Chia sẻ những tip thiết thực

Báo cáo tổng kết công tác Đoàn mới nhất

Báo cáo tổng kết công tác Đoàn được lập ra để trình bày tại buổi tổng kết hoạt động công tác Đoàn sau một năm hoặc một nhiệm kỳ hoạt động. Từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ mới trong năm tới hoặc trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Nội dung trong mẫu báo tổng kết hoạt động công đoàn có thể dài, ngắn khác nhau giữa các cơ sở không có mẫu chung, thống nhất song đều cần đảm bảo một số nội dung của một mẫu báo cáo. Vậy dưới đây là hướng dẫn và 4 mẫu báo cáo tổng kết công tác công đoàn, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Báo cáo tổng kết công tác Đoàn mới nhất

  • Hướng dẫn báo cáo công tác Đoàn
  • Báo cáo tổng kết công tác Đoàn – Mẫu 1
  • Báo cáo tổng kết công tác Đoàn – Mẫu 2
  • Báo cáo tổng kết công tác Đoàn – Mẫu 3
  • Báo cáo tổng kết công tác Đoàn – Mẫu 4

Hướng dẫn báo cáo công tác Đoàn

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH CHI ĐOÀN:……………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———–

Số: …BC-ĐTN

……ngày … tháng ….năm.

HƯỚNG DẪN
V/v tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên từ năm…. – …..

Nhằm tổng kết hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2009 – 20… theo khối thi đua trường học của Thành Đoàn, qua đó rút kinh nghiệm để triển khai thực hiện tốt hoạt động của đơn vị trong thời gian, Ban Thường vụ Đoàn khoa đề nghị các cơ sở Đoàn trực thuộc thực hiện công tác tổng kết như sau:

I. ĐÁNH GIÁ ĐOÀN VIÊN THAM GIA HOẠT ĐỘNG CHI ĐOÀN:

1. Mục đích – Yêu cầu:

– Là cơ sở để Đoàn khoa đánh giá đúng thực chất chất lượng đoàn viên.

– Thực hiện đầy đủ và nghiêm túc quy trình công tác đánh giá đoàn viên.

– Kết quả đánh giá đoàn viên tại chi đoàn phục vụ cho công tác đánh giá mức độ hoàn thành của cán bộ cấp chi đoàn và công tác phát triển Đảng trong sinh viên, đồng thời cũng là nguồn dữ liệu quan trọng đánh giá phân tích chất lượng đoàn viên cuối cùng theo chương trình quản lý, theo dõi và đánh giá đoàn viên bằng mã vạch.

– Cán bộ Đoàn các cấp phải nắm rõ ý nghĩa của việc thực hiện đánh giá tình hình đoàn viên tham gia sinh hoạt chi đoàn và phổ biến cho đoàn viên thực hiện nghiêm túc.

2. Quy trình:

Bước 1: Căn cứ vào quá trình tham gia hoạt động Đoàn – Hội và phong trào sinh viên của đoàn viên thuộc chi đoàn, BCH chi đoàn họp thống nhất đánh giá nhận xét cụ thể từng đoàn viên, theo các tiêu chí của file mẫu danhgiadv01.xls (Đối với chi đoàn K34: BCH chi đoàn chỉ đánh giá quá trình đoàn viên tham gia các hoạt động tại chi đoàn trong giai đoạn chuyên ngành)

Bước 2: BCH chi đoàn tổ chức họp toàn thể đoàn viên chi đoàn và thông báo kết quả đánh giá đoàn viên của BCH chi đoàn. Đoàn viên chi đoàn đóng góp ý kiến và biểu quyết thông qua kết quả đánh giá đoàn viên:

+ Trường hợp các đoàn viên không có ý kiến đóng góp thay đổi kết quả đánh giá thì có thể tiến hành biểu quyết chung toàn bộ danh sách các đoàn viên đó để thông qua kết quả đánh giá.

+ Trường hợp các đoàn viên được đóng góp ý kiến đề nghị thay đổi kết quả đánh giá thì tiến hành biểu quyết từng trường hợp đoàn viên.

+ Đoàn viên không tham dự họp đánh giá đoàn viên mà không có lý do chính đáng sẽ bị hạ 1 bậc trong đánh giá.

+ Lưu ý: phải có ít nhất 2/3 đoàn viên tham dự thì cuộc họp chi đoàn mới có giá trị; kết quả đánh giá được chọn phải có hơn 50% đoàn viên biểu quyết đồng ý; trường hợp có 3 mức đánh giá cần biểu quyết cho một trường hợp cụ thể thì mức biểu quyết cao nhất sẽ được chọn và không nhất thiết tỷ lệ phải quá 50% đồng ý.

Bước 3: BCH chi đoàn tổng hợp kết quả đánh giá đoàn viên tham gia sinh hoạt chi đoàn báo cáo về cho Đoàn khoa

Bước 4: Đoàn khoa kiểm tra quy trình thực hiện của chi đoàn và thông qua kết quả đánh giá đoàn viên của chi đoàn; tổng hợp báo cáo kết quả về Đoàn trường

Bước 5: Bộ phận phụ trách chương trình mã vạch của Đoàn trường cập nhật kết quả đánh giá đoàn viên tham gia sinh hoạt chi đoàn vào chương trình, kết hợp với kết quả kiểm tra nhận thức đoàn viên (thực hiện kiểm tra trắc nghiệm online) và quá trình tham gia hoạt động của đoàn viên được ghi nhận thông qua hệ thống mã vạch để đưa ra kết quả phân loại đoàn viên năm.

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG Năm 20.. – 20…

1. Cấp chi đoàn:

– BCH chi đoàn dự thảo báo cáo kết quả hoạt động chi đoàn từ tháng 05/2009 đến tháng 04/20… (chi đoàn K34 thực hiện theo thời gian hoạt động thực tế) theo bố cục những nội dung chính sau: (theo mẫu bctongketcd.doc )

– Chi đoàn thực hiện báo cáo số liệu theo hướng dẫn của Đoàn khoa.

– BCH chi đoàn dự thảo phương hướng hoạt động đến tháng 05/20…. theo bố cục gồm phần nội dung hoạt động, công trình thanh niên và đề ra một số chỉ tiêu thực hiện. Chi đoàn khóa 33, 35 dự kiến hoạt động đến tháng 12/20….

III. ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI CHI ĐOÀN:

1. Mục đích – Yêu cầu:

– Là cơ sở để Đoàn trường đánh giá chất lượng hoạt động chi đoàn.

– Thực hiện đầy đủ và nghiêm túc quy trình đánh giá.

– Kết quả đánh giá chi đoàn là căn cứ cho đánh giá mức độ hoàn thành của cán bộ cấp chi đoàn và xét khen thưởng.

2. Quy trình:

Bước 1: Căn cứ vào kết quả đánh giá đoàn viên tham gia hoạt động chi đoàn và báo cáo tổng kết hoạt động chi đoàn và ghi nhận thực tế của Đoàn khoa về hoạt động chi đoàn, Ban TCXD Đoàn khoa đề xuất mức đánh giá phân loại như sau:

– Chi đoàn MẠNH:

+ Có ít nhất 75% đoàn viên được đánh giá tham gia hoạt động chi đoàn đạt loại TỐT. + Hoàn thành đầy đủ và đúng tiến độ hồ sơ báo cáo tổng kết.

+ Chi đoàn có tổ chức hoạt động đều đặn hàng tháng, nội dung đa dạng.

+ Có thực hiện và hoàn thành CTTN cấp chi đoàn đạt kết quả tốt và tích cực tham gia CTTN của Đoàn cấp trên.

– Chi đoàn KHÁ:

+ Có ít nhất 75% đoàn viên được đánh giá tham gia hoạt động chi đoàn đạt loại KHÁ và TỐT.

+ Hoàn thành đầy đủ và đúng tiến độ hồ sơ báo cáo tổng kết.

+ Chi đoàn có tổ chức hoạt động đều đặn hàng tháng, nội dung đa dạng.

+ Có thực hiện và hoàn thành CTTN cấp CĐ và tham gia CTTN của Đoàn cấp trên.

– Chi đoàn TRUNG BÌNH:

+ Có nhiều hơn 30% đoàn viên được đánh giá tham gia hoạt động chi đoàn đạt loại TRUNG BÌNH và YẾU.

+ Hoàn thành không đầy đủ hoặc chậm hồ sơ báo cáo tổng kết.

+ Chi đoàn có tổ chức hoạt động hàng tháng.

+ Có thực hiện và hoàn thành CTTN cấp CĐ và tham gia CTTN của Đoàn cấp trên.

– Chi đoàn YẾU:

+ Có nhiều hơn 50% đoàn viên được đánh giá tham gia hoạt động chi đoàn đạt loại TRUNG BÌNH và YẾU.

+ Hoàn thành không đầy đủ hoặc chậm hồ sơ báo cáo tổng kết.

+ Chi đoàn tổ chức hoạt động hàng tháng không thường xuyên.

+ Không thực hiện CTTN cấp chi đoàn và không tham gia CTTN của Đoàn cấp trên.

Bước 2:

BCH Đoàn khoa họp và thông qua kết quả đánh giá phân loại chi đoàn.

Bước 3:

Đoàn khoa tổng hợp kết quả phân loại chi đoàn theo file mẫu phanloaicd.xls báo cáo về Đoàn trường.

IV. QUY TRÌNH – TIẾN ĐỘ CHUNG THỰC HIỆN BÁO CÁO:

1. Quy trình – Tiến độ:

– 11 – 12/04/20…: Đoàn trường triển khai và hướng dẫn cho các Đoàn khoa

– 13 – 20/04/20…: Đoàn khoa triển khai và hướng dẫn cho các chi đoàn trực thuộc

– 20 – 28/04/20…: Chi đoàn hoàn thành các nội dung sau:

+ Báo cáo tổng kết chi đoàn

+ Đánh giá đoàn viên tham gia hoạt động chi đoàn và tổng hợp kết quả nộp về Đoàn khoa

+ Phương hướng hoạt động chi đoàn.

Nơi nhận;
– Chi bộ (b/c)
– BTV tỉnh đoàn (b/c)
– BTV huyện Đoàn (b/c)
– Lưu VT

Ban chấp hành Đoàn trường

Bí Thư

Báo cáo tổng kết công tác Đoàn – Mẫu 1

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH CHI ĐOÀN:……………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———–

Số: …BC-ĐTN

……ngày … tháng ….năm.

BÁO CÁO
TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN TRƯỜNG HỌC, NĂM HỌC 20…- 20….

Thực hiện kế hoạch kiểm tra các cơ sở đoàn của Đoàn Dân Chính Đảng ……………, BCH Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh đã tiến hành tổng kết, đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 20….. Trên cơ sở đó, rút ra những nguyên nhân thành công, yếu kém tồn tại, những bài học kinh nghiệm để đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho hoạt động đoàn và công tác thanh niên nhiệm kỳ 20…..

I. TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN NĂM 20….

Năm 20…., với tinh thần nhiệt huyết năng động của tuổi trẻ, tất cả các đoàn viên của Chi đoàn Văn phòng hăng hái tham gia vào các hoạt động, phong trào của Đoàn, luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ban Chấp hành Chi đoàn Văn phòng thường xuyên chỉ đạo các đoàn viên triển khai thực hiện tốt các chủ đề “Tuổi trẻ …………… học tập và làm theo lời Bác” và “Năm nâng cao ý thức, trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” theo đúng tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy và Đoàn cấp trên, trong năm 20…. tuổi trẻ Đoàn Văn phòng đã tổ chức triển khai các hoạt động và đạt được kết quả như sau:

1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng

a. Công tác giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống cho đoàn viên thanh niên

Chi đoàn Văn phòng đã tổ chức được nhiều đợt sinh hoạt chính trị và thường xuyên tham gia giao lưu với các Chi đoàn bạn nhằm giáo dục truyền thống, nâng cao bản lĩnh chính trị cho đoàn viên, thanh niên thông qua các ngày Lễ lớn như: Nhân kỷ niệm 34 năm ngày giải phóng tỉnh …………… (24/3/1975 – 24/3/20….) và kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3 đã đăng cai tổ chức đêm sinh hoạt “Gặp gỡ tháng 3” của khối Hành chính – Tổng hợp nhân dịp Tháng Thanh niên với sự tham gia của hàng trăm đoàn viên đến từ các Chi đoàn khối Hành chính – Tổng hợp và các Đoàn bạn như BCH Bộ đội Biên phòng, Đại học ……………, phường Tân Thạnh…; thăm mẹ VNAH tại xã Tam Đại, huyện Phú Ninh; giao lưu với các Chi đoàn bạn như Chi đoàn BQL khu Kinh tế mở Chu Lai, dự đêm sinh hoạt Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác, tham dự Liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng và tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác – xứng danh bộ đội cụ Hồ năm 20….…

Hưởng ứng cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Chi đoàn Văn phòng đã vận động các đoàn viên tham gia đóng góp tích cực vào các hoạt động uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái; tham gia tích cực công tác xã hội, các hoạt động tình nguyện như: ủng hộ xây dựng nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách, tham gia phong trào hiến máu nhân đạo;… Các đoàn viên thanh niên Chi đoàn Văn phòng luôn tôn trọng, chấp hành nghiêm nội quy, quy chế của cơ quan, có ý thức tổ chức kỷ luật, xây dựng đoàn kết nội bộ, kiên quyết không có thái độ sách nhiễu, phiền hà đối với quần chúng nhân dân và các đơn vị tổ chức đến liên hệ công tác. BCH Chi đoàn Văn phòng cũng đã quán triệt tinh thần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cho đoàn viên thanh niên trong mỗi buổi sinh hoạt đoàn định kỳ.

100% đoàn viên thanh niên tham dự lớp học tập đầy đủ các buổi học tập chuyên đề về tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, sau khi học đã viết thu hoạch đầy đủ và áp dụng vào cuộc sống hằng ngày.

b. Công tác tuyên truyền được tập trung đẩy mạnh. Đoàn Văn phòng đều treo pano, băng rôn tuyên truyền chào mừng các sự kiện và các ngày lễ lớn trong năm. Trong các buổi sinh hoạt, Đoàn Văn phòng đều tổ chức tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho các đoàn viên như tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phát động đoàn viên thanh niên tham dự cuộc thi tìm hiểu 80 năm truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng…

2. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng

a. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn

– Tổng số đoàn viên: 35 ; (nam: 18; nữ 17)

– Tổng số đảng viên tham gia sinh hoạt Đoàn: 10;

– Tổng số đối tượng Đảng: 18 đồng chí;

– Số đoàn viên chuyển đi 6; chuyển đến 3;

– Đã duy trì được nề nếp sinh hoạt Đoàn theo đúng Điều lệ Đoàn qui định; nội dung sinh hoạt đa dạng, phong phú, thu hút đông đảo đoàn viên tham gia. BCH Chi đoàn Văn phòng thường xuyên phổ biến kế hoạch hoạt động của Đoàn cấp trên và chủ trương của Đảng ủy, Lãnh đạo Văn phòng để các đoàn viên kịp thời nắm bắt, đồng thời thông qua các buổi sinh hoạt, BCH Chi đoàn có biện pháp theo dõi, giúp đỡ các đoàn viên có ý chí phấn đấu vươn lên trong công tác chuyên môn và hoạt động đoàn. Hằng quý, Đoàn Văn phòng đều tổ chức sinh hoạt, khiêu vũ và sinh nhật cho các đoàn viên, đi tham quan một số địa chỉ đỏ trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra Đoàn Văn phòng còn cử đoàn viên tham gia đầy đủ các buổi giao lưu, sinh hoạt do các Chi đoàn bạn và Đoàn cấp trên tổ chức. Các đoàn viên thanh niên đều tích cực tham gia các hoạt động đoàn và phong trào thanh niên trong Văn phòng.

b. Đoàn tham gia xây dựng Đảng

Với vai trò là đội hậu bị tin cậy của Đảng, Đoàn thanh niên cơ quan Văn phòng luôn xác định công tác tham gia xây dựng Đảng là việc làm thường xuyên có ý nghĩa kết sức quan trọng. Do đó, trong các buổi sinh hoạt, Đoàn thường xuyên tham gia góp ý với các Đảng viên đang sinh hoạt tại Đoàn Văn phòng phải luôn tiên phong gương mẫu trong mọi hoạt động để đoàn viên thanh niên học tập.

Bên cạnh đó công tác phát triển Đảng vẫn thường xuyên được quan tâm, Đoàn Văn phòng luôn tạo điều kiện cho tất cả các đoàn viên thanh niên của Đoàn cơ sở đều có thể có cơ hội phấn đấu để trở thành người đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Trong năm 20…. đã giới thiệu 9 đồng chí để cấp ủy Đảng xem xét, kết nạp, 3 đồng chí được chuyển Đảng chính thức; Đoàn đã giới thiệu 9 đoàn viên ưu tú để Đảng ủy xem xét và cử đi tham gia học lớp đối tượng kết nạp Đảng.

Ban Chấp hành Chi đoàn Văn phòng cũng đã thường xuyên báo cáo, tham mưu cho Đảng ủy Văn phòng trong việc chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niên; đồng thời cũng đã tổ chức góp ý đối với các Chi bộ, Đảng viên tại Văn phòng theo quy định.

3. Kết quả phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ

3.1. Phong trào “4 đồng hành với thanh niên trên đường lập thân lập nghiệp”

a. Đồng hành với thanh niên trong học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ

Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ, các đoàn viên Đoàn Văn phòng đều tham gia tích cực các khóa học về ngoại ngữ do Sở Nội vụ tổ chức và các đợt tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ được tổ chức ở trong và ngoài tỉnh; hiện tại Đoàn Văn phòng đang có 7 đoàn viên đang theo học đại học hệ vừa học, vừa làm; 1 đồng chí đã tốt nghiệp chương trình cao cấp chính trị. Một số đồng chí đang theo họp lớp ngoại ngữ do Sở Nội vụ và Đại học …………… tổ chức.

Các đoàn viên trong Chi đoàn đều luôn cố gắng học tập, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn. Phát huy tính sáng tạo tự học, tự rèn luyện nhiều đoàn viên đã tự nguyện đăng ký các chương trình đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ. Đoàn viên thường xuyên tự học tập nâng cao trình độ ngoại ngữ và tin học để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Đến nay hầu hết các đoàn viên trong Đoàn Văn phòng đều sử dụng thành thạo máy vi tính.

b. Đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp

Trong các buổi sinh hoạt, BCH Chi đoàn Văn phòng thường xuyên giáo dục, định hướng cho đoàn viên thanh niên về vai trò, vị trí của mình trong công tác, giúp cho đoàn viên thanh niên tự tin, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, chú trọng đến việc động viên, khuyến khích các đồng chí chưa học đại học, các đồng chí đang là nhân viên hợp đồng tích cực học tập, nâng cao trình độ, năng lực công tác và đạt chuẩn chuyên viên để sớm thi tuyển và nâng ngạch.

c. Nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống văn hóa tinh thần cho thanh niên

Để góp phần rèn luyện, nâng cao kỹ năng về sinh hoạt cộng đồng, giao lưu văn hóa – văn nghệ của đoàn viên, Đoàn Văn phòng thường xuyên tổ chức các đêm giao lưu văn nghệ múa hát tập thể, khiêu vũ tại Văn phòng.

Nhằm đẩy mạnh phong trào rèn luyện sức khỏe, đoàn viên tham gia luyện tập thể dục, thể thao, sau giờ làm việc các Đoàn viên Văn phòng đều hăng hái tham gia các hoạt động thể dục thể thao như cầu lông, bóng đá, bóng bàn… Chi đoàn Văn phòng đã phối hợp Công đoàn đăng cai giải bóng đá cúp ………………… 20….; tham gia Hội thao Văn phòng Chính phủ 20…., Hội thao Quốc phòng toàn dân tỉnh …………… lần thứ 2 năm 20…., giải cầu lông trong chương trình Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh; giải bóng đá Cúp ……………do Sở Văn hóa-Thể thao&Du lịch tổ chức, giải bóng đá Dân Chính Đảng …………… năm 20…., giải Việt dã báo …………… 20….…

Đội văn nghệ Đoàn Văn phòng đã tham dự Liên hoan Nghệ thuật Thanh niên-CBCC,VC tỉnh lần thứ V năm 20…. và đã đạt thành tích cao (2 giải A, 1 giải B). Có 1 tiết mục được chọn để cùng với các đơn vị khác tham gia đội văn nghệ Công đoàn viên chức tỉnh tham dự Liên hoan văn nghệ do LĐLĐ tỉnh tổ chức.

d. Nâng cao kiến thức và kỹ năng hoạt động cho thanh niên

Chi đoàn Văn phòng thường xuyên tổ chức cho đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động giao lưu, các buổi sinh hoạt, các lớp tập huấn… nhằm giúp đoàn viên nâng cao, tăng cường, bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, kỹ năng ứng xử văn hóa, kỹ năng về tin học, ngoại ngữ, xử lý tình huống, hoạt động đoàn…

Ngoài ra, nhằm tăng cường mối quan hệ, tình đoàn kết giữa các cán bộ, công nhân viên chức trong cơ quan và gia đình của các CBCC đang công tác tại cơ quan, Đoàn Văn phòng đã phối hợp với Công đoàn tổ chức nhiều buổi sinh hoạt với các cháu thiếu nhi, các chị em phụ nữ nhân dịp ngày Quốc tế thiếu nhi, Quốc tế Phụ nữ, ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10…

3. 2. Phong trào 5 xung kích tham gia phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc

a. Xung kích lao động sáng tạo và phát triển kinh tế xã hội

Cán bộ đoàn viên thanh niên Văn phòng thường xuyên nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin vào thực tiễn công tác nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công việc. Đoàn viên trẻ là lực lượng nòng cốt trong việc triển khai, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000 tại Văn phòng.

Trong công tác chuyên môn, các đoàn viên luôn nỗ lực phấn đấu, thể hiện vai trò xung kích trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao. Các đoàn viên, thanh niên đã tham mưu kịp thời, đúng pháp luật, đúng chủ trương cho Thường trực Ủy ban, Lãnh đạo Văn phòng trong công tác quản lý, điều hành kinh tế xã hội của tỉnh.

b.Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

Trong năm qua với tinh thần tương thân tương ái, đoàn viên Văn phòng luôn có những động viên, ủng hộ kịp thời và tổ chức giao lưu, tặng quà cho xã đoàn ……………. (đơn vị kết nghĩa) và các em học sinh nghèo vượt khó, đi thăm và tặng quà cho các em tại Trung tâm nuôi dưỡng dạy nghề trẻ em đường phố và Trung tâm nuôi dưỡng trẻ sơ sinh mồ côi nhân dịp Tết Trung thu. Phụng dưỡng mẹ VNAH, phối hợp với Hội phụ huynh trường tiểu học Lê Ngọc Hân, thành phố Hồ Chí Minh trao tặng 700 suất quà hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 9 cho học sinh tại xã Đại Lãnh và Đại Phong (huyện Đại Lộc)…

Với vai trò là trưởng khối Hành chính – Tổng hợp Đoàn Dân Chính Đảng, Chi đoàn Văn phòng đã phát động và chủ trì trong việc vận động đoàn viên trong khối xây dựng 1 nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách tại xã Hương An, huyện Quế Sơn.

100% đoàn viên thanh niên tham gia đóng góp đầy đủ các quỹ do các cấp phát động như quỹ vì người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ thiên tai…và hoàn thành chỉ tiêu đóng góp xây dựng nhà tình nghĩa theo yêu cầu của Đoàn Dân Chính Đảng; các đoàn viên trong Chi đoàn đều tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hiến máu nhân đạo.

c. Xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội

Giữ vững An ninh, chính trị và trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của người đoàn viên. Trên tinh thần đó, BCH Chi đoàn Văn phòng đã quán triệt cho tất cả các đoàn viên luôn nâng cao ý thức, trách nhiệm, tinh thần cảnh giác cách mạng, không để những tư tưởng sai lệch hình thành trong hàng ngũ đoàn viên.

Mỗi đoàn viên đều tự giác chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước….Đa số chiến sĩ thuộc Trung đội tự vệ, đội Phòng cháy chữa cháy, Phòng chống lụt bão của Văn phòng là đoàn viên, thanh niên. Các đoàn viên đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong việc bảo vệ, giữ gìn an ninh, trật tự, tài sản của cơ quan, tham gia trực phòng chống lụt bão đầy đủ và đúng quy định. Các đồng chí đoàn viên thuộc Trung đội tự vệ tham dự Hội thao Quốc phòng và huấn luyện dân quân tự vệ đều đạt thành tích cao.

Chi đoàn Văn phòng cũng hoàn thành việc đóng góp kinh phí cho cuộc vận động “ Nghĩa tình biên giới” theo yêu cầu của Đoàn Dân Chính Đảng.

d. Xung kích thực hiện cải cách hành chính

Thực hiện chủ trương Cải cách hành chính của Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng, BCH Chi đoàn Văn phòng đã đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của đoàn viên về nhiệm vụ và trách nhiệm của mình trong quá trình thực hiện cải cách hành chính.

Việc tin học hóa quản lý hành chính nhà nước tại cơ quan Văn phòng cũng được đẩy mạnh. Hằng ngày, đoàn viên, thanh niên Chi đoàn Văn phòng đều lên mạng nội bộ để trao đổi công việc, tham khảo, khai thác thông tin, kịp thời nắm bắt những xu hướng phát triển, những tiến bộ mới của công nghệ tin học để hỗ trợ cho công tác, cũng như cập nhật kiến thức mới.

Các đồng chí đoàn viên thuộc tổ rà soát thủ tục hành chính (đề án 30) đã tích cực, khẩn trương làm thêm ngoài giờ làm việc để đảm bảo hoàn thành giai đoạn 1, triển khai giai đoạn 2 của đề án theo đúng tiến độ quy định.

Đoàn viên thanh niên Văn phòng đã tích cực tham gia thực hiện phong trào “ 3 trách nhiệm” trong thanh niên gồm: Trách nhiệm với bản thân thông qua việc trau dồi đạo đức nghề nghiệp, nâng cao trình độ nghiệp vụ, ý thức tổ chức kỷ luật, kỹ năng ứng xử, xây dựng phong cách làm việc hiệu quả và sáng tạo; Trách nhiệm với cơ quan thông qua việc hoàn thành nhiệm vụ được giao, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh, dân chủ, có kỷ luật, kỷ cương; Trách nhiệm với nhân dân thông qua việc tôn trọng nhân dân, chống mọi biểu hiện tham nhũng, phiền hà, sách nhiễu nhân dân.

e. Xung kích trong hội nhập kinh tế quốc tế

Các đoàn viên thanh niên Văn phòng đều thường xuyên tham gia các lớp tập huấn, nâng cao trình độ kiến thức về Hội nhập kinh tế Quốc tế, ngoại ngữ…. Các đoàn viên thanh niên khối chuyên viên nghiên cứu đã chủ động tham mưu lãnh đạo các văn bản, các quy định cần thiết cho công tác hội nhập, mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế hiện nay.

4. Về nhận xét, đánh giá chung

a. Về ưu điểm

Nhìn chung đến nay, công tác Đoàn và phong trào thanh niên ở Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ vừa qua đã đề ra và bám sát được các chủ đề chủ yếu do Đoàn cấp trên chỉ đạo; nội dung hoạt động của Đoàn đã đi vào chiều sâu có chất lượng. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng và thực hiện nhiệm vụ chính trị được đoàn viên thanh niên chú trọng và tiến hành có hiệu quả. Vai trò, vị trí của đoàn viên thanh niên được khẳng định, uy tín của Đoàn ngày càng được nâng cao.

b. Những tồn tại, hạn chế

Vẫn còn một bộ phận đoàn viên thanh niên chưa tích cực tham gia sinh hoạt đoàn, hoặc tham gia chỉ mang tính hình thức chiếu lệ, thiếu nhiệt huyết. Một bộ phận đoàn viên thanh niên chỉ quan tâm đến nghiệp vụ chuyên môn mà chưa chú ý đến các hoạt động phong trào. Hoạt động đoàn đôi lúc còn tập trung vào các dịp Lễ lớn chưa được tổ chức thường xuyên, liên tục.

* Nguyên nhân của những tồn tại trên

Các cán bộ đoàn mới được bầu vào Ban Chấp hành phần lớn đều còn rất trẻ và thiếu kinh nghiệm trong công tác Đoàn. Do đó trong thời gian tới, Ban Chấp hành Chi đoàn sẽ kiến nghị với Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng nhằm tạo điều kiện để các đồng chí tham gia lớp tập huấn về công tác đoàn, tham gia các phong trào nhiều hơn nữa; bên cạnh đó Chi đoàn Văn phòng cũng sẽ có kế hoạch tăng cường tổ chức chương trình giao lưu, sinh hoạt tạo điều kiện để các đoàn viên có cơ hội giao lưu, học hỏi, tự tin thể hiện mình trong một sân chơi bổ ích.

Nguồn kinh phí cho hoạt động Đoàn còn hạn chế nên các phong trào đoàn tổ chức đôi lúc chưa thực sự lôi cuốn được đông đảo đoàn viên tham gia.

Công việc chuyên môn của Văn phòng nhiều, đoàn viên thanh niên phải ưu tiên thời gian để thực hiện nhiệm vụ nên nhiều khi tham gia được đầy đủ các hoạt động phong trào.

c. Bài học kinh nghiệm

– Luôn chăm lo nhu cầu, lợi ích, khơi dậy, phát huy tính tích cực chính trị xã hội, khả năng sáng tạo của thanh niên, tin tưởng và tạo điều kiện giúp ĐVTN luôn khẳng định và phát triển.

– Không ngừng giữ vững bản chất chính trị của tổ chức Đoàn, tạo sự gắn bó giữa Đoàn với thanh niên.

– Coi trọng công tác cán bộ Đoàn về số lượng và chất lượng, tạo nguồn cho tương lai.

– Chủ động tham mưu với Đảng ủy Văn phòng về công tác thanh niên.

– Các phong trào hành động cách mạng của Đoàn được đề ra phải thiết thực, phù hợp với nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, của chính quyền các cấp; tranh thủ được sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ và chính quyền. Nội dung hoạt động phải phù hợp với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đáp ứng nhu cầu, tâm lý và lợi ích chính đáng của tuổi trẻ.

– Phát động các phong trào thi đua phải đúng mục đích, đúng thời điểm, phát hiện kịp thời những cá nhân, tập thể điển hình làm hạt giống cho phong trào.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN, NHIỆM KỲ 20….

Từ những thuận lợi, khó khăn và những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, BCH Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh xác định rõ trách nhiệm của mình, đề ra các phong trào hành động cách mạng phù hợp với tính chất, đặc điểm, trí tuệ, xứng đáng là lực lượng tri thức trẻ của cơ quan, phương hướng nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ đến như sau:

1. Tăng cường công tác giáo dục chính trị – tư tưởng:

– Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên; đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống cách mạng và văn hóa của Đảng, dân tộc, của Đoàn và quê hương …………….

– Chú trọng đến việc nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của đoàn viên thanh niên. Tuyên truyền và vận động đoàn viên thanh niên thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí.

– Phát động phong trào thi đua trong đoàn viên chào mừng Đại hội Đảng các cấp, những ngày Lễ lớn trong năm.

– Tiếp tục hưởng ứng thực hiện mạnh mẽ cuộc vận động “ Tuổi trẻ …………… học tập và làm theo lời Bác”.

– Tích cực tham mưu cho cấp uỷ và chính quyền về công tác chuyên môn, công tác cán bộ và các hoạt động phong trào.

2. Xây dựng củng cố tổ chức Đoàn:

Tăng cường công tác xây dựng tổ chức Đoàn. Tiếp tục giữ vững sự đoàn kết nhất trí trong BCH Chi đoàn. Phát huy dân chủ trong Đoàn viên thanh niên, chọn lọc những nhân tố tích cực, tiên tiến điển hình làm hạt giống cho phong trào hoạt động của Đoàn. Thường xuyên tham gia giao lưu, sinh hoạt với các Chi đoàn bạn để trao đổi và học hỏi kinh nghiệm nhằm khơi dậy phong trào Đoàn. Theo dõi, hướng dẫn đoàn viên ưu tú lập hồ sơ đề nghị Đảng uỷ cho đi học bồi dưỡng lớp đối tượng đảng.

3. Tổ chức các hoạt động cụ thể:

Ngoài những hoạt động thường xuyên của công tác Đoàn và phong trào thanh niên, trong nhiệm kỳ đến cần chú ý những hoạt động lớn sau đây:

– Tích cực tổ chức và tham gia sinh hoạt chào mừng các ngày lễ lớn trong năm như ngày: các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp; ngày giải phóng ……………, ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày thành lập Đoàn 26/3, Quốc tế Lao động 1/5, ngày sinh Bác Hồ (19/5), Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh (2/9), ngày Thương binh liệt sỹ (27/7), ngày truyền thống Văn phòng (28/8), ngày thống nhất đất nước (30/4)… qua đó tuyên truyền, giáo dục cho Đoàn viên thanh niên am hiểu về truyền thống đấu tranh cách mạng, đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc.

– Phối hợp với Công đoàn cơ quan tổ chức giải bóng đá, cầu lông, bóng chuyền truyền thống giữa các phòng, trung tâm và các đơn vị bạn nhằm hưởng ứng phong trào tập thể dục, rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ.

– Triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Tuổi trẻ …………… học tập và làm theo lời Bác”, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt hàng đầu.

– Tham gia các phong trào, các hoạt động tình nguyện do đoàn cấp trên và các đơn vị bạn phát động.

– Có phương án cụ thể để đảm nhận một số công trình của cơ quan để gây quỹ hoạt động cho Đoàn.

– Đẩy mạnh sinh hoạt với xã đoàn kết nghĩa…………, tiếp tục triển khai hiệu quả các hoạt động đền ơn đáp nghĩa.

– Giao lưu, sinh hoạt với các đơn vị như đoàn Văn phòng HĐND&UBND huyện Núi Thành, huyện Nông Sơn.

4. Tăng cường tham gia xây dựng Đảng và chính quyền

– Thường xuyên tổ chức cho Đoàn viên thanh niên tham gia góp ý kiến xây dựng các dự thảo văn kiện của Đảng, các quy chế, nội qui hoạt động của cơ quan, góp ý phê bình cán bộ, đảng viên, tích cực tham gia vào cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiết kiệm chống lãng phí.

– Đoàn viên thanh niên trong trung đội tự vệ của cơ quan cần tham gia huấn luyện thường xuyên, đầy đủ; tích cực tham gia PCLB, PCCC cơ quan để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi tình huống xấu xảy ra.

Nơi nhận;
– Chi bộ (b/c)
– BTV tỉnh đoàn (b/c)
– BTV huyện Đoàn (b/c)
– Lưu VT

Ban chấp hành Đoàn trường

Bí Thư

Báo cáo tổng kết công tác Đoàn – Mẫu 2

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH TRƯỜNG ĐH…………..

……, ngày …..tháng….năm……

BÁO CÁO TỔNG KẾT
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC ĐOÀN
Nhiệm kỳ 20…- 20…
————————

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

+ Số liệu: – Tổng số học sinh: ……..…, trong đó nữ: ………

– Tổng số Đoàn viên:………, trong đó nữ: ………

– Số Đoàn viên kết nạp trong năm học 20…-20…: ………

+ Thuận lợi:………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

+ Khó khăn:………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

II. CÁC HOẠT ĐỘNG ĐÃ THỰC HIỆN: (ghi rõ các hoạt động, phong trào đã thực hiện, mức độ thực hiện và kết quả đạt được)

………………………………………………………

………………………………………………………

III. ĐÁNH GIÁ CUỐI NĂM:

1. Rèn luyện Đoàn viên:

a. Kết quả xếp loại Đoàn viên cuối năm:

  • Ưu tú:………………..
  • Xuất sắc:……………
  • Khá:…………………..
  • Trung bình:…………
  • Yếu, kém:…………..

b. Xếp loại chi đoàn cuối năm: (Vững mạnh, Khá, Trung bình, Yếu kém)

2. Đánh giá chung:

a. Ưu điểm:……………………………………………………………………

b. Khuyết điểm – Tồn tại:…………………………………………………….

c. Nguyên nhân:………………………………………………………………

d. Hướng khắc phục:………………………………………………………….

TM.BCH CHI ĐOÀN
BÍ THƯ

Báo cáo tổng kết công tác Đoàn – Mẫu 3

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH CHI ĐOÀN:……………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———–

Số: …BC-ĐTN

……ngày … tháng ….năm.

BÁO CÁO
TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN TRƯỜNG HỌC, NĂM HỌC 20…- 20….

I. Đặc điểm tình hình:

Trong năm học ……… – ……….. Trường THPT ………….. có …. đoàn viên…. thanh niên học sinh. Đoàn có ….chi đoàn học sinh và 1 chi đoàn giáo viên. Năm học ……… – ……….. công tác Đoàn và Phong trào thanh niên của trường THPT ………….. có những thuận lợi và khó khăn như sau:

1. Thuận lợi:

– Năm học ……… – ……….. công tác Đoàn, phong trào thanh niên tiếp tục nhận được sự quan tâm sâu sắc của chi bộ Đảng, BGH, công đoàn trong nhà trường. Đặc biệt sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của Ban thường vụ huyện Đoàn Hoài Đức.

– Nhà trường xây dựng mô hình lớp sĩ số nhỏ là điều kiện tốt để các đoàn viên, thanh niên có cơ hội được chia sẻ, được quan tâm tốt hơn

Các chi đoàn luôn nhiệt tình tham gia các phong trào hoạt động do Đoàn trường tổ chức.

– BCH Đoàn trường có nhiều cố gắng trong việc đổi mới nội dung, hình thức, các hoạt động phù hợp với nhu cầu của Đoàn viên thanh niên và tình hình thực tế của nhà trường.

2. Khó khăn:

– Số lượng đoàn viên thanh niên không nhiều, chất lượng đầu vào của học sinh chưa cao về cả hai mặt giáo dục.

– Mặt trái của nền kinh tế thị trường, mạng xã hội tác động không nhỏ đến đoàn viên thanh niên. Một số thanh niên chạy theo lối sống thực dụng, ảnh hưởng đến quá trình phấn đấu và rèn luyện.

II. Kết quả hoạt động Đoàn, phong trào thanh niên năm học ……… – ………..

1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống

– Đoàn trường xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm đề hướng tới đạt được chỉ tiêu về mặt hạnh kiểm để duy trì và nâng cao chất lượng. Vì thế ngay từ đầu năm học Ban thường vụ Đoàn trường đã tham mưu với lãnh đạo nhà trường xây dựng Kế hoạch và tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống cho đoàn viên thanh niên trên tinh thần bám sát chủ đề năm học .Tổ chức tốt tuần lễ công dân học sinh với nhiều nội dung:

– Tổ chức học tập Luật giao thông đường bộ do Công an huyện báo cáo. Tổ chức cho DDVTN học tập, nội quy, quy chế của nhà trường và Điều lệ trường THPT, một số vấn đề luật giáo dục và luật thanh niên, truyền thống nhà trường.

– Ngay từ đầu năm học Đoàn trường đã phát động chủ đề: “Tuổi trẻ Hoài Đức sáng tạo, nângcaohiệu quả công tác giáo dục, hỗ trợ khởi nghiệp”

– Tổ chức triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp đến từng đoàn viên thanh niên.

– Duy trì tốt nề nếp hát quốc ca trong các giờ chào cờ.

– Đổi mới nội dung, phương thức giáo dục của Đoàn, chú trọng tuyên truyền trên internet, mạng xã hội, đài phát thanh của nhà trường. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung thực hiện khâu đột phá “Xây dựng thanh niên Thủ đô thời đại mới thanh lịch, văn minh”.

– Công tác giáo dục truyền thống: tổ chức hiệu quả các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn của đất nước, Thủ đô và của tổ chức Đoàn như: 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 50 năm Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân Mậu thân 1968. Tổ chức “Hành trình đến các địa chỉ đỏ”, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa và Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ vào dịp 27/7. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp nhân kỷ niệm ngày sinh của các đồng chí lãnh đạo Đảng như: Chủ tịch Tôn Đức Thắng, đồng chí Ngô Gia Tự, Nguyễn Đức Cảnh.Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập trường. Trong năm học………….. Đoàn trường đã thăm 11 gia đình chính sách. Tặng 11 xuất quà trị giá 7.700.000đ và tổ chức đến chăm sóc các gia đình thương binh liệt sĩ.

– Công tác giáo dục đạo đức, lối sống: triển khai đồng bộ và hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Thủ đô thời đại mới”. Hàng tuần đều tuyên dương tấm gương người tốt việc tốt trong Đoàn viên thanh niên. Tiêu biểu là thanh niên Nguyễn văn Tuân đã phối kết hợp cùng công an huyện Hoài Đức bắt tội phạm. Tiếp tục tổ chức hiệu quả các ngày hội: “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Thủ đô”. Nâng cao văn hóa đọc trong đoàn viên, thanh thiếu nhi Thủ đô. Đoàn trường đã tổ chức cho các chi đoàn tham gia ngày hội đọc sách tại phố Lý Thường Kiệt. Xây dựng tủ sách của lớp.

– Công tác giáo dục ý thức chấp hành pháp luật:100% Đoàn viên thanh niên tham gia tìm hiểu bộ luật hình sự 2015, mời công an tuyên truyền phòng cháy chữa cháy. Tham gia cuộc thi tìm hiểu phát luật đạt giải ba cấp cụm.Tổ chức các diễn đàn, hội thi cho ĐVTN, học sinh tìm hiểu các văn bản pháp luật, chính sách liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên. Chú trọng tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng an ninh, nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ chủ quyền đất nước, lợi ích quốc gia, dân tộc trong ĐVTN.

– Các đoàn viên thanh niên tham gia tập huấn phòng cháy chữa cháy.

– Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và định hướng dư luận trong đoàn viên, thanh niên; 100% Đoàn viên thanh niên cam kết không tham gia hội thánh đức chúa trời, không nghe các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động đi ngược lại với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của thành phố ……………

2. Tổ chức các phong trào thanh niên

2.1. Thanh niên tình nguyện

– Các chi đoàn đăng ký xây dựng nhà trường, lớp học xanh – sạch đẹp: Hàng ngày tự trực nhật, hàng tuần tổ chức tổng vệ sinh. Mỗi lớp nhận chăm sóc một cây xanh, đưa cây xanh vào lớp học. Kết quả hội thi sắc xuân chi đoàn 11a1 đạt giải nhất cuộc thi chăm sóc cây xanh.

– Tình nguyện bảo vệ môi trường: 100% đoàn viên thanh niên vận động gia đình hưởng ứng giờ trái đất, sản xuất an toàn đảm bảo vệ sinh thực phẩm.

Tình nguyện tham gia đảm bảo an toàn giao thông: Đoàn trường thực hiện tốt mô hình “Cổng trường an toàn”, không để xảy ra ùn tắc giao thông trước cổng trường.
– Tình nguyện đảm bảo an sinh xã hội:Tổ chức các hoạt động tình nguyện cao điểm: Xuân tình nguyện: các chi đoàn đều tham gia gói bánh chưng tặng người nghèo, quyên góp quần áo ủng hộ vùng khó khăn. Đăng ký tham gia chương trình tiếp sức mùa thi, mua 500 kg dưa hấu ủng hộ đồng bào Quảng Ngãi.

2.2. Tuổi trẻ sáng tạo

– Sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học: Khuyến khích, tạo môi trường để đoàn viên thanh niên đề xuất các sáng kiến, sáng tạo trong việc đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng học tập; đẩy mạnh việc nghiên cứu khoa học thông qua mô hình “CLB tự nghiên cứu khoa học”: chi đoàn giáo viên có thầy giáo Nguyễn Đức Thọ đạt giải ba công nghệ thông tin cấp cụm, cô giáo Nguyễn Thị Huyền giải ba giáo viên giỏi cấp cụm. Phối hợp với trường Đại học sư phạm ………….. 1 tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên nghiên cứu khoa học, thực hành thí nghiệm tại khoa hóa, lý, sinh, kỹ thuật cô ng nghiệp. Kết hợp với trung tâm kỹ năng sống Tâm Việt dạy kỹ năng mềm cho thanh niên.

– Thực hiện quyết liệt, sáng tạo và có hiệu quả 4 phong trào và 3 chương trình hành động của tuổi trẻ Thủ đô: phong trào Thanh niên tình nguyện, Tuổi trẻ sáng tạo, Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc, Tôi yêu …………..; chương trình Đồng hành với thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học, Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp sáng tạo và Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần

2.3. Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc

– Xây dựng mạng lưới tình nguyện viên trẻ một cách rộng khắp, có kỹ năng tuyên truyền trên mạng xã hội; tham gia đảm bảo an ninh, an toàn thông tin, bảo vệ an ninh tư tưởng, an ninh văn hóa trên không gian mạng. Nâng cao hiểu biết, nhận thức và phát huy vai trò của ĐVTN sẵn sàng ứng phó với các mối đe dọa an ninh truyền thống và phi truyền thống.

2.4. Phong trào Tôi yêu …………..

– Tiếp tục triển khai phong trào“Tôi yêu …………..” theo Chương trình 04 CT/TU của của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố ………….. khóa XVI; tạo môi trường tốt trong học tập, lao động sáng tạo, khởi nghiệp, vui chơi giải trí cho thanh thiếu nhi, được cụ thể hóa với nhóm 3 nội dung, giải pháp: ………….. xanh, ………….. văn minh và ………….. văn hiến.

– ………….. xanh: Đoàn trường đã trồng và chăm sóc 500 cây xanh tại công viên trải nghiệm của nhà trường. Đây là công trình thanh niên tiêu biểu của đoàn trường trong năm học……………

– Công viên trải nghiệm của trường

– ………….. văn minh: Đoàn trường đã giáo dục đoàn viên thanh niên nâng cao văn hóa ứng xử, ý thức chấp hành pháp luật. Giáo dục thành công bộ tài liệu giáo dục nếp sống thanh lịch văn minh cho học sinh ……………

– ………….. văn hiến: Nhà trường đã tổ chức cho học sinh đến trải nghiệm tại……….. tích cực tham gia các cuộc thi về tìm hiểu lịch sử. Tham gia công tác thiện nguyện tại chùa Diên Phúc.

3. Tổ chức các chương trình đồng hành với thanh niên

3.1. Đồng hành với thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học

– Đoàn trường có các hoạt động khuyến khích học sinh như: Viết bài cho tập san nhà trường. Hàng tháng tổ chức các sân chơi trí tuệ, xây dựng đôi bạn cùng tiến. Đưa học sinh đến các địa điểm du lịch có nhiều người nước ngoài để thực hành tiếng anh như: Văn Miếu, bảo tàng dân tộc. Tham mưu với nhà trường duy trì học bổng …………… Năm học………….. em Hà Mỹ Hạnh nhận phần thưởng học sinh giỏi tiêu biểu thủ đô và đạt học bổng ……………

3.2. Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp sáng tạo

Mời chuyên gia tư vấn hướng nghiệp nghề, đáp ứng thời đại 4.0. Đa số đoàn viên có định hướng nghề nghiệp đúng đắn, không viển vông khi chọn nghề.

Phối hợp trường Cao đẳng Bách Khoa dạy nghề cho học sinh, phối hợp với trung tâm du học BinCo giới thiệu tổ chức hội thảo du học.

3.3. Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần.

– Đoàn trường đã ký hợp đồng với trung tâm kỹ năng sống Tâm Việt, trường Quân sự quân khu 2 bồi dưỡng nâng cao nhận thức, kiến thức về kỹ năng trong cuộc sống cho thanh niên: kỹ năng ứng xử, giao tiếp, giải quyết vấn đề, làm việc nhóm, kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, tin học, công nghệ số, hội nhập… Tham gia tổ chức các chương trình giáo dục kỹ năng trong trường học. Phát triển các mô hình câu lạc bộ kỹ năng, câu lạc bộ năng khiếu, sở thích. Nhà trường có câu lạc bộ yoga, câu lạc bộ thể dục thể thao, đội ca khúc cách mạng của nhà trường đi đến đâu biểu diễn cũng được khen ngợi. Đã biểu diễn miễn phí cho cư dân của khu đô thị Tân Tây Đô vào các dịp trung thu, 1/6. Các buổi sáng 100% đoàn viên thanh niên tập thể dục, nhảy dân vũ và hô khẩu hiệu theo chỉ đạo của cấp trên.

4. Công tác xây dựng Đoàn

– Tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng đoàn viên mới kết nạp. Triển khai hiệu quả chương trình “Rèn luyện đoàn viên”. Bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp. Trong năm học đã giới thiệu cho chi bộ 2 đoàn viên tham gia lớp đối tượng tìm hiểu về đảng; đã kết nạp được 55 đoàn viên mới.

5. Công tác chăm sóc giáo dục thiếu niên, nhi đồng

– Đoàn trường đã cử các đoàn viên thanh niên tiêu biểu giúp đỡ các em học sinh tiểu học song ngữ …………..: dạy nhảy dân vũ, tổ chức các sân chơi trí tuệ. Đặc biệt là các phong trào thi đua tiến bước liên đoàn, làm theo năm điều Bác dạy

6. Công tác giao lưu, hợp tác quốc tế về thanh niên

– Đoàn trường nằm trong khối liên kết, hàng năm vào dịp 26/3 đều tiếp đón các bạn từ Nhật Bản, Hàn Quốc sang giao lưu trao đổi kinh nghiệm. Đoàn trường cử các đoàn viên sang giao lưu tại Nhật Bản.

– Giao lưu với học sinh Nhật Bản

Trên đây là báo cáo tổng kết công tác đoàn, phong trào thanh niên trường THPT … năm học ……… – …………

Nơi nhận;
– Chi bộ (b/c)
– BTV tỉnh đoàn (b/c)
– BTV huyện Đoàn (b/c)
– Lưu VT

Ban chấp hành Đoàn trường

Bí Thư

Báo cáo tổng kết công tác Đoàn – Mẫu 4

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH CHI ĐOÀN:……………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———–

Số: …BC-ĐTN

……ngày … tháng ….năm.

BÁO CÁO

Tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Chi đoàn ………………… nhiệm kỳ 20….-20…, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 20… – 20…

Phần Thứ Nhất :

KẾT QUẢ CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO TTN NHIỆM KỲ 20….- 20….

Năm học 20… – 20…, 20… – 20….. là năm học diễn ra Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, tuổi trẻ cả nước long trọng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 74 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh, 59 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam. Gắn với những sự kiện đó, tuổi trẻ chi đoàn ………………… đã có nhiều hoạt động thiết thực và hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Mặt dù nhiệm kỳ qua do sự tác động nhiều mặt của đời sống kinh tế – xã hội làm ảnh hưởng không nhỏ đến công tác Đoàn và phong trào TTN, song nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, kịp thời và toàn diện của BCH Đoàn Phường Nam Dương cũng như cấp ủy Chi bộ ………………… và sự nỗ lực phấn đấu của BCH chi đoàn và toàn thể ĐVTN đã đạt được một số kết quả cụ thể như sau :

A.- NHỮNG KẾT QUẢ CỤ THỂ :

I. Công tác giáo dục tư tưởng chính trị :

– Đã tổ chức cho đoàn viên tham gia các buổi học tập chính trị, chuyên môn do nhà trường, PGD tổ chức.

– 100% đoàn viên chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, quy định của ngành.

– Mỗi đoàn viên tự trau dồi phẩm chất chính trị, đạo đức tác phong, thực hiện “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”

– 100% đoàn viên chấp hành tốt nội quy, quy chế của nhà trường, đoàn kết nội bộ tốt.

– Không có đoàn viên vi phạm các tệ nạn xã hội.

– Đa số đoàn viên tham gia tốt các hoạt động do Đoàn Phường tổ chức.

– Chi đoàn luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

II. Hoạt động phong trào:

Trong nhiệm kì qua, chi đoàn đã tham gia nhiều phong trào do đoàn cấp trên tổ chức và đạt được những thành quả sau:

– Tham gia xé giấy quảng cáo do đoàn cấp trên tổ chức, số lượng đoàn viên tham gia tương đối đông.

– Tham gia dọn vệ sinh môi trường do nhà trường và Đoàn phường tổ chức tại Nghĩa trủng Phước Ninh.

– Chi đoàn được giao phụ trách tuyến đường Hoàng Diệu luôn đảm bảo sạch sẽ, ra quân xé quảng cáo rao vặt và vệ sinh môi trường thường kì tốt.

– Tham gia hiến máu nhân đạo, 2 đ/c: Đ/c Hạnh, đ/c Trinh.

– Tổ chức các trò chơi dân gian cho học sinh các khối lớp nhằm xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”

– Tích cực tham gia ủng hộ ngày Vì người nghèo, quỹ hội chữ thập đỏ, các quỹ nhân đạo, ủng hộ đồng bào bị lũ lụt…

– Tham gia tích cực các hoạt động, phong trào do Đoàn phường tổ chức như:

+ Tham gia tốt ngày kỉ niệm sinh nhật Bác Hồ với nhiều hoạt động phong phú, thắp hương tưởng niệm viếng Bác tại bảo tàng quân khu 5.

+ Tham gia vệ sinh môi trường nhân ngày kỉ niệm môi trường thế giới 5/6.

+ Tham gia tốt sinh hoạt tuyên truyền phòng chống ma túy, tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS với số lượng đoàn viên tham gia rất đông.

+ Tham gia thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa Trủng Phước Ninh kỉ niệm ngày thương binh liệt sĩ 27/7.

+ Tham gia ủng hộ mua bao lì xì cùng với đoàn phường chung tay giúp đỡ các em nhỏ miền núi Tây Giang, chi đoàn đã ủng hộ 500 000 đồng cho đợt từ thiện.

+ Tham gia tập huấn tuyên truyền an toàn giao thông.

Và rất nhiều hoạt động khác nữa, đã để lại ấn tượng trong lòng mọi người về sự năng động của chi đoàn cũng như của Đoàn phường.

III. Công tác chuyên môn:

– Các đoàn viên nhiệt tình trong giảng dạy và công tác Đoàn.

– 100% đoàn viên đạt Lao động tiên tiến, có 1 đoàn viên đạt chiến sĩ thi đua, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

– 100% đoàn viên thực hiện tốt quy chế chuyên môn, đảm bảo ngày giờ công.

– 100% đoàn viên tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn, tích cực dự giờ, khiêm tốn học hỏi, tự rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

– Vận động 100% trẻ 6 tuổi trong phường ra lớp.

– Các đoàn viên là GVCN lớp đều nhiệt tình, chăm lo giáo dục toàn diện cho HS, tăng cường phụ đạo HS yếu, phấn đấu lên lớp 100%.

– Đ/c Linh tham gia thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp quận đạt giải nhất, đ/c Hạnh tham gia thi soạn giảng E-learning đạt giải nhất cấp thành phố, đ/c Dung đạt giải Ba, đ/c Bích đạt giải Khuyến khích cấp thành phố năm học vừa rồi.

IV. Công tác chăm sóc thiếu niên, nhi đồng:

Chi đoàn phối hợp chặt chẽ với Liên đội tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp cho học sinh:

– Tổ chức Hội thi Làm lồng đèn và thi múa lân, làm mâm cỗ mừng ngày Tết Trung thu.

– Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn như ngày 15/10; 22/12; 9/1; 3/2; 26/3; 29/3; 10/3 âm lịch; 30/4; 1/5; 15/5; 19/5, ngày khai giảng, bế giảng năm học.

– Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về an toàn giao thông, phòng chống ma túy, phòng chống tai nạn thương tích, các tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường.

– Phong trào tiếp sức đến trường, giúp đỡ cho HS có hoàn cảnh khó khăn.

– Tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thăm và tặng quà bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Chơn của phường Nam Dương.

– Tham gia tổ chức cho HS tham quan Bảo tàng Hoàng Sa, làng rau Hòa Phong, công viên 29-3..

V. Công tác phát triển Đoàn , Đảng trong chi đoàn:

– Có 2 đoàn viên đã học lớp cảm tình Đảng: Đ/c Hiền, Hải nhưng vẫn chưa phát triển được.

– Có 1 đ/c tham gia học lớp sơ cấp chính trị do quận ủy tổ chức.

– Chi đoàn luôn tạo mọi điều kiện giúp đỡ các đoàn viên để phấn đấu được kết nạp Đảng.

VI. Kết quả

Năm học 20… – 20… và năm học 2018-2019 chi đoàn được xếp loại xuất sắc tiêu biểu và luôn được Đoàn phường đánh giá cao.

B/ ĐÁNH GIÁ CHUNG

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Chi Đoàn phường nhiệm kỳ 20…- 20….. được sự lãnh đạo chỉ đạo sâu sát kịp thời của BCH Đoàn Phường Nam Dương, của Cấp uỷ chi bộ ………………… và sự nỗ lực phấn đấu của BCH Chi Đoàn cùng toàn thể ĐVTN trong chi đoàn, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ đã đề ra và đã đạt được kết quả như đã nêu ở trên. Tuy vậy, bên cạnh những yếu tố đã đạt được vẫn còn nhiều tồn tại khuyết điểm, những khó khăn vướng mắc, cụ thể như sau :

Nhiều đoàn viên chưa thực sự phát huy tinh năng động, sáng tạo và chưa thực sự nhiệt tình với công tác đoàn do điều kiện gia đình ở xa.

Số lượng đoàn viên không ổn định nên khó sinh hoạt và triển khai nội dung.

Đoàn viên là nữ nên phải làm nhiệm vụ thiên chức của người phụ nữ là sinh con nên cũng ảnh hưởng ít nhiều đến công việc của công tác đoàn.

– Các đoàn viên trong chi đoàn sinh sống trên nhiều địa bàn phường, quận khác nhau. Vì vậy, việc tham gia sinh hoạt với tổ chức Đoàn – Hội của chi đoàn gặp rất nhiều khó khăn. Do đó, công tác vận động tập hợp Đoàn viên Thanh niên của chi đoàn còn nhiều hạn chế.

C/. NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM

– Bám sát nghị quyết của chi bộ và sự lãnh đạo của chi ủy để tổ chức các hoạt động của chi đoàn.

– Phát huy, khích lệ, khai thác năng lực của thanh niên. Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao… là điều kiện tốt nhất để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Đẩy mạnh hơn nữa việc sáng tạo các mô hình hoạt động phù hợp, đáp ứng được những lợi ích thiết thực, chính đáng của Đoàn viên Thanh niên.

– Tranh thủ sự giúp đỡ tạo điều kiện hỗ trợ của các chi bộ, cũng như các cán bộ là đảng viên đương chức có nhiều tâm huyết với công tác đoàn.

Phần Thứ Hai :

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2021 – 2022

Nhiệm kỳ đến là nhiệm kỳ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tuổi trẻ chúng ta, là những năm toàn Đảng, toàn dân ta đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng CSVN, Nghị quyết Đại Hội XIII của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, CNH – HĐH theo định hướng XHCN vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Yêu cầu của Đại hội lần này là phát huy tinh thần tình nguyện, vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ phường nhà, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng đất nước mà cụ thể là các phong trào hành động, góp phần thực hiện đạt kết quả các chỉ tiêu kinh tế – xã hội, giữ vững ANQP và TTATXH tại địa phương.

Từ việc đánh giá những mặt làm được cũng như những tồn tại hạn chế và những bài học kinh nghiệm trong công tác Đoàn và phong trào TTN nhiệm kỳ qua, cùng với các ý kiến chỉ đạo của BCH Đoàn phường Nam Dương và cấp ủy chi bộ …………………, các góp ý xây dựng phong trào TTN của các Đoàn viên, Ban Chấp Hành chi đoàn ………………… đề ra phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ đến cụ thể như sau :

I. MỤC TIÊU :

1. Tập trung duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn – Hội – Đội, giữ vững danh hiệu vững mạnh tiêu biểu trong nhiều năm qua. Hướng về cơ sở, xây dựng Chi Đoàn vững mạnh cả về số lượng cũng như chất lượng.

2. Bồi dưỡng kỹ năng, nâng cao vai trò, uy tín của BCH Chi đoàn. Lắng nghe và quan tâm đến nguyện vọng của Đoàn viên Thanh niên để có sự cổ vũ, động viên, định hướng hữu hiệu trong việc thực hiện nhiệm vụ cũng như trong việc bảo đảm quyền lợi hợp pháp của Thanh niên.

3. Tổ chức và duy trì sinh hoạt định kỳ tại Chi Đoàn. Thông qua đó Chi Đoàn tuyên truyền giáo dục các Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, của Đoàn cấp trên và pháp luật của Nhà nước, triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đoàn cấp trên giao.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ :

1. Chú trọng và đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng thông qua việc tổ chức học tập, nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh, 6 bài học lý luận chính trị cho Đoàn viên thanh niên. Tổ chức cho ĐVTN học tập quán triệt, xây dựng chương trình hành động thực hiện các Nghị Quyết của Đảng của Đoàn.

2. Tập trung củng cố và duy trì sinh hoạt Chi Đoàn theo chủ điểm hàng tháng,. 3. Tuyên truyền vận động ĐVTN tham gia tốt các phong trào của trường, phòng GD: Thi GV giỏi cấp Quận, tham gia thi Làm đồ dùng dạy học cấp quận, thi văn nghệ chào mừng ngày thành lập Đoàn….

4. Phối hợp với Liên đội tổ chức nhiều hơn nữa các hoạt động ngoài giờ lên lớp, tích cực tham gia các chương trình Đền ơn đáp nghĩa, bảo vệ môi trường.

5. Bám sát nhiệm vụ thực tế ở trường để đề ra các hoạt động phù hợp và sát với tình hình của chi đoàn.

III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH :

1. Căn cứ vào mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể để cơ cấu BCH mới một đội ngũ có đủ phẩm chất, đạo đức, năng lực hoạt động, ít biến động, có định hướng lâu dài tại địa phương.

2. Tuân thủ lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Đảng, sự chỉ đạo của Đoàn cấp trên, sự phối hợp của chi hội đoàn thể, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ Đoàn viên Thanh niên.

3. BCH tích cực xây dựng, sáng tạo và vận dụng các mô hình hoạt động thích hợp, phù hợp với đặc thù, khả năng sở thích của Thanh niên. Làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chi bộ về công tác Thanh niên.

Trên đây là phương hướng nhiệm kỳ đến của công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi chi đoàn …………………. Kính trình Đại hội thảo luận góp ý bổ sung và quyết định.

Nơi nhận;
– Chi bộ (b/c)
– BTV tỉnh đoàn (b/c)
– BTV huyện Đoàn (b/c)
– Lưu VT

Ban chấp hành Đoàn trường

Bí Thư

Xem thêm nhiều bài viết hay về Mẫu Biểu

▪️ TIP.EDU.VN chia sẻ tài liệu môn Toán các lớp 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10, 11, 12 và ôn thi THPT Quốc gia, phục vụ tốt nhất cho các em học sinh, giáo viên và phụ huynh học sinh trong quá trình học tập – giảng dạy.
▪️ TIP.EDU.VN có trách nhiệm cung cấp đến bạn đọc những tài liệu và bài viết tốt nhất, cập nhật thường xuyên, kiểm định chất lượng nội dung kỹ càng trước khi đăng tải.
▪️ Bạn đọc không được sử dụng những tài nguyên trang web với mục đích trục lợi.
▪️ Tất cả các bài viết trên website này đều do chúng tôi biên soạn và tổng hợp. Hãy ghi nguồn website https://tip.edu.vn/ khi copy bài viết.

Rate this post