Chia sẻ những tip thiết thực

Bài tập tiếng Anh lớp 4

0

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 4 có đáp án

Bài tập trắc nghiệm trực tuyến luyện thi Tiếng Anh lớp 4 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi ôn tập Tiếng Anh lớp 4 do Tip.edu.vn tổng hợp và biên tập. Bài tập tiếng Anh lớp 4 online có đáp án gồm các dạng bài tập đa dạng, giúp các em củng cố lại kiến thức và từ vựng đã được học. Chúc các em làm bài tốt!

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 4 khác:

Ôn tập hè môn Tiếng Anh lớp 4 (Đề số 1)

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tiếng Anh số 2

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 5 môn Tiếng Anh năm 2018

 • Bài 1. Khoanh tròn một từ khác loại.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • Bài 2. Chọn một đáp án thích hợp nhất.
 • 1. Where are you today?
 • 2. How many students are there in Mai’s class?
 • 3. Can your mother speak English?
 • 4. Would you like ___________ orange juice?
 • 5. When is your birthday?
 • Bài 3. Đặt câu hỏi cho các câu trả lời sau.
 • 1. Yes, I’d like some milk.

  Would you like some milk?

 • 2. He has Maths and Art on Monday.

  When does he have Maths and Art? What classes does he have on Monday?

 • 3. There are four books on my desk.

  How many books are there on your desk?

 • 4. My pen friend is from America.

  Where is your pen friend from?

 • Bài 4. Chọn đáp án đúng cho mỗi câu dưới đây.
 • 1. Let’s …hello to the teacher.
 • 2. There is … dog in my house.
 • 3. Give …. a pen, please.
 • 4. I … reading a book.
 • 5. This cake … for you, Mary. – Thank you very much.
 • 6. Tommy is my friend. He is a …at Quang Trung Primary School.
 • 7. Her house is …big.
 • 8. Yoko is …Japan.
 • 9. August is the eighth month … the year.
 • 10. Draw … picture, please.
 • 11. There … two boys in my class.
 • Bài 5. Đọc đoạn văn và chọn True (với câu đúng) và False (với câu sai).

  Dear Nam,

  I‛m John. Yesterday was fun and relaxing. I got up late. In the morning, I cleaned my room. In the afternoon, I watered flowers in the garden. Then I did my homework. In the evening, I chatted online with my friend Phong. We talked about our favourite films. What did you do yesterday?

  John.

 • 1. John got up late.
 • 2. In the morning, he cleaned the living room.
 • 3. In the afternoon, he watched TV.
 • 4. He chatted online with his friend Phong
 • 5. They talked about their homework.
 • Bài 6. Em hãy sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh.
 • 1. a / presents / of / get / Children’s / lot / on / Children / Day

  Children get a lot of presents on Children’s Day.

 • 2. like / rice / would / and / chicken / you / some/?

  Would you like some rice and chicken?

 • 3. mountains / explore / to / caves / I’m / the / in / going

  I’m going to explore in the mountains cave.

 • 4. your / phone / number / brother’s / what’s/?

  What’s your brother’s phone number?

 • 5. they / because / she / zebras / likes / beautiful / are

  She likes zebras because they are beautiful.

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay

Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại

Leave a comment