Chia sẻ những tip thiết thực

Choose one facility which was not available twenty years ago and write a short description

0

Nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 9 chương trình mới theo từng Unit, Hướng dẫn viết đoạn văn tiếng Anh về Một cơ sở vật chất mà 20 năm trước không có do Tip.edu.vn tổng hợp và đăng tải. Luyện viết Writing- Skills 2 tiếng Anh 9 Unit 4 SGK Life in the past bao gồm nhiều đoạn văn mẫu tiếng Anh khác nhau giúp các em lên dàn ý đoạn văn bằng tiếng Anh hiệu quả.

Hướng dẫn dịch

Máy chiếu không được sử dụng trong lớp học để học tập trước 20 năm trước. Thiết bị này làm cho các bài học thú vị hơn, đặc biệt là trong các môn khoa học tự nhiên bao gồm Vật lý, Địa lý, Hóa học, …, các hiện tượng khoa học được minh họa qua video, hình ảnh và âm thanh. Học sinh thường kinh ngạc trước những điều xảy ra trên màn hình, và chúng hiểu rõ về các bài học. Màn hình rộng này giúp trẻ tập trung nhiều hơn vào bài học và không cảm thấy nhàm chán như phương pháp giảng dạy truyền thống. Trước khi thiết bị này được sử dụng, giáo viên gặp khó khăn trong việc giải thích và truyền đạt các sự kiện tự nhiên cho học sinh. Họ phải sử dụng hình ảnh hoặc vẽ lên bảng bằng phấn, tốn thời gian nhưng không hiệu quả. Theo tôi, sử dụng máy chiếu là một sự thay đổi lớn, tiết kiệm được thời gian trong giảng dạy và giữ trẻ em tham gia. Nó cũng cung cấp thêm thông tin một cách có hiệu quả và chi tiết. Bên cạnh đó, sự thay đổi này sẽ được tiếp tục nhờ sự phát triển của công nghệ và Internet.

Viết 1 đoạn văn tiếng Anh chủ đề học sinh ngày xưa làm thế nào để học mà không có cơ sở vật chất đó – Bài viết số 2

It is most likely that students twenty years ago were not able to enjoy the Internet in their studies. That’s why it took them a lot of time, energy, and even money, to do a project that we can now easily complete in one or two days.

For example, when being asked to write an assignment about past habits, the students had to go to the library, look for books on the topic, read the books, and hand-write any information that they thought was useful for their assignment. They would also have to meet with some old people and talk to them about the past. At home, they had to hand-write their assignment, possibly with a lot of erasing and rewriting of the first draft. After finishing the draft, they had to write a clean copy on another piece of paper for submission.

Hướng dẫn dịch

Hầu hết học sinh hơn 20 năm trước không thể sử dụng Internet trong việc học của họ. Đó là lý do tại sao mất rất nhiều thời gian, năng lượng, và thậm chí cả tiền bạc, để làm một dự án mà chúng ta có thể dễ dàng hoàn thành trong một hoặc hai ngày.

Ví dụ, khi được yêu cầu viết một bài tập về các thói quen trong quá khứ, học sinh phải vào thư viện, tìm sách về chủ đề, đọc sách và viết tay bất kỳ thông tin nào mà họ cho là hữu ích cho việc được giao của họ, họ cũng sẽ phải gặp một số người già và nói chuyện với họ về quá khứ. Ở nhà, họ phải viết tay, có thể với rất nhiều tẩy xoá và viết lại bản dự thảo đầu tiên. Sau khi hoàn thành dự thảo, họ đã phải viết một bản sao sạch sẽ trên một mảnh giấy để nộp.

Write a description of how students in the past studied – Bài viết số 3

Nowadays, students are too familiar with a laptop, an essential facility in education. Both teachers and students use it for finding information, doing and checking assignments and doing the presentation. But can you imagine 20 years ago, a laptop is just a fantasy dream with the young? They never thought that their assignments could be done without writing and if there was something that they didn’t understand, they had to find it in books but with the limited source. I feel thankful for being lucky enough to be born in modern life.

Hướng dẫn dịch

Ngày nay, học sinh đã quá quen thuộc với chiếc máy tính xách tay, một phương tiện thiết yếu trong giáo dục. Cả giáo viên và học sinh đều sử dụng nó để tìm kiếm thông tin, làm và kiểm tra bài tập và trình bày. Nhưng bạn có thể tưởng tượng 20 năm trước, một chiếc máy tính xách tay chỉ là một giấc mơ viển vông với giới trẻ? Họ không bao giờ nghĩ rằng bài tập của họ có thể hoàn thành mà không cần viết và nếu có điều gì không hiểu, họ phải tìm trong sách nhưng với nguồn tài liệu hạn chế. Tôi cảm thấy biết ơn vì đã may mắn được sinh ra trong cuộc sống hiện đại.

Write a paragraph about how students in the past studied – Bài viết số 4

Students didn’t have a chance of studying with projectors twenty years ago. Nowadays, these devices have been widely used for displaying presentations in classrooms. In the past, most teacher relied solely on books and blackboards, however the method made students feel boring and hardly focus on the lessons. Moreover, some pictures, drawings or objects used for illustration were not big enough for all students to see clearly, which led them to crowd into a place to see these pictures. Apparently, modern projectors connected to computers allow teachers to deliver lessons effectively through vivid presentations and get students more involved in the learning process. To sum up, projectors is one of the most effective studying devices for both teachers and students.

Hướng dẫn dịch:

Hai mươi năm trước, học sinh không có cơ hội học tập bằng máy chiếu. Ngày nay, thiết bị này được sử dụng phổ biến cho việc trình chiếu bài giảng trên lớp học. Trong quá khứ, hầu hết giáo viên chỉ dạy duy nhất trên sách giáo khoa và bảng đen, tuy nhiên phương pháp này khiến học sinh cảm thấy chán và mất tập trung trong các tiết học. Hơn nữa, một vài tranh ảnh hay đồ vật được sử dụng để minh họa không đủ to để học sinh nhìn rõ, điều này khiến họ phải tập trung đông lại một chỗ để xem. Hiện nay, máy chiếu hiện đại được kết nối với máy tính cho phép giáo viên truyền tải bài học một cách hiệu quả thông qua các bản trình chiếu sinh động và khiến học sinh thích thú trong quá trình học, Tóm lại, máy chiếu là một trong những công cụ học tập hiệu quả nhất cho giáo viên lẫn học sinh.

Tiếng Anh 9 Unit 4 Skills 2 Writing số 5

Student twenty years ago never knew about the amazing benefits of USB. That’s why people collected and bought lots of books, pictures or magazines, which made them waste lots of money and not enough space to contain these items in their houses. Furthermore, when the items were lost, they had to do or buy it again. Nowadays, USB is invented to solve the problem. USB can store thousands of materials without worrying about being lost. Even users can restore materials in short time. When learning, USB brings many advantages. Learners can find materials that they restore without going to library. Finally, USB is an important device in studies.

Bài dịch

Học sinh hai mươi năm trước không bao giờ biết đến những lợi ích thú vị của USB. Đó là lý do tại sao họ đã sưu tầm và mua rất nhiều sách, tranh ảnh và tạp chí, điều này khiến cho họ tốn rất nhiều tiền bạc và không đủ diện tích ở nhà để chứa những đồ vật này. Hơn nữa, nếu như những đồ vật này bị mất thì họ chỉ có cách làm lại hoặc mua lại chúng. Nhưng ngày nay, USB đã được phát minh và giải quyết những vấn đề này. USB giúp người dùng lưu trữ hàng trăm tài liệu mà không lo bị mất hay thất lạc. Thậm chí người sử dụng có thể phục hồi tài liệu trong thời gian ngắn. Khi học tập, USB mang lợi sự tiện lợi cho người học, họ có thể tìm nhiều tài liệu mà họ đã lưu trữ cùng 1 lúc mà không cần tốn thời gian đến thư viện. Cuối cùng, USB là thiết bị quan trọng trong học tập

Trên đây là Write a description of how students in the past studied without that facility. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh 9 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 9, Bài tập Tiếng Anh lớp 9 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 9, Đề thi học kì 2 lớp 9, Bài tập nâng cao Tiếng Anh 9,… được cập nhật liên tục trên Tip.edu.vn.

Bên cạnh việc tương tác với Tip qua fanpage Tip.edu.vn, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 9 cũng như tiếng Anh lớp 6 – 7 – 8 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Leave a comment