Chia sẻ những tip thiết thực

Đề luyện thi Olympic tiếng Anh lớp 4 vòng 2 năm 2019 – 2020

0

Đề ôn thi IOE tiếng Anh 4 có đáp án

Nằm trong bộ đề luyện thi IOE lớp 4, đề ôn thi Olympic tiếng Anh lớp 4 vòng 2 có đáp án dưới đây do Tip.edu.vn sưu tầm và biên tập giải đáp án. Đề kiểm tra tiếng Anh gồm những dạng bài tập tiếng Anh thường gặp trong đề thi chính thức giúp các em hoc sinh ôn tập hiệu quả.

Bài 1. Matching.

1. Friend

A. Ngôi sao

2. Violin

B. Bạn

3. Butterfly

C. Đàn vi ô lông

4. Plane

D. Bò cái

5. Cow

E. mẹ

6. Fish

F. Cá

7. Mother

G. Kem

8. Ice cream

H. Gia đình

9. Family

I. Bướm

10. Star

J. Máy bay

Đáp án: 1 – B; 2 – C; 3 – I; 4 – J; 5 – D; 6 – F; 7 – E; 8 – G; 9 – H; 10 – A

Bài 2. Reorder the words to make the sentences.

1. How/ she/ old/ is/ ?/

2. Is/ name/ Long/ His/ ./

3. Miss/ is/ my/ Lien/ teacher/ ./

4. This/ an/ is/ apple/ ./

5. Many/ are/ rooms/ There/ house/ the/ in ./

6. How/ your/ is/ old/ sister/ ?

7. Now/ you/ are/ How/ ?/

8. Teacher/ mother/ is/ My/ a/ ./

9. Nga/ My/ is/ name/ ./

10. Tommy/ you,/ Nice/ meet/ to/ ./

Đáp án:

1. How old is she?

2. His name is Long.

3. This is my teacher, Miss Lien.

4. This is an apple.

5. There are many rooms in the house.

6. How old is your sister?

7. How are you now?

8. My mother is a teacher.

9. My name is Nga.

10. Nice to meet you, Tommy.

Bài 3. Fill the blanks.

1. I’m seven years o_ _.

2. H _ _ name is Mary.

3. Your sch _ _l is big.

4. St_ _d up, please.

5. This _ _ my teacher.

6. How _ _e you?

7. I’m fine, th_ _k you.

8. I’m se_en years old.

9. Where are you f_ _ _?

10. What s_bject do you like?

Đáp án:

1. I’m seven years old.

2. Her name is Mary.

3. Your school is big.

4. Stand up, please.

5. This is my teacher.

6. How are you?

7. I’m fine, thank you.

8. I’m seven years old.

9. Where are you from?

10. What subject do you like?

Trên đây là Giải IOE tiếng Anh lớp 4 vòng 2. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 4 cả năm khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 4, Đề thi học kì 2 lớp 4 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 4 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online,… được cập nhật liên tục trên Tip.edu.vn.

Leave a comment