Chia sẻ những tip thiết thực

Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Lịch sử trường THPT Hương Khê, Hà Tĩnh năm học 2019 – 2020

0

Đề kiểm tra cuối học kì 1 lớp 12 môn Lịch sử

Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Lịch sử trường THPT Hương Khê, Hà Tĩnh năm học 2019 – 2020 gồm 40 câu trắc nghiệm, thí sinh làm trong thời gian 45 phút và có đáp án kèm theo. Đây là tài liệu hưu ích dành cho các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức Lịch sử 12 sẵn sàng cho kỳ thi học kỳ I sắp tới. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết tại đây.

SỞ GD & ĐT HÀ TĨNH

TRƯỜNG THPT HƯƠNG KHÊ

KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2019 – 2020

MÔN LỊCH SỬ – LỚP 12

Thời gian làm bài: 45 Phút; (Đề có 40 câu)

Câu 1: Tiêu biểu cho phong trào đấu tranh của nông dân Nghệ An và Hà Tĩnh là cuộc biểu tình ngày 12 tháng 9 năm 1930 ở

A. Nghi Xuân (Hà Tĩnh).             B. Thanh Chương (Nghệ An).

C. Hưng Nguyên (Nghệ An).         D. Can Lộc (Hà Tĩnh).

Câu 2: Quá trình đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít của nhân dân Việt Nam gắn liền với những phong trào nào?

A. Phong trào cách mạng 1930 – 1931 và phong trào dân chủ 1936 – 1939.

B. Cao trào kháng Nhật cứu nước từ tháng 3 đến giữa tháng 8 năm 1945

C. Phong trào cách mạng 1930 – 1931 và phong trào giải phóng dân tộc 1939 – 1945.

D. Phong trào dân chủ 1936 – 1939 và phong trào giải phóng dân tộc 1939 – 1945.

Câu 3: Giai cấp nào có số lượng tăng nhanh nhất trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Viêt Nam?

A. Công nhân.         B. Tư sản dân tộc.

C. Nông dân.          D. Địa chủ.

Câu 4: Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5/1941) đã xác định hình thái cuộc khởi nghĩa ở nước ta là gì?

A. Từ khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa.

B. Từ khởi nghĩa nông thôn tiến về khởi nghĩa thành thị.

C. Từ khởi nghĩa thành thị tiến về khởi nghĩa nông thôn.

D. Từ chiến tranh du kích đến khởi nghĩa từng phần.

Câu 5: Nhận xét như thế nào cho đúng về thái độ chính trị của giai cấp tư sản dân tộc ở Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?

A. Là một lực lượng cách mạng to lớn của dân tộc.

B. Ít nhiều có khuynh hướng dân tộc và dân chủ.

C. Hăng hái đấu tranh vì độc lập tự do của dân tộc .

D. Tha thiết canh tân đất nước, nhạy cảm thời cuộc

Câu 6: Sự kiện nào đánh dấu Nguyễn Ái Quốc bước đầu tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam?

A. Đưa bản yêu sách đến Hội nghị Vecxai.

B. Đọc Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin.

C. Viết tác phẩm “Đường Kách Mệnh

D. Tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp.

Câu 7: Nội dung nào sau đây là hệ quả của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp (1919-1929) đối với Việt Nam?

A. Dẫn đến sự ra đời của giai cấp công nhân.

B. Làm cho cơ cấu kinh tế phát triển cân đối.

C. Tạo cơ sở xã hội để tiếp thu các tư tưởng mới.

D. Làm cho quan hệ sản xuất phong kiến bị xóa bỏ.

Câu 8: Điều kiện quyết định nhất để Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam giành thắng lợi to lớn là

A. được sự giúp đỡ của quân Đồng minh.

B. sự phối hợp của ba dân tộc ở Đông Dương.

C. có sự chuẩn bị chu đáo.

D. nổ ra đúng thời điểm khách quan thuận lợi.

Câu 9: Từ thập niên 60 – 70 của thế kỉ XX trở đi, nhóm các nước sáng lập ASEAN đã tiến hành

A. Lấy thị trường trong nước làm chỗ dựa để phát triển sản xuất.

B. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp sản xuất hành tiêu dùng nội địa.

C. Công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu.

D. Công nghiệp hóa lấy xuất khẩu làm chủ đạo.

Câu 10: Việt Nam Quốc dân Đảng là một đảng chính trị theo xu hướng nào?

A. Vô sản.                 B. Dân chủ tiểu tư sản.

C. Dân chủ tư sản.          D. Cải lương tư sản.

Câu 11: Hình thức đấu tranh chủ yếu của phong trào Đông Dương Đại hội (1936) là

A. tuần hành.      B. mít tinh.       C. diễn thuyết.       D. đưa dân nguyện.

Câu 12: Nhận xét nào sau đây là đúng về phong trào công nhân Việt Nam trong những năm 1928-1929?

A. Chứng tỏ giai cấp công nhân đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng.

B. Có tính thống nhất cao theo một đường lối chính trị đúng đắn.

C. Có sự liên kết và trở thành nòng cốt của phong trào dân tộc

D. Phát triển ngày càng mạnh mẽ và có một tổ chức lãnh đạo thống nhất.

Câu 13: Chiến tranh lạnh chấm dứt đã tác động như thế nào đến tình hình thế giới ngày nay?

A. Sự xuất hiện của chủ nghĩa khủng bố đe dọa hòa bình an ninh thế giới.

B. Phạm vi ảnh hưởng của Mĩ và Liên Xô bị thu hẹp.

C. Nhiều vụ tranh chấp, xung đột được giải quyết bằng biện pháp hòa bình.

D. Các cường quốc tăng cường chạy đua vũ trang để xây dựng sức mạnh thực sự của mình.

Câu 14: Cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Ấn Độ do giai cấp nào lãnh đạo?

A. Giai cấp tư sản.            B. Giai cấp vô sản.

C. Giai cấp tiểu tư sản.         D. Trí thức phong kiến.

Câu 15: Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, lực lượng xã hội có khả năng vươn lên nắm ngọn cờ lãnh đạo cách mạng Việt Nam là

A. công nhân.     B. nông dân.      C. địa chủ.        D. văn thân, sĩ phu.

Câu 16: Phong trào cách mạng nào đã để lại cho Đảng ta bài học quý báu về xây dựng khối liên minh công – nông?

A. Phong trào cách mạng 1930 – 1931.      B. Phong trào cách mạng 1939 – 1945.

C. Phong trào dân chủ 1936 – 1939.        D. Phong trào cách mạng 1930 – 1945.

Câu 17: Xu thế hòa hoãn Đông – Tây xuất hiện bắt đầu từ sự chuyển biến của mối quan hệ nào?

A. Đông Đức với Tây Đức.           B. Đông Âu với Tây Âu.

C. Hai siêu cường Mĩ với Liên Xô.     D. Tư bản chủ nghĩa với Xã hội chủ nghĩa.

Câu 18: Quốc gia nào ở khu vực Đông Bắc Á có nền kinh tế phát triển thứ 2 trên thế giới

A. Trung Quốc.      B. Nhật Bản.      C. Hàn Quốc.       D. Singapo.

Câu 19: Yếu tố quyết định dẫn đến năm 1920, Nguyễn Ái Quốc đã lựa chọn con đường giải phóng dân tộc theo khuynh hướng vô sản?

A. Do tác động của Quốc tế cộng sản và các đảng cộng sản Châu Á.

B. Do CM tháng 10 Nga thành công 1917 tác động đến nhận thức

C. Do trí tuệ và nhãn quan của NAQ trong khảo sát lựa chọn con đường.

D. Do đất nước lâm vào “tình hình đen tối tưởng như không có đường ra”

Câu 20: Các cuộc truy điệu, để tang Phan Châu Trinh (1925) trong phong trào dân chủ công khai do giai cấp nào thực hiện?

A. công nhân, nông dân.  B. Đảng cộng sản.  C. Tiểu tư sản trí thức.   D. Tư sản dân tộc.

Câu 21: Từ những năm 90 (TK XX) đến nay, ASEAN đã chuyển trọng tâm đẩy mạnh hoạt động hợp tác

A. kinh tế. B. giáo dục. C. du lịch. D. quân sự.

Câu 22: Trong xu thế phát triển của thế giới sau Chiến tranh lạnh, Việt Nam cần đề ra chiến lược phát triển đất nước như thế nào?

A. Tập trung phát triển kinh tế.        B. Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

C. Mở rộng quan hệ ngoại giao.       D. Tập trung ổn định tình hình chính trị.

Câu 23: ASEAN là một tổ chức khu vực Đông Nam Á, có nét khác cơ bản với EU ở chỗ

A. Kết nạp rộng rãi các nước thành viên ngoài khu vực.

B. Mang tính toàn cầu hóa.

C. Hội nhập các nước trong khu vực có chế độ chính trị khác nhau.

D. Xem mục tiêu chính trị là hoạt động chủ yếu.

Câu 24: Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được cải tổ từ tổ chức nào?

A. Ủy ban lâm thời khu giải phóng Việt Bắc.    B. Tổng bộ Việt Minh.

C. Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam.       D. Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc

Câu 25: Tên gọi “Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân” có nghĩa là

A. kết hợp nhiệm vụ chính trị với nhiệm vụ quân sự.

B. thực hiện nhiệm vụ chính trị,tuyên truyền giác ngộ quần chúng.

C. nhiệm vụ chính trị trọng hơn nhiệm vụ quân sự.

D. làm nhiệm vụ quân sự, giải phóng các vùng đất đai.

Câu 26: Lệnh tổng khởi nghĩa giành chính quyền tháng 8/1945 ở Việt Nam được ban hành bởi

A. Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc.

B. Ban Thường vụ trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương.

C. Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương.

D. Tổng Bộ Việt Minh.

Câu 27: Văn kiện nào được thông qua tại Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam (10/1930)?

A. Cương lĩnh chính trị đầu tiên.      B. Luận cương chính trị.

C. Báo cáo chính trị.                D. Nghị quyết chính trị, Điều lệ Đảng.

Câu 28: Căn cứ vào đâu để khẳng định Xô viết Nghệ – Tĩnh là hình thức sơ khai của chính quyền công nông ở nước ta, và đó thực sự là chính quyền cách mạng của quần chúng dưới sự lãnh đạo của Đảng?

A. Lần đầu tiên chính quyền Xô viết thực hiện những chính sách tiến bộ.

B. Thể hiện rõ bản chất cách mạng, đó là chính quyền của dân, do dân, vì dân.

C. Là thành quả đấu tranh gian khổ của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng.

D. Vì lần đầu tiên chính quyền của giai cấp vô sản đựơc thiết lập trong cả nước

Câu 29: Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 11-1939 đã xác định mục tiêu đấu tranh trước mắt của cách mạng là gì?

A. Chống bọn phản động thuộc địa, đòi dân sinh, dân chủ, hòa bình.

B. Đánh đổ đế quốc và phong kiến, giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp.

C. Đánh đổ giai cấp địa chủ phong kiến, chia ruộng đất cho nông dân.

D. Đánh đổ đế quốc và tay sai, giải phóng các dân tộc Đông Dương.

Câu 30: Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897-1914) và cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919-1929) của thực dân Pháp ở Đông Dương có điểm chung nào sau đây?

A. Tập trung phát triển công nghiệp nặng.

B. Tập trung vào lĩnh vực khai thác mỏ.

C. Sử dụng vốn của tư bản tư nhân là chủ yếu.

D. Sử dụng vốn của tư bản nhà nước là chủ yếu.

Câu 31: Điểm khác biệt của ba nước Đông Dương so với các nước Đông Nam Á khác giai đoạn 1954-1975 là gì?

A. Tiếp tục tiến hành cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước.

B. Xây dựng đất nước và đạt nhiều thành tựu to lớn.

C. Chưa chấm dứt tình trạng nội chiến.

D. Đã giành thắng lợi hoàn toàn trong cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập.

Câu 32: Yếu tố nào sau đây không tác động đến chủ trương của Đảng Cộng sản Đông Dương trong các hội nghị giai đoạn 1939-1945?

A. Phát xít Nhật tiến vào Đông Dương, Pháp – Nhật cấu kết áp bức, bốc lột nhân dân ta

B. Nhật đảo chính Pháp độc chiếm Đông Dương, tăng cường vơ vét, đàn áp cách mạng.

C. Chính phủ Mặt trận nhân dân Pháp nới rộng các quyền dân chủ ở Đông Dương.

D. Chiến tranh thế giới thứ hai, Pháp tăng cường khủng bố, đàn áp nhân dân ta

Câu 33: Tháng 12/1989 tại đảo Man ta (Địa Trung hải), những người đứng đầu hai nhà nước Mĩ và Liên Xô chính thức tuyên bố vấn đề gì?

A. Bình thường hóa quan hệ Xô- Mĩ.   B. Cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược

C. Chấm dứt Chiến tranh lạnh.        D. Thủ tiêu tên lửa tầm trung Châu Âu.

Câu 34: Tháng 8-1936, Đảng Cộng sản Đông Dương chủ trương phát động phong trào

A. mít tinh diễn thuyết thu thập “dân nguyện”.

B. vận động người của Đảng vào Viện dân biểu.

C. Đông Dương Đại hội.

D. phong trào đòi dân sinh dân chủ.

Câu 35: Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam có ý nghĩa lịch sử như thế nào?

A. Tạo ra bước ngoặt lịch sử vĩ đại của dân tộc

B. Có tầm vóc như một đại hội thành lập Đảng.

C. Chấm dứt sự khủng hoảng về tổ chức của cách mạng Việt Nam .

D. Là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên cho mọi thắng lợi sau này.

Câu 36: Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam đã vận dụng sáng tạo những bài học nào của cuộc cách mạng tháng Mười Nga năm 1917?

A. Lực lượng, phương pháp, hình thức.   B. Thời cơ, lãnh đạo, lực lượng.

C. Địa bàn, hình thức, thời cơ.           D. Thời cơ, hình thức, phương pháp.

Câu 37: Việc thành lập Khu giải phóng Việt Bắc ( 6-1945) có ý nghĩa như thế nào?

A. Là thủ đô của Chính phủ lâm thời Việt Nam dân chủ cộng hòa

B. Trở thành một căn cứ địa của cách mạng, chính quyền lâm thời được thành lập.

C. Đánh dấu việc thành lập chính quyền cách mạng lâm thời ở nước ta

D. Căn cứ địa chính của cách mạng và là hình ảnh thu nhỏ của nước Việt Nam mới.

Câu 38: Kể từ tháng 9-1940 đến 3-1945 Việt Nam bị đặt dưới ách thống trị của

A. Nhật.              B. Pháp.          C. Pháp và Nhật.   D. Anh và Pháp.

Câu 39: Trong cuộc khai thác lần 2(1919-1929) ở Đông Dương, Thực dân Pháp bỏ vốn đầu tư vào nghành kinh tế nào nhiều nhất?

A. thương nghiệp.     B. công nghiệp      C. tài chính.      D. nông nghiệp.

Câu 40: Vì sao Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam?

A. Kết thúc thời kỳ phát triển của khuynh hướng cách mạng dân chủ tư sản

B. Chấm dứt tình trạng khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo.

C. Đưa giai cấp công nhân và nông dân lên nắm quyền lãnh đạo

D. Chấm dứt tình trạng chia rẽ giữa các tổ chức chính trị ở Việt Nam.

—— HẾT ——

Đáp án đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 12

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

1

C

11

D

21

A

31

A

2

D

12

C

22

A

32

C

3

A

13

C

23

C

33

C

4

A

14

A

24

C

34

C

5

B

15

A

25

C

35

B

6

B

16

A

26

A

36

A

7

C

17

C

27

B

37

D

8

C

18

B

28

B

38

C

9

D

19

C

29

D

39

D

10

C

20

B

30

B

40

B

Tip.edu.vn vừa giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Lịch sử trường THPT Hương Khê, Hà Tĩnh năm học 2019 – 2020. Mong rằng qua đây bạn đọc có thể ôn tập tốt hơn môn Lịch sử nhé. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm đề thi học kì 1, đề thi học kì 2 lớp 12 các môn Toán 12, Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, …

▪️ TIP.EDU.VN chia sẻ tài liệu môn Toán các lớp 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10, 11, 12 và ôn thi THPT Quốc gia, phục vụ tốt nhất cho các em học sinh, giáo viên và phụ huynh học sinh trong quá trình học tập – giảng dạy.
▪️ TIP.EDU.VN có trách nhiệm cung cấp đến bạn đọc những tài liệu và bài viết tốt nhất, cập nhật thường xuyên, kiểm định chất lượng nội dung kỹ càng trước khi đăng tải.
▪️ Bạn đọc không được sử dụng những tài nguyên trang web với mục đích trục lợi.
▪️ Tất cả các bài viết trên website này đều do chúng tôi biên soạn và tổng hợp. Hãy ghi nguồn website https://tip.edu.vn/ khi copy bài viết.

Rate this post
Leave a comment