Chia sẻ những tip thiết thực

Câu hỏi ôn thi môn Logic học – Chương 6

0

Câu hỏi ôn thi môn Logic học – Chương 6 có đáp án

Tip.edu.vn xin mời các bạn tham khảo bộ Câu hỏi ôn thi môn Logic học – Chương 6 có đáp án đi kèm, nhằm giúp bạn có thêm tư liệu tham khảo chuẩn bị cho kì thi sắp diễn ra. Chúc các bạn đạt kết quả cao trong học tập!

Câu hỏi ôn thi môn Logic học – Chương 4

Câu hỏi ôn thi môn Logic học – Chương 5

Câu hỏi ôn thi môn Logic học – Chương 7

Câu 1: Giả định là gì?

Trong hoạt động của mình, chúng ta không thể nhận thức đúng đằn ngay các sự vật và hiện tượng của thế giới khách quan. Chúng ta phải tìm hiểu, nghiên cứu nhiều tư liệu thực tế do quan sát đưa lại. Giả định xuất hiện dựa trên phân tích các tư liệu thực tế trên cơ sở khái quát nhiều hiện tượng quan sát được.

Giả thuyết riêng

  • Giả thuyết riêng là giả định có căn cứ khoa học về nguồn gốc, nguyên nhân, quy luật của một bộ phận hay của một đối tượng riêng biệt trong một lớp xác định.

Câu 4: Vai trò và yêu cầu của việc xây dựng và phát triển giả thuyết?

Vai trò: Giả thuyết được xây dựng khi cần giải thích các hiện tượng mới mà các lý luận khoa học đã có chưa đủ khả năng làm sáng tỏ.

Yêu cầu

  • Giả thuyết đưa ra không được mâu thuẫn với các luận điểm khoa học đã được thực tiễn xác nhận. Có thể có nhiều giả thuyết khác nhau để giải thích cùng một hiện tượng. Chúng sẽ được kiểm nghiệm qua thực tiễn.
  • Khi xây dựng giả thuyết cần lưu ý sao cho giả thuyết có thể giải thích một số lượng đối tượng lớn nhất.

Câu 5: Các phương pháp để xác nhận giả thuyết?

Phương pháp có hiệu quả nhất để xác nhận giả thuyết chân thực là phát hiện trực tiếp các dữ kiện có liên quan mật thiết với hiện tượng nghiên cứu về không gian và thời gian. Đương nhiên, không gian và thời gian đó là giả định nhưng là giả định có căn cứ khoa học.

Phương pháp cơ bản xác nhận tính chân thực của giả thuyết là xác nhận tính chân thực của từng hệ quả rút ra từ giả thuyết.

Phương pháp xác nhận gián tiếp: Đây chính là phương thức phủ định – khẳng định của suy luận nhất quyết có điều kiện. Còn gọi là phương pháp loại trừ.Để có thể rút ra giả thuyết chân thực, chúng ta cần tuân theo hai điều kiện:

  • Liệt kê tất cả các giả thuyết có thể có.
  • Cần loại trừ hết tất cả các giả thuyết không đúng, trừ một giả thuyết duy nhất đúng.

————————

Ngoài Câu hỏi ôn thi môn Logic học – Chương 6, mời các bạn cùng tham khảo thêm các tài liệu Cao đăng – Đại học khác nhằm phục vụ tốt cho quá trình học tập và công tác.

Leave a comment