Chia sẻ những tip thiết thực

Đề thi học kì 1 lớp 8 môn tiếng Anh trường THCS Chiềng Khơi, Sơn La năm học 2015-2016 có đáp án

0

Đề thi học kì 1 lớp 8 môn tiếng Anh

Đề thi học kì 1 lớp 8 môn tiếng Anh trường THCS Chiềng Khơi, Sơn La năm học 2015-2016 có đáp án do Tip.edu.vn sưu tầm và đăng tải dưới đây, ngoài đáp án cụ thể để các bạn đối chiếu sau khi làm bài còn có cả ma trận giúp các bạn cân bằng và xử lý thời gian hợp lý cho bài thi học kì 1 sắp tới của mình.

PHÒNG GD&ĐT YÊN CHÂU

TRƯỜNG THCS CHIỀNG KHOI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 (Đề 2)

Môn: Tiếng anh 8

Năm học 2015 – 2016

Thời gian 45 phút

I. Ma trn đề kim tra

Nội dung

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Tổng số

TN

TL

TN

TL

TL

I. Listening

II. Language focus

Unit 1-8

QI (Circle the best…)

8 câu x 0,25 =2 đ

Unit 1-8

QII (Correct form…)

4 câu x 0,5 = 2 đ

QIII(Fill in the …)

4 câu x 0,25 =1 đ

16 câu

5,0đ

50%

III. Reading

Unit5:

QIV (T/F)

8 câu x 0,25 =2 đ

Unit5:

QIV (Read and answer…)

2 câu x 0,5 = 1 đ

10 câu

30%

IV. Writing

Unit1-3

QV (Complete sentences…) 4 câu

x 0,5=2 đ

4 câu

2đ 20%

Tổng số

8 câu

2,0 đ 20%

8 câu

3,0đ

30%

8 câu

2,0đ

20%

2 câu

1 đ

10%

4 câu

2 đ

20%

30 câu

10đ 100%

II. Đề bài

Question I: Circle the best answers in the sentences (2points)

1. He is old enough………………in this class.

a. be b. to be c. being

2. Alexander Graham Bell…………….the telephone 1876.

a. invent b. invents c. invented

3. Nam has to cook dinner………………

a. himself b. herself c. myself

4. There is a meeting…………….4pm and 6pm.

a. on b. at c. between

5. I asked Sara………………..me to the station.

a. to drive b. drive c. driving

6. Ba loves………………soccer.

a. play b. playing c. to play

7. My sister ………a student for two years

a. has been b. have been c. has

8. We should organize the meeting in…………to discuss the new pay offer.

a. so b. such c. order

Question II: Correct the form of the verbs in brackets (2 points)

1. My grandma (use)………………..to tell me the folktales.

2. Would you like (meet)………….her?

3. They (work)……………in this company for ten years.

4. Students must (go)………….to school on time.

Question III: Fill in the gaps with a suitable preposition (on, at, in, between) (1point)

1. My birthday is ……………April 7th.

2. He asked me to come……………11.30.

3. The store opens………………………Monday until 9.30pm.

4. You must be there…………………………2.00 and 3.00.

Question IV: Read the passage.

I live in a house near the sea. It’s an old house, about 100 years old, and it’s very small. There are too bed rooms upstairs but no bathroom. The bathroom is downstairs next to the kitchen and there’s a living room where is a lovely old fire place. There’s a garden in front of the house. The garden goes down to the beach and in spring and summer there are flowers everywhere. So I have a lot of visitors. My city friends often stay with me.

I love my house for many reasons: the garden, the flowers in summer, the fire in winter, but the best thing is the view from my bedroom window.

Read the following passage and decide whether the statements are true (T) or (F) (2 points)

1. …………. The writer lives in a house near the sea.

2. …………. The house is very small.

3. ………….. It ’s a new house.

4. …………. There’s a garden in front of the house.

5. ……………The garden goes down to the beach.

6. ……………There are a lot of flowers in the garden.

7. …………….It’s a beautiful house.

8. ……………The best things is the view from the living room.

* Answer the questions: (1 point)

9. Why does the writer love his house?

………………………………………………………………………………………..

10. Is it a new house?

………………………………………………………………………………………..

Question V: Complete the sentences with the words provide. (2 points)

1. Lan/ like/ learn/ E.

2. She/ learn/ this language/ since 2003.

3. She/ always want/ improve her English.

4. Last week/ she/ buy/ English – Vietnamese dictionary.

5. She/ often/ use/ it/ for reading.

1. Lan like learning English.

2. ………………………………………………………………………………

3. ……………………………………………………………………………….

4. ……………………………………………………………………………….

5. ……………………………………………………………………………….

Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 8 môn tiếng Anh

Question I: Circle the best answers in the sentences (8 x 0,25 = 2 points)

1. b 2. c 3. a 4. b

5. a 6. b 7. c 8. c

Question II: Correct form of verbs in brackets (4 x 0,5 = 2 point)

1. used 2. to meet 3. have worked 4. go

Question III: Fill in the gaps with a suitable preposition (on, at, in, between) (4 x 0,25 = 1 point)

1. in 2. at 3. on 4. between

Question IV: Read the passage

* Answer T or F (8 x 0,25 = 2,0 points)

1. F 2. T 3. T 4. F

* Answer the questions (2 x 0,5 = 1 point)

5. A learner can know a lot of grammar rules and have a large vocabulary.

6. No, they can’t.

Question V: Complete the sentences with the words provided (4 x 0,5 = 2 points).

2. She has learnt this language since 2003.

3. She always wants to improve her English.

4. Last week she bought an English – Vietnamese dictionary.

5. She often uses it for reading.

Mời các bạn vào Ôn tập học kì 1 lớp 8 môn tiếng Anh để có một kì thi học kì 1 hiệu quả trọn vẹn nhất!

▪️ TIP.EDU.VN chia sẻ tài liệu môn Toán các lớp 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10, 11, 12 và ôn thi THPT Quốc gia, phục vụ tốt nhất cho các em học sinh, giáo viên và phụ huynh học sinh trong quá trình học tập – giảng dạy.
▪️ TIP.EDU.VN có trách nhiệm cung cấp đến bạn đọc những tài liệu và bài viết tốt nhất, cập nhật thường xuyên, kiểm định chất lượng nội dung kỹ càng trước khi đăng tải.
▪️ Bạn đọc không được sử dụng những tài nguyên trang web với mục đích trục lợi.
▪️ Tất cả các bài viết trên website này đều do chúng tôi biên soạn và tổng hợp. Hãy ghi nguồn website https://tip.edu.vn/ khi copy bài viết.

Rate this post
Leave a comment