Chia sẻ những tip thiết thực

Đề ôn thi giữa học kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh năm 2019 – 2020

0

Đề thi giữa kì 1 môn tiếng Anh 6

Đề thi môn tiếng Anh lớp 6 giữa học kì 1 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi giữa kì 1 lớp 6 năm 2019 – 2020 do Tip.edu.vn sưu tầm và đăng tải. Đề luyện thi tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 6 khác nhau thường xuất hiện trong đề thi chính thức giúp các em học sinh làm quen với format đề thi môn tiếng Anh sắp tới hiệu quả.

I. LISTENING: (2.5pts)

1. Listen and choose the best answer.( Nghe và chọn câu trả lời đúng nhất)(1pt)

1.What is the new student’s name?

A. Sinh

B. Xinh

2. Who is Ms. Hoa?

A. Tuan’s sister

B. Their English teacher

3. How old is Ms. Hoa?

A. Twenty-nine

B. Twenty-five

4. Where does Ms. Hoa live?

A. She lives on Nguyen Trai Street.

B. She lives on Nguyen Hue street

2. Listen and complete the song. (Nghe và hoàn thành bài hát ) (1.5pts)

Oh / how / and / fine / you / thanks / students / brother

Hello, Hello. How are you (1)……………….?

I’m fine. I’m fine. (2)…………….. you? How are you?

Good morning. Good morning. How are you today?

I’m (3)………………… I’m fine. And you? How are you?

Good evening. Good evening.How are (4)………………… today?

I’m fine. I’m fine. And you? How are you?

(5)…………….,I’m fine. (6)……………….

II. LANGUAGE FOCUS: (2.5pts)

A. Choose the best answer. (Chọn câu trả lời đúng nhất) (1.5pts)

1. How old are you?- I am……….years old.

A. thirteen

B. thirty

C. school

D. A & B

2…………….is this? – This is a pen.

A. What’s

B. Who

C. What

D. Who’s

3. Lan is Mrs Ha’s daughter. Mrs Ha is Lan’s………………..

A. mother

B. father

C. sister

D. teacher

4.This is my sister………….. name’s Lan.

A. She

B. Her

C. His

D. My

5…………….is that? – That is my brother.

A. Who’s

B. Who

C. What

D. What’s

6. I …………………at 12 Tran Phu Street.

A. stay

B. live

C. do

D. A&B

Đáp án

1. D 2. C 3. A 4. B 5. B 6. D

B. Choose the word that has different stress with the other (Chọn từ có cách nhấn trọng âm khác với từ còn lại) (0.5pt)

1. A. mother B. father C. family D. fourteen

2. A. afternoon B. armchair C. ruler D. student

Đáp án: 1. D 2. A

C. Choose the word that has different sound with the other (Chọn từ có cách phát âm khác với từ còn lại) (0.5pt)

1. A. thank B. that C. this D. those

2. A. night B. fine C. light D. sister

Đáp án: 1. A 2. D

III. READING (2.5pts) Read and do the requests ( Đọc và làm theo yêu cầu)

A. Read and fill in gaps with available words:

(Đọc và điền từ còn thiếu vào chỗ trống).(1.0pt)

everyone / eraser /umbrella / books / desk / board / name / teacher

Hello, (1)……………… My name is Ba. I’m twelve years old. This is my school. It is big and new. There are 20 classrooms in my school. This is my classroom. There are twenty tables and twenty chairs in my classroom. My school bag is on the (2)………….. over there. There is a pencil, a pen, an(3)…………… and many (4)…………… and notebooks inside.

Đáp án:

1. everyone; 2. desk; 3. eraser; 4. books

B.Read and answer the questions . (Đọc và trả lời câu hỏi)(1.5pts)

Hello, everyone. My name is Nam. I am a student,in class 6.1 at Chu Van An School. I am twelve years old. I live in Khanh Hiep with my father, my mother, my brother and my sister. My father is a doctor. He is fifty years old. My mother is a teacher. She is forty five years old. My brother is an engineer. He is twenty years old. My sister is a student. She is fifteen.

1. Who is Nam?

……………………………………………………………………………………………………

2. Who does Nam live with?

………………………………………………………………………………………………..

3. How many people are there in Nam’s family?

………………………………………………………………………………………………….

Đáp án:

1. He is a student,in class 6.1 at Chu Van An School.

2. He lives in Khanh Hiep with his father, mother, brother and sister.

3. There are 5 people in Nam’s family.

IV. WRITING: (2.5pts)

A. Reorder to make meaningful sentences.( Sắp xếp các câu sau thành câu có nghĩa).(0.5pt)

1. There / people / four / in / family / my / are.

………………………………………………………………………………………………

2. My/ street/ family/ at/ Dong Khoi/ 15/ lives/ city/Nha Trang/ in.

…………………………………………………………………………………………………

Đáp án

1. There are four people in my family.

2. My family lives at 15 Dong Khoi street in Nha Trang city.

B. Write a passage to introduce yourself (Viết 1 đoạn văn giới thiệu về bản thân: tên, tuổi, nơi ở,gia đình…) ( 2pts)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Đáp án: Gợi ý

My name is Le. I am twelve years old. I am in class 6B. My school is Pham Don Le secondary school. I live in Thai Binh province. There are four people in my family: my father, my mother, my brother and me. In my free time, I listen to music and read the book.

Hiện tại Tip.edu.vn chưa cập nhật được file nghe mp3 của Đề kiểm tra môn tiếng Anh lớp 6 giữa kì 1. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 6 khác nhau như Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,…. được cập nhật liên tục trên Tip.edu.vn.

▪️ TIP.EDU.VN chia sẻ tài liệu môn Toán các lớp 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10, 11, 12 và ôn thi THPT Quốc gia, phục vụ tốt nhất cho các em học sinh, giáo viên và phụ huynh học sinh trong quá trình học tập – giảng dạy.
▪️ TIP.EDU.VN có trách nhiệm cung cấp đến bạn đọc những tài liệu và bài viết tốt nhất, cập nhật thường xuyên, kiểm định chất lượng nội dung kỹ càng trước khi đăng tải.
▪️ Bạn đọc không được sử dụng những tài nguyên trang web với mục đích trục lợi.
▪️ Tất cả các bài viết trên website này đều do chúng tôi biên soạn và tổng hợp. Hãy ghi nguồn website https://tip.edu.vn/ khi copy bài viết.

Rate this post
Leave a comment