Chia sẻ những tip thiết thực

Đề kiểm tra 15 phút lần 1 môn tiếng Anh lớp 12 (đề 3)

First Test 15 minutes English 12 with Answer Key

Đề kiểm tra tiếng Anh 15 phút lần 1 lớp 12 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề kiểm tra 15 phút lớp 12 môn tiếng Anh do Tip.edu.vn sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh khác nhau giúp các em học sinh ôn tập kiến thức trọng tâm hiệu quả.

Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation

1. A. habitats B. males C. happens D. gorillas
2. A. groups B. nests C. rangers D. looks
3. A. cake B. panda C. face D. late
4. A. protect B. commercial C. construction D. climate

Choose the best answer to complete the sentences

5. Only a few of the many species at risk of extinction actually make it to the lists and obtain legal _______.

A. protect

B. protection

C. protective

D. protector

6. 15,589 species (7,266 animal species and 8,323 plant species) are now considered ____ risk of extinction.

A. in

B. on

C. for

D. at

7. Toxic chemicals from factories are one of the serious factors that lead wildlife to the ________ of extinction.

A. wall

B. fence

C. verge

D. bridge

8. It is a top secret. You _______ tell anyone about it.

A. mustn’t

B. needn’t

C. mightn’t

D. won’t

9. She can’t________ ill. I have just seen her playing basket ball in the school yard.

A. be

B. to be

C. being

D. is

10. Being listed as an endangered species can have negative effect since it could make a species more desirable for collectors and poachers. What does the word “effect” mean?

A. awareness

B. preservation

C. support

D. impact

11. Clinton often wears beautiful new clothes. She _______ be very rich.

A. must

B. could

C. might

D. need

12. A lot of different conservation efforts have been made to________endangered species.

A. kills

B. make

C. save

D. do

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

13. You neednt wearing (A) your best clothes (B). You can wear (C) whatever you like.

14. Pandas are (A) referred to (B) in the Red List and there is (C) only about 600 pandas in the world.

15. Many science (A), forest rangers, and (B) other concerned (C) people are working hard to protect gorillas.

Đáp án có trong file tải: Test 15 minutes English 12 with Answer key. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 12 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 12, Bài tập Tiếng Anh lớp 12 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 12, Đề thi học kì 2 lớp 12,… được cập nhật liên tục trên Tip.edu.vn.

▪️ TIP.EDU.VN chia sẻ tài liệu môn Toán các lớp 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10, 11, 12 và ôn thi THPT Quốc gia, phục vụ tốt nhất cho các em học sinh, giáo viên và phụ huynh học sinh trong quá trình học tập – giảng dạy.
▪️ TIP.EDU.VN có trách nhiệm cung cấp đến bạn đọc những tài liệu và bài viết tốt nhất, cập nhật thường xuyên, kiểm định chất lượng nội dung kỹ càng trước khi đăng tải.
▪️ Bạn đọc không được sử dụng những tài nguyên trang web với mục đích trục lợi.
▪️ Tất cả các bài viết trên website này đều do chúng tôi biên soạn và tổng hợp. Hãy ghi nguồn website https://tip.edu.vn/ khi copy bài viết.

Rate this post