. Cho hai cá thể ruồi giấm giao phối với nhau thu được F1. Trong tổng số cá thể thu được ở F1, số cá thể có kiểu gen đồng hợp tử trội và số cá thể có kiểu gen đồng hợp tử lặn về cả hai cặp gen trên đều chiếm tỉ lệ 16%. Biết rằng không xảy ra đột biến, theo lí thuyết, kiểu gen của P và tần số hoán vị gen là:

Đề thi học kỳ 1 môn Sinh học lớp 12

Câu 19. Phép lai AaBb x AABb phân li độc lập cho tỉ lệ kiểu hình

A. 1:1            B. 1:1:1:1           C. 3:3:1:1           D. 3:1

Câu 20. Cho một cây lưỡng bội (I) lần lượt giao phối với hai cây lưỡng bội khác cùng loài, thu được kết quả như sau:

– Với cây thứ nhất, đời con gồm : 210 cây thân cao, quả tròn : 90 cây thân thấp, quả bầu dục : 150 cây thân cao, quả bầu dục : 30 cây thân thấp, quả tròn.

– Với cây thứ hai, đời con gồm: 210 cây thân cao, quả tròn : 90 cây thân thấp, quả bầu dục : 30 cây thân cao, quả bầu dục : 150 cây thân thấp, quả tròn.

Cho biết: Tính trạng chiều cao cây được quy định bởi một gen có hai alen (A và a), tính trạng hình dạng quả được quy định bởi một gen có hai alen (B và b) quy định, các gen này nằm trên nhiễm sắc thể thường và không có đột biến xảy ra. Kiểu gen của cây lưỡng bội (I) là?

Đề thi học kỳ 1 môn Sinh học lớp 12

Câu 21. Quần thể thực vật nếu tự thụ phấn bắt buộc sẽ làm:

A. thay đổi tần số alen nhưng không làm thay đổi tần số kiểu gen của quần thể

B. thay đổi tần số kiểu gen nhưng không làm thay đổi tần số alen

C. tăng sự đa dạng của quần thể

D. tăng tần số kiểu gen dị hợp và giảm tần số kiểu gen đồng hợp tử.

Câu 22. Một quần thể có cấu trúc như sau P: 17,34% AA : 59,32% Aa : 23,34% aa. Khi quần thể xảy ra giao phối ngẫu nhiên thì kết quả nào sau đây không xuất hiện ở F3?

A. Tỉ lệ kiểu gen 22,09%AA : 49,82%Aa : 28,09% aa.

B. Tần số tương đối của A/a = 0,47/0,53.

C. Tỉ lệ thể dị hợp giảm và tỉ lệ thể đồng hợp tăng so với P.

D. Tần số alen A giảm và tần số alen a tăng lên so với P.

Câu 23. Hai cặp gen Aa và Bb nằm trên 2 cặp NST tương đồng khác nhau. Trong một quần thể ngẫu phối dạng cân bằng về di truyền, A có tần số 0,3 và B có tần số 0,7. Kiểu gen Aabb chiếm tỉ lệ

A. 0,42.            B. 0,3318.          C. 0,0378.            D. 0,21.

Câu 24. Ở một loài thực vật, alen A quy định hạt có khả năng nảy mầm trên đất bị nhiễm mặn trội hoàn toàn so với alen a quy định hạt không có khả năng này. Từ một quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền, thu được tổng số 10 000 hạt. Đem gieo các hạt này trên một vùng đất bị nhiễm mặn thì thấy có 6 400 hạt nảy mầm. Tính theo lí thuyết, trong số các hạt nảy mầm, tỉ lệ hạt có kiểu gen đồng hợp là:

A. 36%.           B. 16%.            C. 25%.             D. 48%.

Câu 25. Cừu Đôly được tạo ra nhờ phương pháp

A. Lai khác loài.              B. Gây đột biến

C. Nhân bản vô tính.           D. Chuyển gen

Câu 26. Để tạo ưu thế lai về khối lượng cơ thể lợn, người ta cho lai giữa lợn Ỉ thuần chủng aaBBdd có khối lượng 60kg với lợn Landrat thuần chủng AAbbDD có khối lượng 100 kg. Lợn lai F1 có khối lượng trung bình 120 kg. Ưu thế lai của F1 về khối lượng cơ thể là:

A. 40 kg            B. 120kg           C. 60kg             D. 20 kg

Câu 27. Để chuyển gen từ tế bào này sang tế bào khác, người ta cần phải có những gì trong số các thứ nêu ra dưới đây?

(1) Gen cần chuyển,       (2) Enzim ligaza,           (3) Một đoạn ADN bất kì làm thể truyền,

(4) Plasmit,             (5) Enzim ADN pôlimeraza,   (6) Ezim cắt giới hạn.

A. (l), (4), (6), (2).      B. (1), (3), (6), (5).     C. (1), (5), (6), (2).      D. (l), (6), (3), (2).

Câu 28. Ở người gen M nhìn màu bình thường và gen m mù màu nằm trên NST giới tính X. Trong một gia đình bố, mẹ nhìn màu bình thường. Xác suất sinh con bị mù màu trong tổng số con là:

A. 75%              B. 50%              C. 25%              D. 12,5%

Câu 29. Cho biết ở người, gen h gây bệnh máu khó đông, gen m gây bệnh mù màu các alen bình thường tương ứng là H và M. Một cặp vợ chồng bình thường sinh được một con trai bình thường, một con trai mù màu và một con trai mắc bệnh máu khó đông. Kiểu gen của hai vợ chồng trên như thế nào?

A. Chồng XmHY, vợ XMh Xmh         B. Chồng Xmh Y, vợ XmH Xmh hoặc XMhXmH

C. Chồng XMH Y, vợ XMHXMH        D. Chồng XMH Y, vợ XMh XmH hoặc XMHXmh.

Câu 30. Khảo sát sự di truyền một bệnh ở người qua 3 thế hệ như sau:

Đề thi học kỳ 1 môn Sinh học lớp 12

Bệnh do gen trội hay lặn và nằm trên nhiễm sắc thể?

A. Gen trội nằm trên nhiễm sắc thể thường.        B. Gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể thường.

C. Gen trội nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X.      D. Gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X.

Đáp án đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 12

1B

2D

3C

4A

5D

6C

7B

8B

9C

10A

11D

12B

13D

14C

15D

16C

17C

18C

19D

20A

21B

22D

23C

24C

25C

26A

27A

28D

29D

30B

▪️ TIP.EDU.VN chia sẻ tài liệu môn Toán các lớp 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10, 11, 12 và ôn thi THPT Quốc gia, phục vụ tốt nhất cho các em học sinh, giáo viên và phụ huynh học sinh trong quá trình học tập – giảng dạy.
▪️ TIP.EDU.VN có trách nhiệm cung cấp đến bạn đọc những tài liệu và bài viết tốt nhất, cập nhật thường xuyên, kiểm định chất lượng nội dung kỹ càng trước khi đăng tải.
▪️ Bạn đọc không được sử dụng những tài nguyên trang web với mục đích trục lợi.
▪️ Tất cả các bài viết trên website này đều do chúng tôi biên soạn và tổng hợp. Hãy ghi nguồn website https://tip.edu.vn/ khi copy bài viết.

Rate this post
Leave a comment