Chia sẻ những tip thiết thực

Bài tập từ để hỏi tiếng Anh tiểu học

0

Bài tập về các từ để hỏi trong tiếng Anh tiểu học có đáp án

Nằm trong bộ bài tập tiếng Anh tiểu học theo từng chủ đề, Bài tập về Wh/ How questions có đáp án dưới đây bao gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm + tự luận tiếng Anh về từ để hỏi khác nhau giúp các em ôn tập dạng bài này hiệu quả.

Choose the best answer

1. ………..is your name?

A. What B. Where C. When D. Who

2. …………is your favorite actress?

A. What B. Why C. When D. Who

3. ………….are you from?

A. What B. Where C. When D. Who

4. ………….is your birthday?

A. Whose B. Where C. When D. Who

5. ………….color is your new car?

A. What B. How C. Where D. Whose

6. …………..old are you?

A. What B. Which C. How D. Who

7. …………books are these?

A. Why B. How C. Where D. Who

8. …What………is he doing now?

9. ………How…..old is your grandfather?

10. ……What…….time is it? It’s eight o’clock.

Trên đây là Bài tập về từ để hỏi trong tiếng Anh tiểu học có đáp án.

Leave a comment