Chia sẻ những tip thiết thực

Chất không phản ứng với AgNO3 trong dung dịch NH3 đun nóng tạo thành Ag là

0

Chất không phản ứng với AgNO3 trong dung dịch NH3

  • Chất không phản ứng với AgNO3 trong dung dịch NH3 đun nóng tạo thành Ag là
  • Những chất tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3
    • 1. Ank-1-in (ankin có liên kết ba ở đầu mạch): Phản ứng thế H bằng ion kim loại Ag+
    • 2. Andehit (phản ứng tráng gương) 
    • 3. Những chất có nhóm -CHO
  • Câu hỏi vận dụng liên quan

Chất không phản ứng với AgNO3 trong dung dịch NH3 đun nóng tạo thành Ag là được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc trả lời câu hỏi. Cũng như đưa ra các nội dung bài học liên quan. Giúp bạn đọc củng cố lại kiến thức bài học. Từ đó vận dụng giải các dạng câu hỏi bài tập liên quan. Mời các bạn tham khảo.

Chất không phản ứng với AgNO3 trong dung dịch NH3 đun nóng tạo thành Ag là

Câu hỏi vận dụng liên quan

Câu 1. Các chất trong dãy nào sau đây khi tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư đều tạo ra sản phẩm là kết tủa:

A. Fructozơ, anđehit axetic, mantozơ, xenlulozơ.

B. Glucozơ, metyl fomat, saccarozơ, anđehit axetic.

C. Đivinyl, glucozơ, metyl fomat, tinh bột.

D. Vinylaxetilen, glucozơ, metyl fomiat, axit fomic

Xem đáp án

Đáp án D

Vinylaxetilen, glucozơ, metyl fomiat, axit fomic

Câu 2. Cho dãy các chất: C2H2, HCHO, HCOOH, CH3CHO, (CH3)2CO và C12H22O11 (mantozo). Số chất tham gia phản ứng tráng gương là

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Xem đáp án

Đáp án B

Câu 3. Dãy gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3

A. Glucozo, mantozo, axit fomic, andehit axetic

B. Glucozo, glixerol, mantozo, axit fomic

C. Fructozo, Glucozo, glixerol, axit fomic

D. Fructozo, Glucozo, mantozo, saccarozo

Xem đáp án

Đáp án A

Câu 4. Những chất tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3

A. CH3CHO, C2H2, saccarozơ

B. CH3CHO, C2H2, anilin

C. CH3CHO, C2H2, saccarozơ, glucozơ

D. HCOOH, CH3CHO, C2H2, glucozơ

Xem đáp án

Đáp án D

Câu 5. Trong các chất sau: axetilen, etilen, axit fomic, but-2-in, anđehit axetic. Những chất tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng là

Rate this post
Leave a comment