Chia sẻ những tip thiết thực

Đề luyện thi Olympic tiếng Anh lớp 4 vòng 1 năm 2019 – 2020

0

Đề ôn thi IOE tiếng Anh 4 có đáp án

Nằm trong bộ đề luyện thi IOE lớp 4, đề ôn thi Olympic tiếng Anh lớp 4 vòng 1 có đáp án dưới đây do Tip.edu.vn sưu tầm và biên tập giải đáp án. Đề kiểm tra tiếng Anh gồm những dạng bài tập tiếng Anh thường gặp trong đề thi chính thức giúp các em hoc sinh ôn tập hiệu quả.

Bài 1: Choose the correct answer.

1. What ____ his name?

a. is

b. this

c. this

d. there

2. May I ____ out?

a. open

b. go

c. come

d. say

3. I’m in _______ 4 A.

a. class

b. grade

c. classes

d. grades

4. What colour is this? It is ______ book.

a. a pink

b. pink

c. pencil

d. ruler

5. They _____ from France.

a. is

b. do

c. does

d. are

6. Where ____ you from? I am from Laos.

a. is

b. am

c. are

d. do

7. ____ is Tim from? – England.

a. What

b. When

c. Where

d. Who

8. Is _____ school big?

a. you

b. your

c. yours

d. yous

9. Tom is my _____, too.

a. he

b. she

c. friend

d. be

10. Your book ____ small.

a. it

b. is

c. it’s

d. are

Bài 2. Fill in the blank.

1. Good mo _ _ ing, Peter.

2. I like orange jui_e.

3. This _ _ a ruler.

4. Where is Jim from? _ _ is from Paris.

5. _ esk

6. f_ower

7. chi_ken

8. _ m

9. b _ _ k

10. This is m_ room.

Bài 3. Matching.

1. notebook a. giáo viên
2. book b. cửa sổ
3. question c. con diều
4. kite d. quyển sách
5. pen e. cây bút
6. sofa f. ngôi nhà
7. teacher g. quyển tập
8. window h. trái cam
9. house i. ghế đệm
10. orange j. câu hỏi

Đáp án có trong file tải: Giải IOE tiếng Anh lớp 4 vòng 1. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 4 cả năm khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 4, Đề thi học kì 2 lớp 4 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 4 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online,… được cập nhật liên tục trên Tip.edu.vn.

Leave a comment