Chia sẻ những tip thiết thực

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 9 What are they doing?

0

Tiếng Anh Unit 9 lớp 4: What are they doing?

Đề ôn tập Vocabulary tiếng Anh 4 Unit 9 What are they doing? có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit do Tip.edu.vn sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Unit 9 tiếng Anh lớp 4 What are they doing có đáp án? được biên tập bám sát nội dung Từ vựng tiếng Anh lớp 4 chương trình mới Unit 9: What are they doing? giúp các em nhắc lại kiến thức hiệu quả.

Complete the phrases with available verbs.

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 9 What are they doing?

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 9 What are they doing?

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 9 What are they doing?

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 9 What are they doing?

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 9 What are they doing?

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 9 What are they doing?

Read and match.

Answer

1. What are they doing?

A. I can play volleyball.

1 – …….

2. What day is it today?

B. No, she can’t.

2 – …….

3. What can you do?

C. they are writing a dictation.

3 – …….

4. What’s he doing?

D. It’s Wednesday.

4 – …….

5. Can she play table tennis?

E. He’s painting a mask.

5 – …….

ĐÁP ÁN

Complete the phrases with available verbs.

1 – playing football

2 – watching a video

3 – writing a dictation

4 – reading a text

5 – drawing pictures

6 – making a paper boat

7 – paintings masks

8 – making puppet

9 – playing badminton

10 – listening to music

Match each picture with each activity.

1 – B; 2 – I; 3 – H; 4 – A; 5 – E; 6 – G; 7 – D; 8 – F; 9 – J; 10 – C;

Read and match.

Answer

1. What are they doing?

A. I can play volleyball.

1 – …C….

2. What day is it today?

B. No, she can’t.

2 – …D….

3. What can you do?

C. they are writing a dictation.

3 – …A….

4. What’s he doing?

D. It’s Wednesday.

4 – …E….

5. Can she play table tennis?

E. He’s painting a mask.

5 – …B….

Trên đây là Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 9 What are they doing? Vocabulary có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online, Đề thi học kì 2 lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, … được cập nhật liên tục trên Tip.edu.vn.

Leave a comment