Chia sẻ những tip thiết thực

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Tiếng Anh năm học 2018 – 2019 số 7

0

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 4 chương trình bộ GD – ĐT

Đề kiểm tra chất lượng lớp 4 cuối học kì 1 môn Tiếng Anh có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 1 lớp 4 năm học 2018 – 2019 do Tip.edu.vn sưu tầm và đăng tải. Đề luyện thi Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh 4 khác nhau giúp học sinh lớp 4 ôn tập kiến thức đã học hiệu quả.

I. Circle the odd one out: (2ms)

1. A. round B. square C. triangle D. box

2. A. in B. the C. on D. between

3. A. book B. ruler C. eraser D. kites

4. A. one B. tree C. three D. five

5. A. sunny B. raining C. snowy D. happy

6. A. big B. car C. little D. long

7. A. cat B. dog C. kite D. fish

8. A. puzzle B. kite C. ball D. book

Key: 1. D 2. B 3. D 4. B 5. D 6. B 7. C 8. D

II. Choose the best answer: (2ms)

1. How ……….. are you?

A. old

B. is

C. birthday

2. Hi, ………… Nhi.

A. I

B. I’m

C. she

3. How many people ……… there in your family?

A. Is

B. are

C. am

4. How are you?

A. I five

B. I’m fine, thanks.

C. I’m five, thanks.

5. There ………… three cats in my house.

A. Is

B. am

C. are

6. There ………….an apple on the table.

A. Is

B. are

C. am

7. Can you play football?

A. Yes, I do.

B. yes, I can’t.

C. yes, I can.

8. Is this a ruler?

A. No, it isn’t

B. No, it is

C. No, I do

Key: 1. A 2. B 3. B 4. B 5. C 6. A 7. C 8. A

III. Make the sentences: (2ms)

1. old/ How/ she/is/?

………………………………………………………

2. many/ flowers/ how/ there/ are/?

……………………………………………………………………………

3. you/ play/ Can/ yo-yo/ with/ the/?

……………………………………………………………………………

4. weather/ How/ the/ is/?

……………………………………………………………………………

Key: 1. How old is she?

2. How many flowers are there?

3. Can you play with the yo-yo?

4. How is the weather?

IV. Fill the blanks: (2ms)

1. Flo_ _er

2. Bir__ __day

3. S__nny

4. Rai__ing

5. Tr__ ___

6. Sn__wy

7. Jump___ope

8. Cr__ ___on

Key: 1. flower 2. birthday 3. sunny 4. raining 5. tree 6. snowy 7. jump rope 8. crayon

V. Answer the questions: (2ms)

1.Task 5.1

Is it the kite?

A. Yes, it is.

B. No, it isn’t.

2. Task 5.2

Where is the cat?

A. It’s on the table.

B. It’s in the bag.

3. Task 5.3

How is the weather?

A. It’s sunny.

B. It’s raining.

4. Task 5.4

How many trees are there?

A. There are four trees.

B. There are three trees.

Key: 1. A 2. A 3. A 4. B

Trên đây là toàn bộ nội dung của Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Tiếng Anh năm học 2018 – 2019 số 7. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu Ôn tập Tiếng Anh 4 hiệu quả khác như Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4, … được cập nhật liên tục trên Tip.edu.vn.

▪️ TIP.EDU.VN chia sẻ tài liệu môn Toán các lớp 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10, 11, 12 và ôn thi THPT Quốc gia, phục vụ tốt nhất cho các em học sinh, giáo viên và phụ huynh học sinh trong quá trình học tập – giảng dạy.
▪️ TIP.EDU.VN có trách nhiệm cung cấp đến bạn đọc những tài liệu và bài viết tốt nhất, cập nhật thường xuyên, kiểm định chất lượng nội dung kỹ càng trước khi đăng tải.
▪️ Bạn đọc không được sử dụng những tài nguyên trang web với mục đích trục lợi.
▪️ Tất cả các bài viết trên website này đều do chúng tôi biên soạn và tổng hợp. Hãy ghi nguồn website https://tip.edu.vn/ khi copy bài viết.

Rate this post
Leave a comment