Chia sẻ những tip thiết thực

Đề thi Hóa học kì 2 lớp 11 năm 2020 – Đề số 2

0

Trắc nghiệm hóa 11 học kì 2 có đáp án – Đề số 2

Đề thi Hóa học kì 2 lớp 11 năm 2020 – Đề số 2 được đội ngũ giáo viên của Tip.edu.vnbiên soạn là đề thi hoá 11 học kì 2, gồm các câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 11 kì 2 có đán án đi kèm. Nội dung câu hỏi bám sát với cấu trúc đề thi, chương trình học. Hi vọng tài liệu này giúp các em có thể đạt được kết quả tốt trong kì thi.

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 MÔN HÓA HỌC LỚP 11

Bản quyền thuộc về Tip.edu.vnnghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Câu 1. Cho ankan có CTCT là: (CH3)2CHCH2C(CH3)3. Tên gọi của ankan là:

A. 2,2,4-trimetylpentan.

B. 2,4-trimetylpetan.

C. 2,4,4-trimetylpentan.

D. 2-đimetyl-4-metylpentan

Câu 2. Phản ứng nào sau đây không xảy ra:

A. Benzen + Cl2 (as).

B. Benzen + H2 (Ni, p, to).

C. Benzen + Br2 (dd).

D. Benzen + HNO3 (đ) /H2SO4 (đ).

Câu 3. Đốt cháy một hỗn hợp hiđrocacbon ta thu được 2,24 lít CO2 (đktc) và 1,8 gam H2O thì thể tích O2 đã tham gia phản ứng cháy (đktc) là:

A. 5,6 lít.

B. 2,8 lít.

C. 4,48 lít.

D. 3,36 lít.

Câu 4. Hiđrat hóa 2 anken chỉ tạo thành 2 ancol (rượu). Hai anken đó là

A. 2-metylpropen và but-1-en (hoặc buten-1).

B. propen và but-2-en (hoặc buten-2).

C. eten và but-2-en (hoặc buten-2).

D. eten và but-1-en (hoặc buten-1).

Câu 5. Cho sơ đồ phản ứng sau: CH3-C≡CH + AgNO3/ NH3 → X + NH4NO3

X có công thức cấu tạo là?

A. CH3-CAg≡CAg.

B. CH3-C≡CAg.

C. AgCH2-C≡CAg.

D. A, B, C đều có thể đúng.

Câu 6. Cho sơ đồ chuyển hoá: Glucozơ → X → Y → CH3COOH. Hai chất X, Y lần lượt là

A. CH3CH2OH và CH=CH.

B. CH3CH2OH và CH3CHO.

C. CH3CHO và CH3CH2OH.

D. CH3CH(OH)COOH và CH3CHO.

Câu 7. Cho 7,8 gam hỗn hợp 2 ancol đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với 4,6 gam Na được 12,25 gam chất rắn. Đó là 2 ancol

A. CH3OH và C2H5OH.

B. C2H5OH và C3H7OH.

C. C3H5OH và C4H7OH.

D. C3H7OH và C4H9OH.

Câu 8. Axit không no, đơn chức có một liên kết đôi trong gốc hiđrocacbon có công thức phù hợp là

A. CnH2n+1-2kCOOH ( n ≥ 2).

B. RCOOH.

C. CnH2n-1COOH ( n ≥ 2).

D. CnH2n+1COOH ( n ≥ 1).

Câu 9. Phương pháp để sản xuất axit axetic trong công nghiệp hiện nay được biểu diễn bằng phương trình hóa học nào sau đây?

A. C2H5OH + O2 overset{enzim}{rightarrow}CH3COOH + H2O

B. CH3OH + CO overset{xt, t^{circ } }{rightarrow} CH3COOH

C. 2CH3CHO + O2 overset{t^{circ }, Mn^{2+} }{rightarrow}2CH3COOH

D. CH3COOC2H5 overset{H^{+},t^{circ } }{rightleftharpoons}CH3COOH + C2H5OH

Câu 10. Đốt cháy hoàn toàn m gam ancol đơn chức A được 6,6 gam CO2 và 3,6 gam H2O. Giá trị m là

A. 10,2 gam.

B. 2 gam.

C. 2,8 gam.

D. 3 gam.

Câu 11. Quá trình nào sau đây không tạo ra anđehit axetic?

A. CH2=CH2+ H2O (to, xúc tác HgSO4).

B. CH2=CH2 + O2 (to, xúc tác).

C. CH3COOCH=CH2 + dung dịch NaOH (to).

D. CH3CH2OH + CuO (to).

Câu 12. Trong phòng thí nghiệm có thể điều chế metan bằng cách nào sau đây?

A. Nhiệt phân natri axetat với vôi tôi xút.

B. Crackinh butan

C. Từ phản ứng của nhôm cacbua với nước.

D. A, C.

Câu 13. Đun nóng 6,6 gam andehit axetic (CH3CHO) với dung dịch AgNO3/NH3 đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được bao nhiêu gam kết tủa?

A. 28,08 gam

B. 75,6 gam

C. 32.4 gam

D. 56,16 gam

Câu 14. Giấm ăn là dung dịch axit axetic có nồng độ là

A. 2% →5%.

B. 5→9%.

C. 9→12%.

D. 12→15%

Câu 15. Chỉ dùng thuốc thử nào dưới đây có thể phân biệt 4 lọ mất nhãn chứa: etylen glicol; axit fomic; fomon; ancol etylic?

A. dd AgNO3/NH3

B. CuO.

C. Cu(OH)2/OH-.

D. NaOH.

Câu 16. Thể tích H2 (0oC và 2 atm) vừa đủ để tác dụng với 11,2 gam anđehit acrylic là

A. 4,48 lít.

B. 2,24 lít.

C. 0,448 lít.

D. 0,336 lít.

Câu 17. 8,6 gam anđehit mạch không nhánh A tác dụng với lượng (dư) dung dịch AgNO3/NH3 tạo 43,2 gam Ag. A có công thức phân tử là

A. CH2O.

B. C3H4O.

C. C4H8O.

D.C4H6O2.

Câu 18. Cho 13,4 gam hỗn hợp X gồm hai axit no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong cùng dãy đồng đẳng tác dụng với Na dư, thu được 17,8 gam muối. Khối lượng của axit có số nguyên tử cacbon ít hơn có trong X là

A. 3,0 gam.

B. 4,6 gam.

C. 7,4 gam.

D. 6,0 gam.

Câu 19. Cho lần lượt các chất C2H5Cl, C2H5OH, C6H5OH, C6H5Cl vào dung dịch NaOH loãng đun nóng. Hỏi mấy chất có phản ứng

A. 4 chất.

B. 1 chất.

C. 2 chất.

D. 3 chất.

Câu 20. C4H6 có bao nhiêu đồng phân mạch hở?

A. 5

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 21. Bậc của ancol là

A. bậc cacbon lớn nhất trong phân tử.

B. bậc của cacbon liên kết với nhóm -OH.

C. số nhóm chức có trong phân tử.

D. số cacbon có trong phân tử ancol.

Câu 22. Dãy gồm các chất đều tác dụng với ancol etylic là

A. HBr (to), Na, CuO (to), CH3COOH (xúc tác).

B. Ca, CuO (to), C6H5OH (phenol), HOCH2CH2OH.

B. NaOH, K, MgO, HCOOH (xúc tác).

D. Na2CO3, CuO (to), CH3COOH (xúc tác), (CHCO)2O.

Câu 23. CH3CHO có thể tạo thành trực tiếp từ

A. CH3COOCH=CH2.

B. C2H2.

C. C2H5OH.

D. Tất cả đều đúng.

Câu 24. Hợp chất CH3CH2(CH3)CH2CH2CH(C2H5)COOH có tên quốc tế là

A. axit 2-etyl-5-metyl hexanoic.

B. axit 2-etyl-5-metyl nonanoic.

C. axit 5-etyl-2-metyl hexanoic.

D. tên gọi khác.

Câu 25. Cho sơ đồ phản ứng sau:

CH ≡CH overset{HCHO}{rightarrow} butin-1,4-điol overset{H_{2},xt }{rightarrow} overset{+H_{2} O}{rightarrow} Z

Y và Z lần lượt là

A. HOCH2CH2CH2CH3; CH2=CHCH=CH2.

B. HOCH2CH2CH2CH2OH; CH2=CHCH2CH3.

C. HOCH2CH2CH2CH2OH; CH2=CHCH = CH2.

D. HOCH2CH2CH2CH2OH; CH3CH2CH2CH3.

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 MÔN HÓA HỌC LỚP 11

Đề thi hóa học kì 2 lớp 11

Tip.edu.vnđã giới thiệu Đề thi Hóa học kì 2 lớp 11 năm 2020 – Đề số 2, được biên soạn bao gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 11 kì 2 giúp các em đánh giá mức độ học tập môn Hóa học cũng như củng cố lý thuyết, ôn tập Hóa học 11 học kì 2 tốt nhất. 

Trên đây Tip.edu.vnđã giới thiệu tới các bạn Đề thi Hóa học kì 2 lớp 11 năm 2020 – Đề số 2. Để có thể nâng cao kết quả trong học tập, Tip.edu.vnxin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 11, Chuyên đề Hóa học 11, Giải SBT Toán 11. Tài liệu học tập lớp 11 mà Tip.edu.vntổng hợp và đăng tải.

▪️ TIP.EDU.VN chia sẻ tài liệu môn Toán các lớp 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10, 11, 12 và ôn thi THPT Quốc gia, phục vụ tốt nhất cho các em học sinh, giáo viên và phụ huynh học sinh trong quá trình học tập – giảng dạy.
▪️ TIP.EDU.VN có trách nhiệm cung cấp đến bạn đọc những tài liệu và bài viết tốt nhất, cập nhật thường xuyên, kiểm định chất lượng nội dung kỹ càng trước khi đăng tải.
▪️ Bạn đọc không được sử dụng những tài nguyên trang web với mục đích trục lợi.
▪️ Tất cả các bài viết trên website này đều do chúng tôi biên soạn và tổng hợp. Hãy ghi nguồn website https://tip.edu.vn/ khi copy bài viết.

Rate this post
Leave a comment