Chia sẻ những tip thiết thực

Đề luyện thi Olympic tiếng Anh lớp 5 vòng 4 năm 2019 – 2020

0

Đề ôn thi IOE tiếng Anh 5 có đáp án

Đề luyện thi Olympic tiếng Anh qua mạng lớp 5 vòng 4 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề luyện thi IOE lớp 5 năm 2019 – 2020 do Tip.edu.vn sưu tầm và biên tập giải đáp án. Đề luyện tập tiếng Anh được biên tập bám sát nội dung SGK tiếng Anh lớp 5 chương trình mới giúp các em học sinh lớp 5 kiểm tra kiến thức Từ vựng – Ngữ pháp tiếng Anh bản thân hiệu quả.

Bài 1. Fill the blanks.

1. I am having a birthday party ____ my friends.

2. I ___ morning exercise every day.

3. The maps are n_ _ r the picture.

4. What do your friends have? ____ have some chalk.

5. ____ old are you? I’m twelve.

Đáp án:

1 – with; 2 – do; 3 – ea; 4 – they; 5 – how

Bài 2. Arrange the words.

1. How/ football/ play/ often/ you/ do/ ?/

2. swim/ elephants/ The/ can/ ./

3. Hoa/ shopkeeper/ a/ is/ Mrs/ ?/

4. Your book/ Look/ and/ at/ close/ me/ ./

5. Where/ bag/ my/ is/ ?/

6. Do/ dress/ what/ like/ you/ ?/

7. The/ is/ wall/ clock/ the/ on/ ./

8. Teacher’s day/ November/ is/ 20th ./

9. What/ his/ he/ hand/ in/ does/ have/ ?/

10. Today/ day/ is/ what/ it ?/

Đáp án:

1. How often do you play football?

2. The elephants can swim.

3. Is Mrs Hoa a shopkeeper?

4. Look at me and close your book.

5. Where is my bag?

6. What dress do you like?

7. The clock is on the wall.

8. Teacher’s Day is November 20th.

9. What does he have in his hand?

10. What day is it today?

Bài 3. Leave me out.

1. Ciety

2. Shioe

3. Amaong

4. Wroong

5. Thienk

6. Sevean

7. Sepeak

8. Sprieng

9. Puart

10. Telsl

Đáp án:

1. City

2. Shoe

3. Among

4. Wrong

5. Think

6. Seven

7. Speak

8. Spring

9. Part

10. tell

Trên đây là Giải IOE tiếng Anh lớp 5 vòng 4. Mời các em tham khảo thêm các tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 hữu ích khác trên Tip.edu.vn như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi giữa kì 2 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,… để giúp các em học tốt môn Tiếng Anh hơn.

Leave a comment